Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Corsodyl®

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Munhålegel 1 %
(Klar, färglös gel med mentolsmak)

Antiseptiskt munvårdsmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: A01AB03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Corsodyl® munhålegel 1 %; munhålelösning 2 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-04-16.

Indikationer

Pre- och postoperativ desinfektion vid oral och parodontal kirurgi. Temporärt vid protesstomatit. Temporär bakterie- och plackkontroll vid kortvarig sjukdom, olycksfall, extrem kariesbildning, gingivit och parodontit. Lösningen är även indicerade vid komplicerad, fast ortodontisk apparatur.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Corsodyl skall endast användas till barn under 12 år på rekommendation av tandläkare eller läkare.


Munhålegel:

Användes 1-2 gånger dagligen på samma sätt som en vanlig tandkräm. Ca 2 cm gel appliceras på tandborsten och borstning skall ske under minst 1 minut. Eventuellt överskott spottas ut men munhålan ska inte sköljas efter appliceringen.


Vid protesstomatit skall gelen appliceras direkt på de såriga ytorna.


Munhålelösning:

Munnen sköljes 2 gånger dagligen med ca 10 ml lösning under minst 1 minut. Lösningen ska därefter spottas ut. Vid oral kirurgi användes Corsodyl lösning 5 dagar före och 5 dagar efter operationen. Vid parodontal kirurgi användes Corsodyl lösning postoperativt 1-3 veckor.


Munhålegel och munhålelösning:

Vid gingivit rekommenderas ca en månads behandling.


Klorhexidin är inkompatibelt med anjoniska ämnen (detergenter) som ofta finns i konventionella tandkrämer, t ex natriumlaurylsulfat. Tandkräm ska därför användas innan användning av Corsodyl (munnen ska sköljas noggrant med vatten mellan appliceringarna) eller vid en annan tidpunkt på dagen. Annars kan rester av detergenter i tandkrämen motverka effekten av klorhexidin.


Missfärgning av tänderna kan uppkomma men dessa kan ofta motverkas genom att man använder Corsodyl t ex på kvällen och vanlig tandkräm på morgonen.

Varningar och försiktighet

För användning i munhålan. Corsodyl ska inte sväljas.


Undvik kontakt med ögon och öron. Om Corsodyl av misstag kommer i ögonen, skölj omgående och noggrant med vatten.


Om ömhet, svullnad eller irritation uppkommer i munnen, sluta använda Corsodyl och kontakta sjukvårdspersonal.


Klorhexidin kan inducera överkänslighet, inklusive generella allergiska reaktioner och anafylaktisk chock. Prevalens av överkänslighet för klorhexidin är inte känd.


Behandlingen måste kombineras med mekanisk plack- och tandstensborttagning.


Munhåegel och munhålelösning: Innehåller makrogolglycerolhydroxistearat som kan ge hudirritationer.

Munhålelösning: Corsodyl innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Interaktioner

Inga interaktioner är rapporterade.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Inga kända risker vid användning under amning.

Trafik

Corsodyl har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras enligt följande indelning: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Immunsystemet


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data

Allergiska reaktioner

Anafylaktisk reaktion

Centrala och perifera nervsystemet


Vanliga (≥1/100, <1/10)

Ageusi/dysgeusi

Glossodyni

Oral parestesi/hypestesi

Magtarmkanalen


Mycket vanliga (≥1/10)

Beläggning på tungan

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Muntorrhet

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data

Missfärgning av tänder och tunga

Irritation i munnen

Deskvamation/svullnad av orala slemhinnorna

Parotit


Missfärgningen av tungan är inte skadlig och försvinner efter avslutad behandling.

Vid behov kan missfärgning på tänder poleras bort. Missfärgningen kan delvis förhindras genom att man reducerar intaget av färgande livsmedel som t ex te, kaffe och rödvin. För tandproteser kan missfärgningen förhindras genom rengöring med en konventionell rengöringsmetod för tandproteser.


Förändringar i smakupplevelsen och en avdomnad eller brännande känsla på tungan kan uppträda när behandlingen inleds, men dessa effekter avtar vanligen vid fortsatt användning. Om förändringarna inte avtar, bör patienten konsultera sjukvårdspersonal.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Corsodyl ett medicinskt munvårdsmedel, som innehåller klorhexidin, ett antiseptikum med brett verkningsspektrum. Klorhexidin adsorberas till tandytan och förhindrar bakteriell kolonisering, vilket minskar den supragingivala plackbildningen effektivt.


Farmakokinetik

Eftersom klorhexidin är en katjon binds den till hud, mucosa och vävnad och absorberas därför dåligt. Inga mätbara plasmanivåer har observerats efter oral applikation.

Innehåll

Munhålegel: Klorhexidinglukonat 1%, hydroxipropylcellulosa, makrogolglycerolhydroxistearat, natriumacetat, levomentol, pepparmyntolja, isopropylalkohol, renat vatten.

Munhålelösning: Klorhexidinglukonat 2 mg/ml, glycerol, makrogolglycerolhydroxistearat, flytande sorbitol (ickekristalliserande), pepparmintsmak, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Klorhexidin

Miljörisk: Användning av klorhexidin har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Klorhexidin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Klorhexidin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-70.20)

PEC = 0.17 μg/L


Where:

A = 3848.11 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS). Total volume of Chlorhexidine digluconate = 6706.51 = 3775.83 Kg Chlorhexidine free base. Total volume of Paroxetine hydrochloride hemihydrate = 89.45 = 72.28 Kg Chlorhexidine free base. Total Chlorhexidine = 3775.83 + 72.28 = 3848.11 Kg.


R = 70.20% removal rate based on EUSES evaluation of removal to sludge based on a Koc value of 7,944 from REACH registration dossier (Reference 2)


P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106


V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)


D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Green Algae (Scenedesmus subspicatus):

IC50 76h (growth rate) = 46 μg/L (OECD 201) (Reference 2)

NOEC 72h (biomass) = 4.20 μg/L


Water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48h (immobility) = 49 μg/L (OECD 202) (Reference 2)


Water flea (Daphnia magna):

Chronic toxicity

NOEC 21 days (reproduction) = 11.6 μg/L (OECD 211) (Reference 2)


Zebra Fish (Danio rerio):

Acute toxicity

LC50 96h = 1,400 μg/L (OECD 203) (Reference 2)


Other ecotoxicity data:

Chironomid (Chironomus riparius):

NOEC 28 days (emergence) = 2,440 μg/kg (OECD 218) (Reference 2)


Microorganisms in activated sludge:

EC50 3 hours (inhibition) = 14,000 μg/L (OECD 209) (Reference 2)


PNEC = 4.20/50 = 0.084 μg/L

PNEC (μg/L) = lowest NOEC/50, where 50 is the assessment factor applied for two long-term NOECs. The chronic NOEC for alga (= 4.20 ug/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the two tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.17/0.084 = 2.02, i.e. 1 < PEC/PNEC ≤ 10, which justifies the phrase “Use of chlorhexidine has been considered to result in moderate environmental risk.”


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

0% degradation in 28 days (OECD 301D) (Reference 2)


Abiotic degradation

Hydrolysis:

Half-life (pH 4) > 1 year (OECD 111) (Reference 2)

Half-life (pH 7) > 1 year

Half-life (pH 9) > 1 year


Photolysis:

Half-life (Summer) = 8.60 days (OECD Guideline draft - Phototransformation of Chemicals in Water - Direct and Indirect Photolysis - August 2000) (Reference 2)

Half-life (Winter) > 69.10 days


Justification of chosen degradation phrase:

Chlorhexidine is not readily biodegradable. The phrase “Chlorhexidine is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Pow = 0.08 (OECD 107) (Reference 2)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Not applicable


PBT/vPvB assessment

Chlorhexidine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.

All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Chlorhexidine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on a log Dow < 4.


Please, also see Safety data sheets on http://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp.


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Chlorhexidine - REACH registration dossier 01-2119955049-31-0003, 10 August 2013.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Munhålegel 1 % 
Inga särskilda anvisningar.

3 år.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Munhålelösning 2 mg/ml 

Inga särskilda anvisningar.

34 månader.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Munhålegel 1 % Klar, färglös gel med mentolsmak
50 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandhygienist, tandläkare
Munhålelösning 2 mg/ml Klar färglös lösning/pepparmintsmak
300 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandhygienist, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av