FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canaural® vet.

Dechra Veterinary Products

Örondroppar, suspension
(gulaktig, oljebaserad)

Kombinationspreparat med antibakteriell, inflammationshämmande och fungicid effekt

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QS02CA01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-07-29.

Innehåll

1 g suspension innehåller: Dietanolaminfusidat 5,0 mg, framycetinsulfat 5,0 mg, nystatin 100 000 IE, prednisolon 2,5 mg, sesamolja.

Egenskaper

Dietanolaminfusidat, (fusidinsyraderivat) som utövar en antibakteriell effekt genom att ingripa i bakteriernas proteinsyntes, är kemiskt ett steroidantibiotikum utan hormonell verkan. Specifik effekt uppnås på såväl stafylokocker (även penicillinasproducerande), corynebakterier som clostridier. Vid lokal behandling uppnås även terapeutiska koncentrationer mot bl.a. streptokocker. Någon korsresistens eller antagonism med andra i kliniken förekommande antibiotika finns ej.

Framycetin, som tillhör gruppen aminoglykosider, utövar en antibakteriell effekt genom att ingripa i bakteriernas proteinsyntes. Framycetin har ett brett antibiotiskt spektrum som täcker ett stort antal såväl grampositiva som gramnegativa bakterier.

Nystatin, som erhålles från Streptomyces noursei, har specifik verkan vid jäst- och andra svampinfektioner, t.ex. Candida albicans.

Prednisolon är ett hydrokortisonderivat med antiinflamatorisk och klådstillande effekt.


In-vivo försök på råttor och in-vitro försök på möss visar på att prednisolon givet som salva eller suspension absorberas genom huden. Hur mycket som absorberas av en given mängd prednisolon i form av Canaural vet. örondroppar är inte känt.

Indikationer

Otitis externa hos hund och katt.

Kontraindikationer

Preparatet ska inte användas vid perforerad trumhinna. Preparatet ska inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

  • För utvärtes bruk. Otoskopering med kontroll av trumhinnan är att rekommendera i samband med recidiverande eller grava fall av otitis externa. Medicineringen kan behöva revideras eller kompletteras om även örats mellersta och inre delar är involverade i den inflammatoriska och/eller infektiösa processen.

  • Prednisolon kan absorberas och ge anledning till systemiska bieffekter. Försiktighet bör iakttas vid behandling av små djur och vid långa behandlingstider.

Dräktighet och laktation

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation.


Dräktighet: Systemisk exponering för glukokortikoider under dräktigheten kan ge upphov till fosterskador och förlångsammad fostertillväxt. Behandling av dräktiga djur bör undvikas och endast ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

  • Enstaka fall av hörselnedsättning eller dövhet har rapporterats.

  • Allergier eller överkänslighetsreaktioner mot de aktiva substanserna eller hjälpämnen kan uppstå.

Dosering

OMSKAKAS. 5-10 droppar 2 gånger dagligen i den infekterade hörselgången. Behandlingen kan pågå i 1-4 veckor. Dock skall kroniska tillstånd alltid behandlas i minst 2 veckor.

Observera

  • Tvätta händerna efter användning.

  • Personer som är överkänsliga för någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen bör undvika kontakt med läkemedlet.

  • Om några droppar oavsiktligt kommer in i ögat, tvätta omedelbart med stora mängder vatten.

Hållbarhet

Efter avslutad behandling bör örondropparna kasseras. Örondropparna skall inte användas på nytt.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Örondroppar, suspension (gulaktig, oljebaserad)
25 milliliter flaska, receptbelagd
15 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls ej
10 x 15 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls ej
10 x 25 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av