Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE

Evolan

Sugtablett
(rosa och runda sugtabletter med jordgubbssmak, diameter på 19 mm)

Antiseptika

ATC-kod: R02AA03
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE

1,2 mg/ 0,6 mg sugtablett
2,4- diklorbensylalkohol / amylmetakresol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Vid ihållande symtom eller hög feber bör du kontakta läkare.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE
3. Hur du använder Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE  är och vad det används för

 

Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Abece är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Abece har en bakterie- och virushämmande effekt.


2,4-diklorbenzylalkohol och amylmetakresol som finns i Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Abece kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE

Använd inte Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE

- om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Sugtabletten skall inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.

  • Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

Barn

Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Abece rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedelGraviditet

Information om Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Abece under graviditet saknas.Amning

Okänt om Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Abece går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Körförmåga och användning av maskiner

Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Abece har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE innehåller isomalt, maltitol, nykochin

Detta läkemedel innehåller isomalt och maltitol som kan ha en milt laxerande effekt vid intag av många sugtabletter. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb Abece innehåller också nykochin (E124), som kan ge allergiska reaktioner.


3. Hur du använder Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn från 12 år: En sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme.

Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.


Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

Om du använt för stor mängd av Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE  

Möjliga reaktioner vid överdos är magbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Abece och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga, eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

Detta kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem som har rapporterats hos ett okänt antal användare.


Andra biverkningar som kan förekomma.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är: 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol

  • Övriga innehållsämnen är: sackarin (E954), vinsyra (E334), nykochin (124), jordgubbsarom, isomalt (E953), maltitol (E965)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rosa och runda med jordgubbssmak. Finns som tryckförpackningar à 8 och 24 sugtabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd


Tillverkare

Lozy´s Pharmaceuticals S.L.

Campus Empresarila, Lekaroz

31795, Navarra

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-03-20

Hitta direkt i texten
Av