FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cartrophen vet.

N-vet

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
( )

Icke-steroid antiinflammatoriskt och antireumatiskt medel

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QM01AX90
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2012-03-27.

Innehåll

Natriumpentosanpolysulfat 100 mg/ml. Benzylalkohol 0,01 mg, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumvätefosfatdihydrat, natriumhydroxid/saltsyra (till pH 6), vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

Egenskaper

Cartrophen vet innehåller natriumpentosanpolysulfat (NaPPS), som är en semisyntetisk polysulfaterad polysackarid med antiinflammatoriska och fibrinolytiska egenskaper. NaPPS stimulerar syntes av proteoglykaner och deras inkorporerande i broskmatrix. Även syntesen av hyaluronsyra stimuleras och vissa proteolytiska enzymer hämmas. NaPPS har i djurmodeller visats kunna minska ödembildning genom att stabilisera cellmembran i kärlendotel och förbättra mikrocirkulationen i inflammerad vävnad.

Hos hund uppnår maximal plasmakoncentration (motsvarande 7,4 μg/ml, uppmätt i form av radioaktivitet) 15 minuter efter subkutan injektion. Halveringstiden av NaPPS och dess metaboliter i plasma var ca 3 timmar. NaPPS metaboliseras hos människa genom desulfatering och depolymerisering vilka båda visats vara mättnadsbara processer. Metabolismen hos hund är ej undersökt.

Indikationer

För behandling av hälta och smärta vid osteoartrit (icke infektiös artros).

Kontraindikationer

Ökad blödningsbenägenhet, inducerad av läkemedels­behandlingen eller på annat sätt förvärvad eller kongenital störning i hemostasmekanismen.
Planerad kirurgi bör ej utföras under behandlingsdagen.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Överskrid inte den rekommenderade dosen. Den terapeutiska effekten minskade hos 2 av 8 hundar i en klinisk studie, när den rekommenderade dosen överskreds, dock utan att toxiska effekter kunde iakttagas. Blödnings­benägenheten (mätt som aktiverad partiell tromboplastintid, APTT) är ökad 8 timmar efter injektion även vid terapeutisk dos. Därför bör inte kirurgiska ingrepp utföras på behandlingsdagarna. Hundarna bör heller inte utsättas för kraftig fysisk ansträngning eller situationer där skaderisken kan anses vara hög. Om djuret uppvisar tecken på ökad blödningsbenägenhet bör behandlingen avbrytas och underliggande orsak utredas.

Dräktighet och laktation

Ska ej användas till dräktiga eller lakterande tikar eftersom effekten av NaPPS vid dräktighet och laktation inte har studerats.

Biverkningar

Fall av kräkningar och diarré har rapporterats liksom enstaka fall av CNS-påverkan i form av trötthet och apati dygnet efter behandling.
Blödningstiden mätt som APTT är förlängd under ca 8 timmar efter behandling.

Dosering

3 mg/kg (1 ml/33 kg kroppsvikt) subkutant ges 4 gånger med 5-7 dagars mellanrum. Noggrann dosering är av största vikt.


För att möjliggöra så noggrann dosering som möjligt rekommenderas att en injektionsspruta av insulintyp (1 ml) användes för hundar som väger mindre är 10 kg.

Interaktioner

NaPPS kan öka effekten av andra antikoagulantia. Samtidig behandling med NSAID och kortikosteroider bör också undvikas.

Överdosering

En toleransstudie visade att upp till 10 ggr rekommenderad dos med rekommenderat behandlingsintervall inte gav några kliniska symtom. En viss höjning av ALAT sågs efter 4 veckors behandling med 30 mg/kg. Två timmar efter att 15 mg/kg NaPPS hade givits subkutant till hund var koagulationstiden (mätt som APTT) förlängd 5 gånger. När 30 mg/kg givits var förlängningen mer än 15 gånger.

Hållbarhet

3 år. Användes inom 4 veckor efter öppnandet.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
10 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av