FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Cabaser®

Pfizer

Tablett 2 mg
Avregistreringsdatum: 2024-01-31 (Tillhandahålls ej) (konvex, kapselformad (5×10 mm), vit tablett med mittskåra, präglade 7 på ena sidan skåran, 02 på den andra sidan)

Medel vid Parkinsons sjukdom

Aktiv substans:
ATC-kod: N04BC06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Cabaser

1 mg, 2mg tabletter
kabergolin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cabaser är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Cabaser
3. Hur du tar Cabaser
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cabaser ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cabaser är och vad det används för

 

Cabaser har samma effekt som det kroppsegna ämnet dopamin. Brist på dopamin orsakar bland annat Parkinsons sjukdom.


Cabaser används som andrahandsalternativ vid behandling av Parkinsons sjukdom, när andra parkinsonläkemedel inte ger tillräcklig effekt eller när patienten inte tål dessa. Cabaser kan användas antingen ensamt eller i kombination med en annan medicin som till exempel levodopa.


Kabergolin som finns i Cabaser kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Cabaser

Använd inte Cabaser

Innan du börjar din behandling med Cabaser kommer din läkare att låta dig genomgå en hjärtutredning för att undersöka klaffarna.


Ta inte Cabaser:

 • om du är allergisk mot kabergolin eller andra liknande läkemedel (mjöldrygealkaloider) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har ordinerats Cabaser för långtidsbehandling och har eller har haft fibrotiska reaktioner (ärrvävnad) i hjärtat

 • om du har eller tidigare haft bindvävsrelaterade sjukdomar i hjärta, lungor eller njurar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cabaser om du har eller har haft:

 • nedsatt njurfunktion

 • nedsatt leverfunktion

 • hjärt- eller kärlsjukdom

 • magsår eller blödning från mag-tarmkanalen

 • allvarliga psykiska störningar (speciellt psykos)

 • sjukdomar i andningsvägarna

 • fibrotiska reaktioner (ärrvävnad) i hjärtat, lungorna eller buken.


Om du behandlas med Cabaser under lång tid, kommer din läkare att kontrollera om hjärtat, lungorna och njurarna är i bra skick innan behandlingen påbörjas. Han/hon kommer också att ta ett ekokardiogram (en ultraljudsundersökning av hjärtat) innan behandlingen påbörjas och med jämna mellanrum under behandlingen. Om fibrotiska reaktioner uppstår, kommer behandlingen att avbrytas.


Informera även din läkare om du tar blodtryckssänkande läkemedel, eftersom Cabaser i vissa fall också kan ge en sänkning av blodtrycket. Kombinationen av dessa läkemedel kan resultera i ett alltför lågt blodtryck.


Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.

Andra läkemedel och Cabaser

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med andra läkemedel såsom t ex vissa medel mot migrän, psykiska sjukdomar, blodtryckssänkande medel samt vissa antibiotika. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Cabaser med mat, dryck och alkohol

För att minska risken för illamående och matsmältningsbesvär bör tabletterna tas i samband med måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det är okänt hur Cabaser påverkar fostret eller barnet.


Du ska undvika att bli gravid under minst en månad efter avslutad behandling med Cabaser.


Ofruktsamhet kan hävas med Cabaser. Det är därför viktigt att använda preventivmedel under behandlingen.


Det är okänt om Cabaser passerar över i modersmjölk. Du bör inte amma under tiden du behandlas med Cabaser.

Körförmåga och användning av maskiner

Cabaser kan sänka blodtrycket, vilket kan ge en nedsatt reaktionsförmåga hos vissa personer. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Cabaser kan orsaka somnolens (uttalad dåsighet) och plötslig sömnighet. Den som drabbas av detta bör därför inte köra bil eller delta i aktiviteter där sänkt uppmärksamhet kan medföra risk för allvarlig skada (t.ex. vid användning av maskiner).

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cabaser innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Cabaser

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos vid behandlingens inledning är ½-1 tablett á 1 mg dagligen, dosen ökas sedan gradvis enligt läkarens föreskrift upp till en lämplig underhållsdos.

Vanlig underhållsdos är från 1-2 tabletter á 1 mg dagligen och upp till 3 tabletter á 1mg (eller 1½ tablett á 2mg) dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Cabaser

Om du fått i dig för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid överdosering kan symtom som illamående, kräkningar, magsmärtor, blodtrycksfall, förvirring/psykos eller hallucinationer uppträda.

Om du har glömt att ta Cabaser

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Illamående. Hjärtklaffspåverkan och relaterade skador, t.ex. inflammation (perikardit), vätskeansamling i hjärtsäcken (perikardiell utgjutning). Tidiga symtom på detta kan vara ett eller flera av följande: andningssvårigheter, andfåddhet, bröst- eller ryggsmärtor och uppsvullna ben. Ifall du upplever något av dessa symtom måste du omedelbart kontakta läkare.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Ofrivilliga rörelser, huvudvärk, hallucinationer, förvirring, inflammation i magsäckens slemhinna, matsmältningsbesvär, kräkningar, förstoppning, yrsel, trötthet eller kraftlöshet, sömnstörningar, somnolens (uttalad dåsighet), blodtrycksfall (särskilt när man reser sig), sänkt blodtryck vid långtidsbehandling, ökad sexlust, förändringar i blodprover, leverfunktionspåverkan, kärlkramp, andningssvårigheter (dyspné).


Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, utslag, rodnad samt svullnad och brännande smärta i de yttre delarna av armar och ben (erytromelalgi), vanföreställningar, psykotisk sjukdom, bindvävsbildning i lungorna (fibros), vilket kan ge symtom som andfåddhet, vätskeansamling runtomkring lungorna (pleurautgjutning).


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Diarré.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Aggression, svimning, känsla av frusenhet om fingrar och tår i kombination med att dessa blir bleka, benkramper, håravfall, andningssvikt, lungsäcksinflammation (pleurit), bröstsmärta, darrningar, nedsatt syn.


Du kan även uppleva följande biverkningar

Oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som kan vara skadlig såsom:

 • En stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig personligen eller för din familj.

 • Förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift.

 • Okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar.

 • Hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger).


Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden för att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Cabaser ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i originalförpackningen. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Om du har svårt att skruva upp locket kan hjälpmedel (gummiplatta) och instruktion rekvireras gratis från Pfizer AB, telefon 08-550 520 00.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen i en tablett är 1 mg respektive 2 mg kabergolin.

 • Övriga innehållsämnen i en tablett är vattenfri laktos 75 mg respektive 151 mg samt leucin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

1 mg: oval, konkav, vit tablett (7,40 x 3,76 mm) med brytskåra på ena sidan, präglad ”7” på ena sidan skåran, ”01” på den andra.

2 mg: oval, konkav, vit tablett (10,00 x 5,08 mm) med brytskåra på ena sidan, präglade ”7” på ena sidan skåran, ”02” på den andra.


Cabaser tabletter finns tillgängliga i följande förpackningsstorlekar:

1 mg: glasburk; 30 tabletter eller 3 x 30 tabletter

plastburk med barnskyddande lock; 30 tabletter eller 3 x 30 tabletter

2 mg: glasburk; 30 tabletter eller 3 x 30 tabletter

plastburk med barnskyddande lock; 30 tabletter eller 3 x 30 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Pfizer AB

113 63 Stockholm

Tel: 08-550 520 00

E-mail: medical.information@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-05-25

Hitta direkt i texten
Av