Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Halzin Mint

Apofri

Sugtablett
(Gröna, runda tabletter med mintsmak, diameter på 19 mm)

Antiseptika

ATC-kod: R02AA03
Läkemedel från Apofri omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Halzin Mint

1,2 mg/0,6 mg sugtablett

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Vid ihållande symtom eller hög feber bör du kontakta läkare.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Halzin Mint  och vad används det för?
2. Varningar och försiktighet
3. Hur du använder Halzin Mint
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Halzin Mint
6. Övriga upplysningar

Vad innehåller Halzin Mint ?

De aktiva substanserna är: 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol

Övriga innehållsämnen är: pepparmintsolja, anisolja, levomentol, indigokarmin (E132), kinolingult (E104), sackarin (E954), vinsyra (E334), isomalt (E953), maltitol (E965).

Innehavare av godkännande för försäljning

Apofri AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare

Lozy´s Pharmaceuticals S.L.

Campus Empresarila, Lekaroz

31795, Navarra

Spanien

1. VAD ÄR HALZIN MINT  OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Tabletterna är gröna och runda med mintsmak.

Vad används Halzin Mint  för?

Halzin Mint är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Halzin Mint har en bakterie- och virushämmande effekt.


2,4-diklorbenzylalkohol och amylmetakresol som finns i Halzin Mint kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Varningar och försiktighet

Använd inte Halzin Mint

- om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varning och försiktighet

Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Sugtabletten skall inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.

  • Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

Barn

Halzin Mint rekommenderas inte till barn under 12 år.

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Information om Halzin under graviditet saknas

Amning

Okänt om Halzin Mint går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Körförmåga och användning av maskiner:

Halzin Mint har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Halzin Mint innehåller isomalt och maltitol

Detta läkemedel innehåller isomalt och maltitol som kan ha en milt laxerande effekt vid intag av många sugtabletter. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Användning av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER HALZIN MINT

Doseringsanvisning

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna: En sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


Barn över 12 år: En sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 8 sugtabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen.


Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

Om du använder mera Halzin Mint  än du borde:

Möjliga reaktioner vid överdos är magbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Halzin Mint

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem:


Sluta att ta Halzin Mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga

  • svalg; svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

Detta kan vara teckan på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, som har rapporterats hos ett okänt antal användare.


Andra biverkningar som kan förekomma


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. FÖRVARING AV HALZIN MINT

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är: 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol

- Övriga innehållsämnen är: pepparmintsolja, anisolja, levomentol, indigokarmin (E132), kinolingult (E104), sackarin (E954), vinsyra (E334), isomalt (E953), maltitol (E965)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är gröna och runda med mintsmak.


Halzin Mint finns som tryckförpackningar à 8 och 24 sugtabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Apofri AB

Box 120

182 12 Danderyd


Tillverkare

Lozy´s Pharmaceuticals S.L.

Campus Empresarila, Lekaroz

31795, Navarra

SpanienDenna bipacksedel godkändes senast den 2017-03-10

Hitta direkt i texten
Av