FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Treo® citrus

Viatris

Brustablett 500 mg/50 mg
(vit med svagt gulfärgade prickar, plan, 20 mm citrussmak)

Analgetikum, antipyretikum och antiflogistikum

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: N02BA51
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Treo Citrus

500 mg/50 mg brustablett
acetylsalicylsyra/koffein

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal eller sjuksköterska

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar,tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och migrän och 5 dagar vid smärta.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Treo Citrus är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Treo Citrus
3. Hur du använder Treo Citrus
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Treo Citrus ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Treo Citrus är och vad det används för

 

Treo Citrus innehåller kombinationen acetylsalicylsyra och koffein.

Treo Citrus har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt. Acetylsalicylsyra lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning. Koffein förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyra. Koffein har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t.ex. vid migrän. Koffein har även en uppiggande verkan.

Treo Citrus ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Treo Citrus börjar verka inom 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.


Detta läkemedel används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Treo Citrus

Använd inte Treo Citrus:

 • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra, koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har fått någon överkänslighetsreaktion såsom astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra läkemedel mot inflammation

 • om du har pågående eller återkommande magsår

 • om du har blödarsjuka eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

 • om du har skrumplever

 • om du har svår hjärtsvikt

 • om du har svår njursjukdom

 • om du är gravid under de sista tre månaderna av graviditeten.

Varningar och försiktighet

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Treo Citrus:

 • om du har astma

 • om du har lätt till måttlig hjärtsvikt

 • om du har njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig behandling med vätskedrivande läkemedel

 • om du behandlas med läkemedel som hämmar blodets levring

 • om du har haft magsår

 • om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra antiinflammatoriska medel.

Treo Citrus kan på grund av koffeininnehållet försvåra insomnandet om man tar den nära sänggåendet.


Treo Citrus är avsett för tillfälliga besvär.

Långvarig användning av smärtstillande läkemedel mot huvudvärk kan försämra huvudvärken. Om du har eller tror att du har sådan huvudvärk bör du söka medicinsk rådgivning och avsluta behandlingen. 

Barn och ungdomar

Treo Citrus ska inte användas av barn under 14 år.


Äldre

Äldre patienter har en ökad risk att få biverkningar av acetylsalicylsyra, särskilt magblödning och magsår, vilket kan vara livshotande. Därför bör lägsta effektiva dos ges och hänsyn bör även tas till övriga läkemedel och sjukdomar.


Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

Andra läkemedel och Treo Citrus

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


Behandling med Treo Citrus kan påverka eller påverkas av vissa läkemedelssubstanser mot

 • blodproppar (t.ex. warfarin)

 • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

 • högt blodtryck (t.ex. diuretika, ACE-hämmare, angiotensin II-antagonister)

 • smärta och inflammation (t.ex. kortikosteroider eller NSAID preparat (icke-steroida antiinflammatoriska medel))

 • gikt (probenecid)

 • cancer och reumatoid artrit (metotrexat)

 • vissa läkemedel mot grön starr även kallat glaukom (t.ex. acetazolamid)

 • rytmrubbningar i hjärtat (digoxin)

 • depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) t ex fluvoxamin)

 • manodepressiv sjukdom, schizofreni (litium, klozapin)

 • epilepsi (fenytoin, valproinsyra, karbamazepin)

 • diabetes typ II (sulfonureider)

 • höga blodfetter (nikotinsyra)

 • infektion (ciprofloxacin, norfloxacin)

 • allergi (fenylpropanolamin)

Treo Citrus ska inte tas upp till sex veckor efter vaccination mot vattkoppor på grund av den ökade risken för Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

Användning av Treo Citrus med mat och dryck

Treo Citrus i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

Graviditet, amning och fertilitet

Gravida kvinnor ska inte använda Treo Citrus under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Treo Citrus ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


Acetylsalicylsyra och koffein passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Treo Citrus under amning.


Treo Citrus kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d.v.s. upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Treo Citrus kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t ex på grund av biverkningar som yrsel och trötthet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t. ex vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Treo Citrus innehåller natrium

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov av Treo Citrus är mer än 1 brustablett dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.


Detta läkemedel innehåller 276 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per brustablett. Detta motsvarar 14 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur du använder Treo Citrus

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och ungdomar över 14 år: 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn. Mer än 2 brustabletter åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt. Kontakta läkaren om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän och inom 5 dagar vid smärta

Användning för barn

Treo Citrus ska inte ges till barn under 14 år.


Varning: Ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Brustabletten ska lösas i ett ½ glas vatten.

Om du har använt för stor mängd av Treo Citrus

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdos kan vara: huvudvärk, yrsel, kramper, kräkningar, öronsusningar, hjärtklappning (takykardi), buksmärtor, irritation, oro och andnöd.

Om du har glömt att använda Treo Citrus

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Treo Citrus orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Treo Citrus och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever följande symtom:

 • Svår blödning från mag-tarmkanalen (illamående och blodiga kräkningar, svart avföring).

 • Hudutslag eller rodnad, vilket kan utvecklas till livshotande hudreaktioner som inkluderar utbrett hudutslag med blåsor och flagnande hud, framför allt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), omfattande flagning av huden (mer än 30 % av kroppsytan – toxisk epidermal nekrolys).

De vanligast förekommande biverkningarna är magbesvär, såsom sura uppstötningar, halsbränna och illamående.


Andra biverkningar som kan förekomma:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Ökad risk för blödningar, särskilt från slemhinnan i mag-tarmkanalen.

 • Hjärtklappning, oro, sömnlöshet, darrningar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Överkänslighetsreaktioner, vanligen i form av nässelutslag, nässelfeber, hösnuva eller astma, andnöd och bronkospasm. Risken för överkänslighetsreaktioner ökar hos patienter med allergi eller astma.

 • Magsår och magblödning vid regelbunden användning.

 • Trötthet, yrsel, öronsusningar, svettning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Leverpåverkan.

 • Njurpåverkan.

 • Minskat antal blodplättar.

 • Upplösning av röda blodkroppar vid ärftlig brist på ett speciellt ämnesomsättningsenzym (glukos-6-fosfatdehydrogenas).

 • Svåra hudreaktioner (blåsbildning, hudavlossning).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Reyes syndrom.

Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.


Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.


Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med sjukdomar orsakade av virus, framför allt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på svullnader i hjärnan och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Treo Citrus ska förvaras

Förvaras i originalförpackning. Fuktkänsligt.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är: acetylsalicylsyra 500 mg, koffein 50 mg.

 • Övriga innehållsämnen är: natriumvätekarbonat, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumkarbonat, simetikon, natriumdivätecitrat, natriumcitrat, mannitol, citronsmakämne (innehåller 17 mg socker), dokusatnatrium, povidon.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Treo Citrus brustabletter är 20 mm diameter, vita med svagt gulfärgade prickar, plana.


Aluminiumrör, 10 st, 20 st

Aluminiumrör med ytterkartong, 60 st (3x20)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel: 08-630 19 00

E-mail: info.sweden@viatris.com


Tillverkare

HERMES PHARMA GmbH

Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Wolfratshausen

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-10-16

Hitta direkt i texten
Av