FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nasacort®

STADA Nordic

Nässpray, suspension 55 mikrog/dos
(luktfri, benvit)

Inflammationshämmande medel för lokal rinitbehandling

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AD11
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från STADA Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackingar av Nasacort® Nässpray, suspension 55 mikrog/dos är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Flaska 120 dos(er) (vnr 159342)
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativ förpackning:
Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp:
Startdatum: 2021-12-01
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2022-01-03.

Indikationer

NASACORT används för behandling av symtom vid säsongs­bunden och perenn allergisk rinit hos vuxna och barn från 2 års ålder.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Vuxna:
Den rekommenderade startdosen är 220 mikrogram (2 sprayningar i vardera näsborre 1 gång dagligen). När symtomen är under kontroll kan dosen ändras till en underhållsdos på 110 mikrogram (1 sprayning i vardera näs­borre dagligen).


Pediatrisk population

Barn från 12 års ålder och uppåt

Den rekommenderade startdosen är 220 mikrogram (2 sprayningar i vardera näsborre 1 gång dagligen). När symtomen är under kontroll kan patienten fortsätta med 110 mikrogram (1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen).


Barn från 6 till 12 år:
Den rekommenderade dosen är 110 mikrogram (1 sprayning i vardera näs­borre 1 gång dagligen). För patienter med svåra symtom kan dosen 220 mikrogram användas. Så snart symtomen är under kontroll bör minsta effektiva dos användas (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).


Barn från 2 till 5 år:

Den rekommenderade och högsta dosen är 110 mikrogram, 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).


Kontinuerlig användning i mer än 3 månader rekommenderas inte till barn under 12 år.


Administreringssätt

NASACORT är endast avsedd för nasalt bruk.

Det är viktigt att flaskan skakas försiktigt före varje användning.


Varje spraydos ger 55 mikrogram triamcinolonacetonid (enligt in vitro försök). En ny flaska måste aktiveras före användning. Detta görs genom att dos­pumpen trycks ned cirka fem gånger tills en fin spraydusch kommer. Effekten av aktiveringen kvarstår i två veckor. Om flaskan inte används under en 2-veckorsperiod kan den aktiveras igen, denna gång med ett tryck på dospumpen. Se till att du håller spetsen riktad från dig när du gör detta.


När du har använt sprayen: Torka av munstycket noggrant med en ren servett eller näsduk och sätt tillbaka skyddslocket.


Flaskan skall kasseras när 30 doser har förbrukats (6,5 g-förpackningen) eller efter en månads användning, respektive när 120 doser har använts (16,5 g-förpackningen) eller efter två månaders användning. Återstående lösning får inte överföras till annan behållare.

Varningar och försiktighet

Om det finns anledning att misstänka att binjurefunktionen är nedsatt, måste försiktighet iakttagas när patienten överförs från systemisk steroidbehandling till NASACORT.


I kliniska studier med intranasal administrering av NASACORT har lokala infektioner i näsa och svalg av Candida albicans förekommit i sällsynta fall. Vid denna typ av infektion kan behandling med lämplig lokal terapi och tillfälligt avbrott i NASACORT-behandlingen bli nödvändig.


På grund av kortikosteroiders hämmande effekt på sårläkning bör NASACORT användas med försiktighet tills läkning har skett hos patienter som nyligen har haft sår i nässeptum eller genomgått nasalkirurgi eller trauma.


Systemeffekter kan förekomma vid behandling med nasala kortikosteroider i synnerhet då höga doser används under längre perioder. Det är mindre troligt att denna påverkan uppträder vid intranasal behandling jämfört med när kortikosteroider ges peroralt och denna påverkan kan variera mellan patienter och för olika kortikosteroidpreparat. Eventuella systembiverkningar kan inkludera Cushings syndrom, Cushing-liknande symtombild, binjuresuppression, hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar, katarakt, glaukom och mer sällsynt, en rad psykologiska störningar eller beteendestörningar innefattande psykomotorisk hyperaktivitet, sömnstörningar, oro, depression eller aggression (särskilt hos barn).


Behandling med högre doser än rekommenderat kan resultera i kliniskt betydelsefull binjuresuppression. Om det finns belägg för att högre doser än de rekommenderade används bör tillägg av systemisk tillförsel av kortikosteroider övervägas vid tillfällen av stress eller planerad kirurgi.


Glaukom och/eller katarakt har rapporterats hos patienter som behandlats med nasala kortikosteroider. Man bör därför försäkra sig om att patienter med synförändringar eller med en historia av ökat intraokulärt tryck, glaukom och/eller katarakt följs upp noggrant.


Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider


NASACORT innehåller bensalkoniumklorid, långvarig användning kan orsaka ödem i nässlemhinnan.


Pediatrisk population

Nasacort rekommenderas inte till barn under 2 års ålder.


Minskad tillväxthastighet har rapporterats hos barn som fått nasala kortiko­steroider inklusive NASACORT i godkända doser. Se avsnitt Farmakodynamik.


Längden bör följas regelbundet hos barn som behandlas med nasala kortiko­steroider. Behandlingen bör genomföras med syftet att om möjligt reducera dosen av den nasala kortikosteroiden till lägsta effektiva dos, där kontroll av symtom bibehålls. Långtidseffekterna av minskad tillväxthastighet, inklusive påverkan på den slutliga längden som vuxen, och sambandet med nasala kortikosteroider är okänt. Dessutom är en stark rekommendation att överväga att hänvisa patienten till en pediatriker, speciellt för barn under 6 års ålder.

Interaktioner

Samtidig behandling med CYP3A-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken för systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende systemiska biverkningar av kortikosteroider.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Klinisk erfarenhet av behandling av gravida kvinnor är begränsad. I djurstudier har kortikosteroider visat sig inducera teratogena effekter.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Triamcinolonacetonid kan passera över i modersmjölk. Triamcinolonacetonid bör ej ges i samband med graviditet eller amning om inte de terapeutiska fördelarna för modern överväger den potentiella risken för barnet.

Trafik

NASACORT har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

De biverkningar som rapporterats i kliniska studier med NASACORT omfattade vanligen slemhinnor i näsa och svalg.


Följande terminologi har använts för att klassificera förekomsten av biverkningar:

Mycket vanliga ≥1/10; Vanliga ≥1/100 och <1/10; Mindre vanliga ≥1/1 000 och <1/100; Sällsynta ≥1/10 000 och <1/1 000; Mycket sällsynta <1/10 000 samt ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.


De mest frekventa biverkningarna hos vuxna och barn från 2 år var:


 • Infektioner och infestationer
  Vanliga: influensasyndrom, faryngit, rinit


 • Immunsystemet
  Ingen känd frekvens: överkänslighet (inkluderande hudutslag, urtikaria, klåda och ansiktsödem)


 • Psykiatriska störningar
  Ingen känd frekvens: sömnlöshet


 • Centrala och perifera nervsystemet
  Vanliga: huvudvärk
  Ingen känd frekvens: yrsel, förändring av smak och lukt


 • Ögon
  Ingen känd frekvens: korioretinopati, katarakt, glaukom, ökat intraokulärt tryck, dimsyn (se även avsnitt Varningar och försiktighet)


 • Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum
  Vanliga: bronkit, epistaxis, hosta
  Sällsynta: perforation av nässeptum
  Ingen känd frekvens: irritation i näsan, torra slemhinnor, nästäppa, nysningar, dyspné


 • Magtarmkanalen
  Vanliga: dyspepsi, tandbesvär
  Ingen känd frekvens: illamående


 • Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
  Ingen känd frekvens: trötthet


 • Undersökningar
  Ingen känd frekvens: sänkt kortisolnivå i blodet


Minskad tillväxthastighet hos barn har observerats i kliniska prövningar med NASACORT, som har utförts efter att läkemedlet introducerats på marknaden (se avsnitt Farmakodynamik).


Systemeffekter kan förekomma vid behandling med nasala kortikosteroider i synnerhet då höga doser används under längre perioder. Tillväxthämning har rapporterats hos barn, som behandlats med intranasala steroider.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Liksom för andra nasalt administrerade kortikosteroider är akut överdosering med NASACORT inte trolig med hänsyn till total mängd aktiv substans i behållaren. I händelse att hela innehållet i flaskan administreras på en gång, antingen peroralt eller intranasalt, resulterar detta sannolikt inte i några kliniskt betydelsefulla systembiverkningar.


Patienten kan få gastrointestinala besvär vid peroralt intag.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Triamcinolonacetonid är ett mer potent derivat av triamcinolon och är cirka 8 gånger mer potent än prednison. Den exakta mekanismen för kortikosteroidernas antiallergiska effekt är inte känd. Kortikosteroider är dock mycket effektiva vid behandling av allergiska sjukdomar hos människa.


Farmakodynamisk effekt

NASACORT ger inte omedelbar besvärsfrihet. En förbättring av symtomen kan hos vissa patienter ses under första behandlingsdagen och full effekt kan förväntas inom 3 till 4 dagar. Om behandlingen avbryts i förtid kan det dröja flera dagar innan symtomen återkommer.


I kliniska studier på vuxna och barn från 6 års ålder och uppåt med doser upp till 440 mikrogram/dag intranasalt och hos barn från 2 till 5 års ålder med dosen 110 mikrogram/dag intranasalt, har ingen hämning av hypothalamus-hypofys-binjurebarks-(HPA)- axeln observerats.


En ett års dubbelblind placebokontrollerad studie med parallella grupper utfördes med stadiometri på 298 behandlade barn (3 till 9 år) för att utvärdera effekten av NASACORT på tillväxthastigheten. Från primäranalysen av evaluerbara patienter (134 på NASACORT och 133 på placebo) framgår att den beräknade tillväxthastigheten i NASACORT-gruppen var 0,45 cm lägre per år jämfört med placebogruppen med ett konfidensintervall (CI) på 95 % med mellan 0,11 till 0,78 cm per år. Skillnaden mellan behandlingsgrupperna började inom 2 månader efter behandlingsstart. Efter avslutad behandling observerades, under en 2 månader lång uppföljningsperiod, att den genomsnittliga tillväxt­hastig­heten hade återgått till utgångsvärdet (före behandlingen).

Farmakokinetik

En engångsdos med 220 mikrogram NASACORT intranasalt administrerad till vuxna friska försökspersoner och vuxna patienter med allergisk rinit, visade låg absorption av triamcinolonacetonid. Maximal plasma­koncentration var i genomsnitt cirka 0,5 ng/ml (spridning 0,1 till 1 ng/ml) och inträffade 1,5 timma efter administrering. Genomsnittlig plasmakoncentration var mindre än 0,06 ng/ml efter 12 timmar och under mätbar nivå vid 24 timmar.


Genomsnittlig halveringstid var 3,1 timmar. Dosproportionalitet sågs hos friska försökspersoner och patienter efter en intranasal engångsdos av 110 eller 220 mikrogram NASACORT.


Pediatrisk population

Efter flera doser med intranasal administrering av NASACORT liknade de systemiska exponeringarna hos barn mellan 6 och 12 år de som observerades hos vuxna patienter. Intranasal administrering av NASACORT 110 mikrogram 1 gång dagligen hos barn från 2 till 5 år uppvisade en liknande systemisk exponering som den som uppnåddes hos vuxna patienter med en dos av 220 μg en gång dagligen.

Apparent clearance och distributionsvolymen hos barn mellan 2 och 5 år visade sig vara ungefär hälften av det hos vuxna.


Prekliniska uppgifter

I prekliniska studier observerades endast effekter typiska för glukokortikoider.


Liksom andra kortikosteroider har även triamcinolonacetonid (administrerat via inhalation eller på annat sätt) visat teratogenicitet på råtta och kanin, resulterande i gomspalt och/eller hydrocefalus och axiala skelettdefekter. Terato­gena effekter, inkluderande CNS och kranial missbildning, har också observerats på primater.


In vitro-tester har inte visat några tecken på mutagenicitet.


Karcinogenicitetstester på gnagare påvisar inte någon ökad frekvens av individuella tumörtyper.

Innehåll

En flaska NASACORT innehåller antingen 6,5 g eller 16,5 g suspension (med 3,575 mg respektive 9,075 mg triamcinolonacetonid). En spraydos innehåller 55 mikrogram triamcinolonacetonid, bensalkoniumklorid (15 mikrogram/spraydos), mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium (Avicel CL-611), polysorbat 80, renat vatten, glukos (vattenfri), bensalkoniumkloridlösning, dinatriumedetat samt saltsyra eller natriumhydroxid (för pH-justering).

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Oöppnad: 2 år.
Efter första öppnandet: 1 månad för 6,5 g-förpackningen (30 doser) och 2 månader för 16,5 g-förpackningen (120 doser).


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC.Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Nässpray, suspension 55 mikrog/dos (luktfri, benvit)
120 dos(er) flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
120 dos(er) flaska, 138:53, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av