FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

CYTOPOINT

Zoetis Finland

Injektionsvätska, lösning 30 mg

ATCvet-kod: QD11AH9. Övriga dermatologiska medel. Medel mot dermatit, exklusive kortikosteroider.

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QD11AH91
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
CYTOPOINT injektionsvätska, lösning 10 mg, 20 mg, 30 mg och 40 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-06-21.

Innehåll

Aktiv substans:

En 1 ml injektionsflaska innehåller:

CYTOPOINT 10 mg:

Lokivetmab*

10 mg

CYTOPOINT 20 mg:

Lokivetmab*

20 mg

CYTOPOINT 30 mg:

Lokivetmab*

30 mg

CYTOPOINT 40 mg:

Lokivetmab*

40 mg


*Lokivetmab är en hundanpassad monoklonal antikropp som uttrycks med rekombinant teknik i kinesiska hamsterceller (CHO celler).

Hjälpämnen:

Histidin

Histidinhydrokloridmonohydrat

Trehalosdihydrat

Dinatriumedetat

Metionin

Polysorbat 80

Vatten för injektionsvätskor

Indikationer

Behandling av klåda förenad med allergisk dermatit hos hundar.

Behandling av kliniska symtom på atopisk dermatit hos hundar.


Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den (de) aktiva substansen (substanserna) eller mot något av hjälpämnena.
Använd inte till hundar som väger mindre än 3 kg.

Försiktighet

För en lyckad behandling av allergisk dermatit är det viktigt att överväga om allergenet kan undvikas eller elimineras. När klåda förenad med allergisk dermatit behandlas med lokivetmab ska eventuella underliggande orsaker (t.ex. allergisk dermatit orsakad av loppa, kontaktdermatit, födoämnesöverkänslighet) undersökas och behandlas. Detta läkemedel är inte avsett för långvarig underhållsbehandling om allergenet (allergenerna) som orsakar symtom kan undvikas eller elimineras. I fall av allergisk dermatit och atopisk dermatit rekommenderas det dessutom att komplicerande faktorer, såsom bakterie-, svamp- och parasitinfektioner/angrepp (t.ex. loppa och skabb) undersöks och behandlas.


Det rekommenderas att hundar följs upp med avseende på bakterieinfektioner som förknippas med atopisk dermatit, särskilt under de första behandlingsveckorna.


Om ingen lindring av klåda ses som svar på behandlingen inom en månad efter första dosen, kan en andra dos en månad efter den första dosen ge ökad effekt. Om hunden inte visar ett bättre svar efter den andra dosen, ska alternativa behandlingsåtgärder vidtas.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Därför
rekommenderas inte användning av läkemedlet under dräktighet, laktation eller hos avelsdjur.

Biverkningar

I sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner (anafylaxi, svullnad i ansiktet, urtikaria) förekomma. I sådana fall ska lämplig behandling påbörjas omedelbart.


Kräkningar och/eller diarré har också rapporterats i sällsynta fall och kan uppstå i samband med överkänslighetsreaktioner. Behandling ska administreras efter behov.


Neurologiska tecken (anfall, kramper eller ataxi) har observerats sällan i spontana rapporter efter användning av detta läkemedlet.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Subkutan användning.


Undvik överdriven skakning och skumning av lösningen. Administrera hela innehållet (1 ml) i injektionsflaskan.


Dosera enligt doseringstabellen nedan. För hundar som väger mer än 40 kg behövs fler än en injektionsflaska för att ge en engångsdos. Dra i dessa fall upp nödvändig mängd från varje injektionsflaska i samma spruta. Blanda lösningen genom att försiktigt vända sprutan tre eller fyra gånger före administrering.


Doserings- och behandlingsschema:


Den rekommenderade lägsta dosen är 1 mg/kg kroppsvikt, en gång i månaden. Dosera enligt doseringstabellen nedan:


CYTOPOINT styrka (mg) som administreras

Hundens

vikt (kg)

10

20

30

40

3,0–10,0

1 injektionsflaska
10,1–20,0


1 injektionsflaska20,1–30,01 injektionsflaska


30,1–40,0
1 injektionsflaska

40,1–50,0

1 injektionsflaska1 injektionsflaska

50,1–60,02 injektionsflaskor


60,1–70,01 injektionsflaska

1 injektionsflaska

70,1–80,0
2 injektionsflaskor

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

I fältstudier där lokivetmab administrerades samtidigt med veterinärmedicinska läkemedel, såsom endo- och ektoparasitmedel, antimikrobiella och anti-inflammatoriska läkemedel samt vacciner, observerades inga interaktioner.


Om vaccin(er) administreras samtidigt som lokivetmab, ska vaccinen(erna) inte administreras på samma ställe som lokivetmab.

Överdosering

Inga andra biverkningar än de som nämnts i avsnitt Biverkningar observerades i laboratoriestudier med överdosering.


I fall av kliniska biverkningar efter överdos ska hunden behandlas symptomatiskt.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Lokivetmab kan orsaka övergående eller kvarstående anti-läkemedelsantikroppar. Utveckling av sådana antikroppar är ovanlig och det är möjligt att de inte ger någon effekt (övergående anti-läkemedelsantikroppar) eller leder till en betydlig minskning i effekten (kvarstående anti-läkemedelsantikroppar) hos djur som tidigare svarat på behandlingen.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Överkänslighetsreaktioner, såsom anafylaxi, kan förekomma vid oavsiktlig självinjektion.


Oavsiktlig självinjektion kan leda till immunsvar mot lokivetmab. Detta förväntas inte orsaka biverkningar, men upprepade självinjektioner kan öka risken för överkänslighetsreaktioner.


Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: använd omedelbart.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 10 mg
2 x 1 styck injektionsflaska, receptbelagd
Injektionsvätska, lösning 20 mg
2 x 1 styck injektionsflaska, receptbelagd
Injektionsvätska, lösning 30 mg
2 x 1 styck injektionsflaska, receptbelagd
Injektionsvätska, lösning 40 mg
2 x 1 styck injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av