FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glivec®

Novartis

Filmdragerad tablett 400 mg
(Mycket mörkgul till brunaktigt orange, oval, bikonvex filmdragerad tablett med fasade kanter. Märkt ”400” på ena sidan och brytskåra på andra sidan med ”SL” på varje sida om brytskåran.)

Antineoplastiska medel, BCR-ABL tyrosinkinashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L01EA01
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

 

Glivec 100 mg filmdragerade tabletter

Glivec 400 mg filmdragerade tabletter

imatinib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glivec är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Glivec
3. Hur du tar Glivec
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glivec ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glivec är och vad det används för

 

Glivec är ett läkemedel som innehåller en aktiv substans som kallas imatinib. Läkemedlet verkar genom att hämma tillväxten av onormala celler vid sjukdomarna listade nedan. Dessa omfattar vissa typer av cancer.

 

Glivec är en behandling för vuxna och barn för:

 • Kronisk myeloisk leukemi (KML). Leukemi är en cancersjukdom i de vita blodkropparna. Dessa vita blodkroppar hjälper vanligen kroppen att bekämpa infektioner. Kronisk myeloisk leukemi är en form av leukemi där vissa onormala vita blodkroppar (så kallade myeloida celler) börjar tillväxa utom kontroll.

 • Philadelphia-kromosom-positiv akut lymfoblastisk leukemi (Ph-positiv ALL). Leukemi är en cancer i de vita blodkropparna. Dessa vita blodkroppar hjälper normalt kroppen att bekämpa infektion. Akut lymfoblastisk leukemi är en form av leukemi vid vilken vissa onormala, omogna vita blodkroppar (så kallade lymfoblaster) börjar tillväxa utom kontroll. Glivec hämmar tillväxten av dessa celler.

Glivec är också en behandling för vuxna för:

 • Myelodysplastiska/myeloproliferativa sjukdomar (MDS/MPD). Dessa utgör en grupp av blodsjukdomar vid vilka vissa blodceller börjar tillväxa utom kontroll. Glivec hämmar tillväxten av dessa celler hos en viss undergrupp av dessa sjukdomar.

 • Hypereosinofilt syndrom (HES) och/eller kronisk eosinofil leukemi (CEL). Dessa är blodsjukdomar i vilka vissa blodceller (så kallade eosinofiler) börjar tillväxa utom kontroll. Glivec hämmar tillväxten av dessa celler hos en viss undergrupp av dessa sjukdomar.

 • Gastrointestinala stromacellstumörer (GIST). GIST är en cancerform i magen och tarmarna. Den uppstår genom okontrollerad tillväxt i stödjevävnaden för dessa organ.

 • Dermatofibrosarkom protuberans (DFSP). DFSP är en cancer i vävnaden under huden i vilken vissa celler börjar tillväxa utom kontroll. Glivec hämmar tillväxten av dessa celler.

I resten av denna bipacksedel kommer förkortningarna att användas då man pratar om dessa sjukdomar.


Fråga din läkare om du har några frågor om hur detta läkemedel verkar eller varför detta läkemedel har skrivits ut till dig.


2. Vad du behöver veta innan du tar Glivec

Använd inte läkemedlet

Glivec kommer bara att ordineras till dig av läkare med medicinsk erfarenhet av att behandla olika typer av blodcancer eller solida tumörer.


Följ din läkares alla instruktioner noggrant, även om dessa kan avvika från den allmänna informationen i denna bipacksedel.


Ta inte Glivec

 • om du är allergisk mot imatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om detta gäller dig, ta inte Glivec utan meddela din läkare.


Om du tror att du kan vara allergisk men inte är säker, fråga din läkare ytterligare om råd.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Glivec:

 • om du har eller har haft en lever-, njur- eller hjärtsjukdom.

 • om du tar läkemedlet levotyroxin pga. att din sköldkörtel har tagits bort.

 • om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Glivec kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas.

 • om du får blåmärken, blödningar, feber, blir mycket trött och förvirrad när du tar Glivec, kontakta din läkare. Detta kan vara tecken på en skada på blodkärlen som kallas trombotisk mikroangiopati (TMA).

Om något av detta stämmer in på dig, tala om det för din läkare innan du tar Glivec.


Du kan bli mer känslig för solen medan du tar Glivec. Det är viktigt att täcka utsatta delar av huden och använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor (SPF). Dessa försiktighetsåtgärder gäller även barn.


Vid behandling med Glivec meddela din läkare omedelbart om du snabbt ökar i vikt. Glivec kan göra att din kropp binder vätska (kraftig vätskeretention).


När du tar Glivec kommer din läkare regelbundet kontrollera om läkemedlet fungerar. Du kommer också att lämna blodprover och vägas regelbundet.


Barn och ungdomar

Glivec är även en behandling för barn med KML. Det finns ingen erfarenhet från barn med KML under 2 år. Det finns begränsad erfarenhet från barn med Ph-positiv ALL och mycket begränsad erfarenhet från barn med MDS/MPD, DFSP, GIST och HES/CEL.


En del barn och ungdomar som tar Glivec kan växa långsammare än normalt. Läkaren kommer regelbundet att kontrollera din tillväxt.


Andra läkemedel och Glivec

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana (t.ex. paracetamol) och även växtbaserade läkemedel (t.ex. johannesört). Vissa läkemedel kan ha inverkan på Glivecs effekt när de tages tillsammans. De kan öka eller minska effekten hos Glivec och antingen leda till mer biverkningar eller till att göra Glivec mindre effektivt. Glivec kan göra samma sak mot vissa andra läkemedel.


Tala om för läkare om du använder läkemedel som förhindrar bildningen av blodproppar.

Graviditet, amning och fertilitet

 • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

 • Glivec rekommenderas inte under graviditet såvida det inte är nödvändigt då det kan skada ditt barn. Din läkare kommer att diskutera möjliga risker med att ta Glivec under graviditet.

 • Kvinnor som kan komma att bli gravida rekommenderas att använda effektiv preventivmetod under behandlingen och under 15 dagar efter avslutad behandling.

 • Amma inte under behandling med Glivec och under 15 dagar efter behandlingen avslutats eftersom det kan vara skadligt för ditt barn.

 • Patienter som är oroliga över sin fertilitet vid intag av Glivec rekommenderas att rådgöra med sin läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr eller trött eller få dimsyn när du använder detta läkemedel. Om detta sker, kör då inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän du känner dig bra igen.


3. Hur du tar Glivec

 

Din läkare har ordinerat Glivec för att du lider av en allvarlig sjukdom. Glivec kan hjälpa dig att bekämpa detta tillstånd.


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Det är viktigt att du gör det så länge din läkare eller apotekspersonalen säger att du ska göra det. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Sluta inte att ta Glivec om inte din läkare säger åt dig att göra det. Om du inte kan ta läkemedlet enligt din läkares ordination eller om du känner att du inte behöver det längre, kontakta omedelbart din läkare.


Hur mycket Glivec skall man ta?


Användning för vuxna

Din läkare informerar dig om exakt hur många tabletter Glivec du skall ta.


 • Om du behandlas för KML:
  Beroende på ditt tillstånd är den vanliga startdosen antingen 400 mg eller 600 mg som tas en gång om dagen.

 • Om du behandlas för GIST:
  är startdosen 400 mg, som tas en gång om dagen.

För KML och GIST kan din läkare förskriva en högre eller lägre dos beroende på hur du svarar på behandlingen. Om din dagliga dos är 800 mg ska du ta 400 mg på morgonen och 400 mg på kvällen.


 • Om du behandlas för Ph-positiv ALL:
  är startdosen 600 mg som tas en gång dagligen.

 • Om du behandlas för MDS/MPD:
  är startdosen 400 mg som tas en gång dagligen.

 • Om du behandlas för HES/CEL:
  är startdosen 100 mg som tas en gång dagligen. Din läkare kan bestämma sig för att öka dosen till 400 mg som tas en gång dagligen, beroende på hur du svarar på behandlingen.

 • Om du behandlas för DFSP:
  är dosen 800 mg per dygn som tas som 400 mg på morgonen och 400 mg på kvällen.

En 400 mg-dos kan tas antingen som 1 tablett om 400 mg eller 4 tabletter om 100 mg.

En 600 mg-dos tas som 1 tablett om 400 mg plus 2 tabletter om 100 mg.


Användning för barn och ungdomar

Din läkare informerar dig om hur många tabletter Glivec som ska ges till ditt barn. Mängden Glivec som ges är beroende av ditt barns tillstånd, kroppsvikt och längd. Den totala dosen till barn skall inte överstiga 800 mg vid KML och 600 mg vid Ph-positiv ALL. Behandlingen kan antingen ges till ditt barn som en engångsdos eller alternativt kan den dagliga dosen ges vid två olika tillfällen (hälften på morgonen och hälften på kvällen).


När och hur skall man ta Glivec?

 • Ta Glivec i samband med en måltid. Det hjälper till att skydda mot magproblem när du tar Glivec.

 • Svälj tabletterna hela med ett stort glas vatten.

Om du inte kan svälja tabletterna, kan du slamma upp dem i endera ett glas icke kolsyrat vatten eller äppeljuice:

 • Ta cirka 50 ml för varje 100 mg-tablett eller 200 ml för varje 400 mg-tablett.

 • Rör om med en sked tills tabletterna har lösts upp sig fullständigt.

 • När tabletten har lösts upp drick omedelbart upp hela innehållet i glaset. Rester av de upplösta tabletterna kan finnas kvar i glaset.

Hur länge skall man ta Glivec?

Fortsätt att ta Glivec varje dag så länge din läkare säger åt dig att göra det.

Om du har tagit för stor mängd av Glivec

Kontakta din läkare omedelbart om du av misstag tagit för många tabletter. Du kan behöva medicinsk vård. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

Om du har glömt att ta Glivec

 • Om du glömt att ta en dos, tag den så snart du kommer ihåg. Hoppa däremot över missad dos om det snart är dags att ta nästa dos.

 • Fortsätt därefter med ditt normala schema.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De är vanligtvis av lätt till måttlig svårighetsgrad.


Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Meddela din läkare omedelbart om du får några av följande:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) eller vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Snabb viktökning. Glivec kan göra så att din kropp binder vatten (svår vätskeretention).

 • Tecken på infektion, t.ex. feber, frossbrytningar, ont i halsen eller sår i munnen. Glivec kan leda till minskning av antalet vita blodkroppar så att du lättare kan få infektioner.

 • Plötsliga blödningar eller sår (när du inte har skadat dig).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) eller sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm (tecken på hjärtproblem).

 • Hosta, svårigheter att andas eller smärtsam andning (tecken på lungproblem).

 • Känna sig snurrig, yrsel eller svimning (tecken på lågt blodtryck).

 • Illamående, med minskad aptit, mörk urin, gulfärgning av hud eller ögon (tecken på leverproblem).

 • Hudutslag, rodnad med blåsor på läppar, ögon, hud eller mun, flagning av huden, feber, upphöjda röda eller lila hudområden, klåda, brännande känsla, utslag med små varfyllda blåsor (tecken på hudproblem).

 • Svår buksmärta, blod i uppkastning, avföring eller urin, svartfärgad avföring (tecken på magtarmsjukdom).

 • Kraftig urinminskning, törst (tecken på njurproblem).

 • Illamående, med diarré och kräkningar, buksmärta eller feber (tecken på tarmproblem).

 • Svår huvudvärk, svaghet eller förlamning i ben eller ansikte, svårighet att prata, plötslig medvetslöshet (tecken på problem i nervsystemet så som blödning eller svullnad i skalle/hjärna).

 • Blekhet, trötthet och andfåddhet med mörk urin (tecken på låg nivå av röda blodkroppar).

 • Ögonsmärtor eller försämrad syn, blödning i ögonen.

 • Smärta i ben eller leder (tecken på osteonekros).

 • Blåsor i hud eller slemhinnor (tecken på pemfigus).

 • Domnade eller kalla tår och fingrar (tecken på Raynauds syndrom).

 • Plötslig svullnad och rodnad i hud (tecken på en hudinfektion som kallas celluliter).

 • Nedsatt hörsel.

 • Muskelsvaghet och muskelkramper med onormal hjärtrytm (tecken som tyder på förändringar i mängden kalium i ditt blod).

 • Tendens att få blåmärken.

 • Magsmärta, med illamående.

 • Muskelkramper, med feber, röd-brun urin, smärta eller svaghet i dina muskler (tecken på muskelproblem).

 • Bäckensmärta ibland med illamående och kräkningar, med oväntad vaginalblödning, yrsel eller svimning på grund av lågt blodtryck (tecken på problem med äggstockar eller livmoder).

 • Illamående, andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, grumlig urin, trötthet och/eller ledbesvär associerat med onormala laboratorievärden (t.ex. höga kalium-, urinsyra- och kalciumnivåer, samt låga fosfornivåer i blodet).

 • Blodproppar i små blodkärl (trombotisk mikroangiopati).

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Kombination av svåra utbredda hudutslag, illamående, feber, höga nivåer av vissa vita blodkroppar eller gul hud eller ögon (tecken på gulsot) med andfåddhet, bröstsmärta/obehag, kraftigt minskad urinproduktion och känsla av törst etc. (tecken på behandlingsrelaterad allergisk reaktion).

 • Kronisk njursvikt

 • Återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion).

Meddela omedelbart din läkare om du får något av ovanstående.


Andra biverkningar kan omfatta:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk eller trötthet.

 • Illamående, kräkningar, diarré eller matsmältningsbesvär.

 • Hudutslag.

 • Muskelkramper eller smärta i leder, muskler eller skelett under behandling med Glivec eller efter att du slutat ta Glivec.

 • Svullnad runt leder eller uppsvullna ögon.

 • Viktuppgång.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Minskad aptit, viktnedgång eller smakstörningar.

 • Yrsel eller svaghet.

 • Sömnproblem (insomnia).

 • Rinnande ögon med klåda, rodnad och svullnad (bindhinneinflammation), vätskande ögon eller dimsyn.

 • Näsblödning.

 • Buksmärta eller utspänd buk, väderspänning, halsbränna, förstoppning.

 • Klåda.

 • Oväntat kraftigt håravfall eller uttunning av håret.

 • Domningar i händer och fötter.

 • Sår i munnen.

 • Ledsmärta med svullnad.

 • Muntorrhet, torr hud eller torra ögon.

 • Minskad eller ökad känslighet i huden.

 • Heta blodvallningar, frossa eller nattsvettning.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Smärtsamma röda knölar i huden, hudsmärta, hudrodnad (inflammation i fettvävnad under huden).

 • Hosta, rinnande eller täppt näsa, tyngdkänsla eller smärta vid tryck på området ovanför ögonen eller på sidorna av näsan, nästäppa, nysningar, halsont, med eller utan huvudvärk (tecken på övre luftvägsinfektion).

 • Kraftig huvudvärk med bultande smärta eller pulserande känsla, vanligtvis på ena sidan av huvudet och ofta åtföljd av illamående, kräkningar och känslighet för ljus eller ljud (tecken på migrän).

 • Influensaliknande symtom (influensa).

 • Smärta eller brännande känsla vid urinering, förhöjd kroppstemperatur, smärta i ljumsken eller bäckenområdet, röd, brunfärgad eller grumlig urin (tecken på urinvägsinfektion).

 • Smärta och svullnad i lederna (tecken på artralgi).

 • Konstant känsla av nedstämdhet och förlust av intresse som hindrar dig från att utföra dina normala aktiviteter (tecken på depression).

 • Oroskänslor tillsammans med fysiska symtom som bultande hjärta, svettningar, darrningar, muntorrhet (tecken på ångest).

 • Sömnighet/dåsighet/överdriven sömn.

 • Skakningar eller skakiga rörelser (tremor).

 • Försämrat minne.

 • Oemotståndligt behov av att röra på benen (restless leg syndrome).

 • Ljud i öronen (t.ex. ringningar, surrningar) som inte kommer från en extern källa (tinnitus).

 • Högt blodtryck (hypertension).

 • Rapningar.

 • Inflammation i läpparna.

 • Svårigheter att svälja.

 • Ökade svettningar.

 • Missfärgning av huden.

 • Sköra naglar.

 • Röda knölar eller vita finnar kring hårrötterna, eventuellt med smärta, kliande eller brännande känsla (tecken på inflammation i hårsäckarna, även kallat follikulit).

 • Fjällande hudutslag (exfoliativ dermatit).

 • Förstorade bröst (kan förekomma hos män eller kvinnor).

 • Dov smärta och/eller tyngdkänsla i testiklarna eller nedre delen av buken, smärta vid urinering, samlag eller ejakulation, blod i urinen (tecken på svullna testiklar).

 • Oförmåga att få eller behålla erektion (erektil dysfunktion).

 • Kraftiga eller oregelbundna menstruationer.

 • Svårigheter att uppnå/upprätthålla sexuell upphetsning.

 • Minskad sexlust.

 • Smärta i bröstvårtan.

 • Allmän sjukdomskänsla (malaise).

 • Virusinfektion såsom munsår.

 • Smärta I ländryggen till följd av njursjukdom.

 • Tätare urineringar.

 • Ökad aptit.

 • Smärta eller brännande känsla i övre delen av buken och/eller bröstkorgen (halsbränna), illamående, kräkningar, sura uppstötningar, mättnadskänsla och uppblåsthet, svartfärgad avföring (tecken på magsår).

 • Led- och muskelstelhet.

 • Onormala laboratorietestresultat.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.


Sällsynta (kan förekomma hos 1 av 1000 användare):

 • Förvirring.

 • En episod av ofrivilliga muskelkontraktioner och nedsatt medvetande (kramper).

 • Missfärgning av naglarna.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Rodnad och/eller svullnad i handflatorna och på fotsulorna som kan vara åtföljt av en stickande känsla eller brännande smärta.

 • Smärtsamma förändringar i huden med eller utan blåsor.

 • Långsam tillväxt hos barn och ungdomar.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Glivec ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP.

 • Förvaringstemperatur

  • Glivec 100 mg filmdragerade tabletter: Förvaras vid högst 30 C.

  • Glivec 400 mg filmdragerade tabletter: Förvaras vid högst 25°C.

 • Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

 • Användes inte om någon förpackning är skadad eller visar tecken på att ha öppnats eller hanterats på annat otillbörligt sätt.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är imatinibmesylat.

  • Varje Glivec-tablett innehåller 100 mg imatinib (som mesylat).

  • Varje Glivec-tablett innehåller 400 mg imatinib (som mesylat)

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon, hypromellos, magnesiumstearat och vattenfri, kolloidal kiseldioxid.

 • Tablettens hölje består av röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), makrogol, talk och hypromellos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Glivec 100 mg filmdragerade tabletter är mycket mörkt gula till brun-orange runda tabletter. De är märkta med ”NVR” på en sida och ”SA” och en brytskåra på den andra sidan.

Glivec 400 mg filmdragerade tabletter är mycket mörkt gula till brun-orange ovala tabletter. De är märkta med ”400” på en sida och en brytskåra på den andra sidan med ”SL” på varje sida om brytskåran.


Glivec 100 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningsstorlekarna 20, 60, 120 eller 180 tabletter.

Glivec 400 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningsstorlekarna 10, 30 eller 90 tabletter.

Men kanske inte alla dessa är tillgängliga i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

 

Tillverkare

Novartis Pharmaceutical Manufacturing LLC

Verovskova Ulica 57

Ljubljana, 1000

Slovenien


Lek d.d, PE PROIZVODNJA LENDAVA

Trimlini 2D

Lendava, 9220

Slovenien


Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu


Denna bipacksedel godkändes senast den 2024-04-10

Hitta direkt i texten
Av