FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cortimyk

Karo Pharma

Kräm 20 mg/g + 10 mg/g
(vit eller gulvit kräm)

Antimykotikum med brett spektrum + mild glukokortikoid (grupp I)

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: D01AC20
Läkemedel från Karo Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackingar av Cortimyk Kräm 20 mg/g + 10 mg/g är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Tub 50 gram (vnr 000301)
Utbytbara läkemedel:
För närvarande finns restanmälda förpackningar för Daktacort.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
Daktacort® (Kräm 20 mg/g + 10 mg/g) Tub 50 gram (vnr 434670) (restanmäld)
Alternativ förpackning:
Startdatum: 2022-10-24
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-03-04.

Indikationer

Tinea (dermatofytoser orsakade av Trichophyton-, Epidermophyton- och Microsporum-arter) och kutana candidiasis med inflammatoriskt inslag och/eller där klåda är besvärande.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot mikonazol, mot andra imidazolderivat, hydrokortison eller mot något hjälpämne. Herpes simplex, vaccinia, alla former av varicella och tuberkulös hudsjukdom.

Dosering

Krämen strykes tunt på de infekterade hudpartierna två gånger dagligen. Gnugga in krämen i huden med fingret tills den har absorberats. Vid fotsvamp bör fötterna tvättas och torkas noggrant före applikation. Behandlingstiden varierar mellan 2 till 6 veckor beroende på lokalisering och allvarlighetsgrad. För att undvika recidiv bör behandlingen fortgå minst 1 vecka efter det att symptomen försvunnit.

Varningar och försiktighet

Om tecken på irritation och överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas. Undvik att krämen kommer i kontakt med ögonen. Vid långtidsbehandling av svåra eksem på stora kroppsytor hos små barn bör risken för systemeffekt beaktas.


Allvarliga överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaxi och angioödem, har rapporterats under behandling med topikala beredningsformer av mikonazol. Om tecken på överkänslighet eller irritation uppkommer bör behandlingen avbrytas. Cortimyk får inte komma i kontakt med ögonens slemhinna.


Normal hygien bör iakttas för att förebygga infektion eller recidiv av infektionen.


Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Cortimyk innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande för hud, ögon och slemhinnor. Bensoesyra kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder). Cortimyk innehåller butylhydroxianisol som kan orsaka lokala hudreaktioner (t ex kontaktdermatit) eller irritation av ögon och slemhinnor.

Interaktioner

Det är känt att systematiskt administrerad mikonazol hämmar CYP3A4/2C9. Eftersom biotillgängligheten efter lokal applikation är begränsad är kliniskt relevanta interaktioner mycket sällsynta. För patienter som behandlas med perorala blodförtunnande medel, såsom warfarin, ska försiktighet iakttas och effekten av behandlingen med blodförtunnande läkemedel bör följas upp.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Graviditet

Inga effekter förväntas under graviditet eftersom systemisk exponering av hydrokortison och mikonazol är försumbar. Cortimyk kan användas under graviditet.

Vid långtidsbehandling av stora kroppsytor bör dock hänsyn tas till risken för systemisk effekt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Hydrokortison utsöndras i modersmjölk, men vid terapeutiska doser av Cortimyk förväntas inga effekter på ammade nyfödda/spädbarn. Eftersom systemexponeringen för mikonazol hos den ammande kvinnan är mycket låg förväntas inga effekter på ammade nyfödda/spädbarn.

Cortimyk kan användas under amning, men bör inte smörjas på brösten före amning.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Biverkningar kan förväntas uppträda hos ca 1% av patienterna.


Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga (≥1/1 000, ≤1/100): Irritation

Sällsynta (≥1/10 000, ≤1/1 000): Allergisk kontaktdermatit (mikonazol, hydrokortison)


Ögon

Mindre vanliga (≥1/1 000, ≤1/100): Dimsyn (se även avsnitt Varningar och försiktighet)


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering kan medföra hudirritation, men dessa symptom försvinner vanligen när behandlingen upphör. Lokalt applicerade kortikosteroider kan absorberas i tillräckliga mängder för att orsaka systemiska effekter.

Farmakodynamik


Cortimyk kräm innehåller som aktiva beståndsdelar mikonazol och hydrokortison. Mikonazol är ett imidazolderivat med fungicid effekt såväl in vitro som in vivo mot flertalet patogena svampar.


Verkningsspektrum innefattar bl a dermatofyter (Trichophyton-, Epidermophyton- och Microsporum-arter), Candida spp. och Pityrosporum spp.

Mikonazol inhiberar biosyntesen av ergosterol hos svampen och förändrar därmed andra lipiders sammansättning i cellmembranet, vilket leder till nekros hos svampcellen.


Hydrokortison är en kortikosteroid i grupp I med antiinflammatorisk och klådstillande effekt.

Cortimyk färgar ej hud eller kläder och tvättas av med tvål och vatten.


Farmakokinetik

Mikonazol absorberas i mycket ringa grad vid lokal applikation.

Hydrokortison penetrerar huden väl och absorberas i olika grad beroende på infektionens art och lokalisering. Hydrokortison metaboliseras i levern och i vävnaderna, metaboliterna utsöndras via urinen tillsammans med en liten mängd hydrokortison i oförändrad form.


Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 gram kräm innehåller 20 mg mikonazolnitrat och 10 mg hydrokortison.


Hjälpämnen med känd effekt: bensoesyra 2 mg och butylhydroxianisol 0,055 mg.


Hjälpämnen: Pegoxol-7-stearat, oleoylmakrogolglycerider, lättflytande paraffin, vattenfri dinatriumedetat, bensoesyra, butylhydroxyanisol, vatten, natriumhydroxid och saltsyra för justering av pH.

Hållbarhet, förvaring och hantering

18 månader.

Förvaras vid högst 25°C.

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Vit kräm.

Förpackningsinformation

Kräm 20 mg/g + 10 mg/g vit eller gulvit kräm
20 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
50 gram tub, 103:02, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av