FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Klorokinfosfat RPH Pharma

Astimex Pharma

Filmdragerad tablett 160 mg
(vit, rund tablett, diameter 9 mm, märkt KL inom bågar och med en brytskåra)

Antireumatikum och antimalariamedel

Aktiv substans:
ATC-kod: P01BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Astimex Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Klorokinfosfat RPH Pharma 

160 mg filmdragerade tabletter 250 mg filmdragerade tabletter
klorokinfosfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Klorokinfosfat RPH Pharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Klorokinfosfat RPH Pharma 
3. Hur du använder Klorokinfosfat RPH Pharma 
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Klorokinfosfat RPH Pharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Klorokinfosfat RPH Pharma är och vad det används för

 

Klorokinfosfat RPH Pharma innehåller klorokinfosfat och används vid ledgångsreumatism, hudsjukdom (LE), kroniskt polymorft ljusutslag samt som skydd mot och för behandling av malaria.


Klorokinfosfat som finns i Klorokinfosfat RPH Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Klorokinfosfat RPH Pharma 

Använd inte Klorkinfosfat RPH Pharma 

 • om du har förändringar i ögats näthinna, epilepsi eller porfyri.

 • om du är allergisk mot klorokinfosfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Klorokinfosfat RPH Pharma.

Om du har någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Klorokinfosfat RPH Pharma påbörjas: nedsatt lever- eller njurfunktion, psoriasis, blod- eller muskelsjukdomar.


Klorokinfosfat RPH Pharma kan orsaka hjärtrytmrubbningar hos vissa patienter: klorokinfosfat ska användas med försiktighet om du är född med eller har släktingar med förlängt QT-intervall, om du har förvärvad QT-förlängning (som ses på EKG, registrering av hjärtats elektriska aktivitet), om du har någon hjärtsjukdom eller har haft en hjärtattack (myokardinfarkt), om saltbalansen i ditt blod är rubbad (särskilt om du har låg halt av kalium eller magnesium, se avsnittet ”Andra läkemedel och Klorokinfosfat RPH Pharma”).

Om du får hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag under behandlingstiden ska du omedelbart informera läkare. Risken för hjärtbesvär kan öka med ökad dos. Därför ska rekommenderad dos följas.


Innan behandlingen påbörjas är det vanligt med synundersökning (ej vid malariaprofylax). Dimsyn och svårigheter att se skarpt på olika avstånd kan uppträda efter en längre tids användning.


Klorokinfosfat kan orsaka sänkning av blodglukosnivån. Be din läkare att informera dig om tecken och symptom på låg blodglukosnivå. En kontroll av blodglukosnivån kan vara nödvändig.

Vid långtidsbehandling krävs stor försiktighet. Patienten bör genomgå regelbunden syn- och hjärtundersökning.


Vissa patienter som behandlas med Klorokinfosfat RPH Pharma kan uppleva problem med sin psykiska hälsa, såsom irrationella tankar, hallucinationer, förvirring, aggressivitet, paranoia, nedstämdhet eller tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Det gäller även personer som aldrig har haft liknande problem tidigare. Om du eller din omgivning lägger märke till några av dessa biverkningar (se avsnitt 4) ska du genast uppsöka läkare.

Andra läkemedel och Klorokinfosfat RPH Pharma 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • Läkemedel med känd påverkan på hjärtrytmen. Detta inkluderar läkemedel som används mot onormal hjärtrytm (antiarytmika), mot depression (tricykliska antidepressiva), mot psykiska sjukdomar (antipsykotika), mot bakterieinfektioner (t.ex. en grupp läkemedel som kallas för makrolider, inklusive azitromycin) eller mot malaria (t.ex. halofantrin).

 • immunsystemhämmaren ciklosporin.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Klorokinfosfat RPH Pharma under graviditet. Som skydd mot malaria ges så små doser att risken för fosterskadande effekter är liten. Föreligger risk för malariasmitta skall Klorokinfosfat RPH Pharma tas enligt läkares föreskrift för att skydda både moder och foster.


Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Klorokinfosfat RPH Pharma under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar som yrsel, dimsyn och svårigheter att se skarpt på olika avstånd kan förekomma. Detta bör beaktas vid t.ex. bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Klorokinfosfat RPH Pharma 

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. För skydd mot malaria skall medicineringen påbörjas senast ankomstdagen till ett område med malaria och fortsätta under hela vistelsen samt minst 4 veckor därefter.


Vanlig dos: 2 tabletter à 250 mg en gång/vecka till vuxna. Följ läkarens doseringsanvisning noga! (Se avsnittet nedan om överdosering)

Vid behandling av ledgångsreumatism inträder effekten ofta först efter 1-3 månaders behandling och varierar mycket hos olika patienter.

Om du har använt för stor mängd av Klorokinfosfat RPH Pharma 

Varning! Överdosering medför allvarliga skador och risk för dödsfall. Följ därför alltid läkarens doseringsanvisning noga. Tabletterna skall förvaras oåtkomliga för barn. För barn kan livshotande tillstånd uppstå redan efter intag av ett fåtal tabletter.

Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Illamående, matsmältningsbesvär, huvudvärk, yrsel, klåda, hudutslag, färgförändringar i huden. Vid längre tids behandling kan synen bli grumlig men besvären försvinner någon månad efter det man upphört med medicineringen. Ändra dock aldrig själv den dos som ordinerats.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Aptitlöshet, fokuseringssvårigheter, muskelsjukdom, skador på ögats näthinna vilka vanligen yttrar sig så att man missuppfattar synintryck - t. ex. storlek och riktning.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Flagande hudinflammation, psykiska orostillstånd, hörselnedsättning (vanligen övergående), blodvärdesförändringar, störd leverfunktion, hjärtförstoring.

Hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati) som kan vara livshotande vid långvarig användning med hög dos, (se avsnitt 2, Varningar och försiktighet).


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): nedstämdhet eller tankar på att skada sig själv eller begå självmord, ångest, förvirring, irrationella tankar, paranoia, aggressivitet, sömnstörningar, oro, upprymdhet eller överdriven upphetsning, koncentrationssvårigheter.

Sänkning av blodglukosnivån. Hjärtrytmrubbningar, livshotande oregelbunden hjärtrytm (som ses på EKG) (se avsnitt 2, Varningar och försiktighet).


Om du har tagit för stor mängd av klorokin:

Om du av misstag har tagit för stor mängd av Klorokinfosfat RPH Pharma ska du omedelbart tala om det för läkare. Följande kan hända: hjärtbesvär – med oregelbundna hjärtslag som följd.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Klorokinfosfat RPH Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är Klorokinfosfat 160 mg motsvarande klorokinbas 100 mg resp. klorokinfosfat 250 mg motsvarande klorokinbas 155 mg

 • Övriga innehållsämnen är titandioxid (färgämne E 171), mikrokristallin cellulosa, talk, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid, basisk butylerad metakrylat-sampolymer, makrogol och vanilj

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klorokinfosfat RPH Pharma 160 mg tablett är en vit, rund tablett, diameter 9 mm, märkt KL inom bågar och med en brytskåra.

Klorokinfosfat RPH Pharma 250 mg tablett är en vit, rund tablett, diameter 9 mm, märkt KN inom bågar och med en brytskåra.


Förpackningsstorlekar: 20 och 100 tabletter i tryckförpackning (PVC/aluminium).

Innehavare av godkännande för försäljning

RPH Pharmaceuticals AB

Box 603

101 32 Stockholm


Tillverkare

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro


Lokal företrädare

Astimex Pharma AB

Isafjordsgatan 36

164 40 Kista

Tel. 08-5151 1535

info@astimex.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-03-23.

Hitta direkt i texten
Av