FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tetravac®

Sanofi AB

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
(Tetravac är en steril och vitaktig, grumlig suspension)

Kombinationsvaccin mot difteri, tetanus, pertussis och polio

ATC-kod: J07CA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2022-05-16.

Indikationer

Aktiv immunisering mot difteri, tetanus, pertussis och polio

 • för grundimmunisering av spädbarn

 • för boosterimmunisering av barn som tidigare har blivit grundimmuniserade med ett difteri-tetanus- helcells- eller acellulärt pertussis-poliovaccin.

Kontraindikationer

Känd systemisk överkänslighetsreaktion mot någon komponent i Tetravac som anges i avsnitt Innehåll eller ett vaccin som innehåller samma substanser, eller mot kikhostevacciner (acellulärt eller helcellspertussis).


I likhet med andra vacciner ska vaccination med Tetravac uppskjutas vid fall av

 • feber eller akut allvarlig sjukdom

 • progressiv encefalopati

 • encefalopati inom 7 dagar efter administrering av en föregående dos av ett vaccin som innehåller pertussisantigener (helcells- eller acellulära pertussisvacciner).

Dosering

Tetravac (DTaP-IPV) är en beredning med fullständig antigenmängd.


Dosering

Grundimmunisering

Grundimmunisering kan uppnås genom att ge 3 doser med ett intervall av 1‑2 månader, med start vid 2‑3 månaders ålder eller 2 doser med ett intervall av 2 månader, med start vid 3 månaders ålder och en tredje dos vid 12 månaders ålder.


Boosterimmunisering

En fjärde dos bör ges inom det andra levnadsåret till barn som vaccinerats med Tetravac (eller ett difteri-tetanus-helcells- eller acellulärt pertussis-polio vaccin, blandat eller inte med frystorkat konjugerat Haemophilus Influenzae typ b vaccin) som en tre-dos grundimmunisering i åldern 2‑6 månader.


Tetravac kan också administreras till barn i åldern 4‑13 år som tidigare immuniserats med ett acellulärt vaccin eller fyra doser helcellsvaccin.

Boosterdoser för individer i åldern 4 till 13 år ska ges i enlighet med nationella riktlinjer


Tetravac innehåller fulldos difterivaccin. Användning av låg dos difterivaccin kan rekommenderas vid lägre ålder än 13 år i vissa länder beroende på nationella riktlinjer.


Administreringssätt

Tetravac ska injiceras intramuskulärt. Rekommenderat injektionsställe på spädbarn är det anterolaterala området av övre delen av låret och på äldre barn deltoideusmuskeln.


Vaccinet ska ej ges intradermalt eller intravenöst. Injicera ej intravaskulärt. Var aktsam, så att nålen ej penetrerar något blodkärl.

Varningar och försiktighet

Särskilda varningar

 • Eftersom varje dos kan innehålla spårmängder av glutaraldehyd, neomycin, streptomycin och polymyxin B bör försiktighet iakttas när vaccinet ges till personer som är överkänsliga mot dessa substanser.

 • Vaccinets immunogenicitet kan reduceras av immunsuppressiv behandling eller av immunbrist. I sådana fall rekommenderas det att vaccinationen skjuts upp tills sjukdomen eller behandlingen är avslutad. Även om antikroppssvaret kan bli begränsat, rekommenderas vaccination av personer med kronisk immunbrist - såsom HIVinfektion.

 • Om Guillain-Barrés syndrom eller brakialneurit har uppkommit efter tidigare vaccination med vaccin innehållande tetanustoxoid, måste beslutet att ge ett vaccin som innehåller tetanustoxoid baseras på ett noggrant övervägande av potentiella fördelarna och möjliga risker, till exempel om den primära immuniseringsplanen har slutförts eller inte. Vaccination är vanligtvis motiverat för spädbarn vilkas primära immuniseringsplaner är ofullständiga (dvs. färre än tre doser har givits).

 • Den potentiella risken för apné och behovet av andningsövervakning under 48‑72 timmar ska beaktas när den primära vaccinationsserien ges till mycket prematura spädbarn (födda efter ≤28 graviditetsveckor) och särskilt för dem med tidigare känd immatur lungutveckling. Eftersom fördelen med vaccination är hög för denna spädbarnsgrupp ska vaccinationen inte nekas eller skjutas upp.

 • Tetravac innehåller fenylalanin som kan vara skadligt för personer med fenylketonuri (PKU).

 • Tetravac innehåller små mängder av etanol (alkohol), mindre än 100 mg per dos.

Försiktighetsmått vid användning

 • Får ej ges som intravaskulär injektion: se till att nålen inte penetrerar ett blodkärl.

 • I likhet med alla injicerbara vacciner måste vaccinet administreras med försiktighet till personer med trombocytopeni eller blödningsrubbning eftersom blödning kan uppstå efter en intramuskulär administrering hos dessa patienter.

 • Innan administrering av en dos Tetravac måste vaccinmottagarens förälder eller vårdnadshavare tillfrågas om vaccinmottagarens personliga historik, familjehistorik och hälsostatus fram till helt nyligen, däribland tidigare immuniseringar, nuvarande hälsostatus och eventuella biverkningar efter tidigare immuniseringar.

 • Synkope kan förekomma efter, eller till och med före, vaccinationen som en psykogen reaktion på nålsticket. Rutiner bör finnas på plats för att förebygga fall och skador och hantera synkope.

 • Om någon av följande händelser har inträffat efter injektion av ett vaccin som innehåller en pertussis-komponent, ska ett beslut om att ge ytterligare doser av pertussis-innehållande vaccin övervägas noga:

  • Feber på ≥40 °C inom 48 timmar utan annan uppenbar orsak.

  • Kollaps eller chockliknande tillstånd (hypoton-hyporesponsiv episod) inom 48 timmar efter vaccinationen.

  • Otröstligt, ihållande gråtande som varat 3 timmar eller längre, och som uppkommit inom 48 timmar efter vaccinationen.

  • Kramper med eller utan feber som uppkommit inom 3 dagar efter vaccinationen.

 • Innan någon biologisk produkt injiceras, måste den som ansvarar för administreringen vidta alla kända försiktighetsmått för att förhindra allergiska eller andra reaktioner. I likhet med alla injicerbara vacciner måste lämplig medicinsk behandling och övervakning finnas snabbt tillgänglig om en sällsynt anafylaktisk reaktion skulle inträffa efter administrering av vaccinet.

Tetravac innehåller fenylalanin, etanol och natrium
Tetravac innehåller 12,5 mikrogram fenylalanin per 0,5 ml dos. Fenylalanin kan vara skadligt för personer med fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.
Tetravac innehåller 2 mg alkohol (etanol) per 0,5 mg dos. Den lilla mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.
Tetravac innehåller mindre än 1 mmol natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Spårbarhet
För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Interaktioner

Tetravac kan användas för beredning av frystorkat Act-HIB®-vaccin (Haemophilus influenzae typ b).


Tetravac kan administreras samtidigt som vacciner mot mässling-påssjuka-röda hund (MMR) och vattkoppor, på separata injektionsställen.


Med undantag för immunosuppressiv behandling (se avsnitt Varningar och försiktighet), har ingen kliniskt signifikant interaktion med andra behandlingar eller biologiska produkter rapporterats.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Ej relevant. Detta vaccin är endast avsett för pediatriskt bruk.

Amning  (Läs mer om amning)

Ej relevant. Detta vaccin är endast avsett för pediatriskt bruk.

Fertilitet

Ej relevant. Detta vaccin är endast avsett för pediatriskt bruk.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Biverkningarna grupperas under frekvensrubriker enligt följande konvention:

 • Mycket vanliga: ≥1/10

 • Vanliga: ≥1/100 och <1/10

 • Mindre vanliga: ≥1/1000 och <1/100

 • Sällsynta: ≥1/10 000 och <1/1000

 • Mycket sällsynta: <1/10 000

 • Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data.

 • Baserat på spontanrapportering har dessa biverkningar i mycket sällsynta fall rapporterats efter kommersiell användning av Tetravac. Eftersom biverkningar rapporteras frivilligt från en population av oviss storlek, är det inte alltid möjligt att säkert uppskatta frekvensen eller fastställa ett orsakssamband med exponering för vaccinet.


I kliniska studier på barn som fått Tetravac administrerat ensamt eller samtidigt med Act-HIB® som grundimmunisering inkluderade de vanligast rapporterade biverkningarna lokala reaktioner vid injektionsstället onormalt gråtande, anorexi och irritabilitet. Dessa tecken och symptom inträffar vanligen inom 48 timmar efter vaccinationen och kan pågå i 48‑72 timmar. De försvinner spontant utan att specifik behandlig krävs.

Efter grundimmuniseringen tenderar frekvensen av reaktioner på injektionsstället att öka med boosterdosen.

Tetravacs säkerhetsprofil skiljer sig inte signifikant mellan de olika åldersgrupperna. En del biverkningar såsom myalgi, sjukdomskänsla och huvudvärk är emellertid specifika för barn i åldern ≥2 år.


Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens:

 • Lymfadenopati


Immunsystemet

Ingen känd frekvens:

 • Anafylaktiska reaktioner såsom ansiktsödem, Quinckeödem.


Metabolism och nutrition

Mycket vanliga:

 • Anorexi (ätstörningar)


Psykiska störningar

Mycket vanliga:

 • Nervositet (irritabilitet)

 • Onormalt gråtande

Vanliga:

 • Insomni (sömnstörningar)

Mindre vanliga:

 • Ihållande, otröstligt gråtande


Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga:

 • Somnolens (dåsighet)

 • Huvudvärk

Ingen känd frekvens:

 • Kramper med eller utan feber

 • Synkope


Magtarmkanalen

Mycket vanliga:

 • Kräkningar

Vanliga:

 • Diarré


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga:

 • Myalgi


Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens:

 • Allergiliknande symptom såsom olika typers hudutslag, erytem och urtikaria


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga:

 • Rodnad vid injektionsstället

 • Smärta vid injektionsstället

 • Svullnad vid injektionsstället

 • Pyrexi (feber) ≥38 °C

 • Sjukdomskänsla

Vanliga:

 • Förhårdnad vid injektionsstället

Mindre vanliga:

 • Rodnad och svullnad ≥5 cm på injektionsstället

 • Pyrexi (feber) ≥39 °C

Sällsynta:

 • Pyrexi >40 °C (hög feber)

Ingen känd frekvens:

 • Kraftiga reaktioner vid injektionsstället (>50 mm), inklusive omfattande svullnad i extremiteten från injektionsstället som sträcker sig över ena eller båda lederna, har rapporterats hos barn. Dessa reaktioner börjar inom 24–72 timmar efter vaccinationen, kan vara associerade med erytem, värme, ömhet eller smärta vid injektionsstället, och går spontant över inom 3–5 dagar. Risken förefaller vara beroende av antalet föregående doser av vaccin som innehåller acellulärt pertussisantigen, med en större risk efter den 4:e och 5:e dosen.


Hypotoniska-hyporesponsiva episoder har inte rapporterats efter vaccinering med Tetravac under kliniska studier men har rapporterats för andra kikhostevacciner.


Ödematösa reaktioner i det ena eller båda benen kan uppkomma efter vaccination med vacciner som innehåller Haemophilus influenzae typ b. Om denna reaktion uppkommer sker den huvudsakligen efter primära injektioner och observeras inom de första timmarna efter vaccination. Associerade symtom kan innefatta cyanos, rodnad, övergående purpura och häftig gråt. Alla reaktioner går över spontant utan sequela inom 24 timmar.


Ett sådant fall har rapporterats vid kliniska prövningar utförda med difteri-stelkramp-acellulärt pertussis-poliomyelitis-vaccin Tetravac administrerat samtidigt med konjugerat Haemophilus influenzae typ b-vaccin på två separata injektionsställen.


När Tetravac är indikerat för administrering till barn från 5 till 12 års ålder som en sen boosterdos, är reaktioner mot Tetravac hos barn i denna åldersgrupp mindre eller lika frekvent rapporterade som efter administrering av DTP-IPV (helcells-pertussis) respektive DT-IPV, vid samma ålder.


Det har förekommit mycket sällsynta fall av brakail neurit och Guillain-Barrés syndrom efter administrering av andra vacciner innehållandes tetanustoxoider.


Ytterligare information om speciella populationer:

Apné hos mycket prematura spädbarn (≤28 graviditetsveckor) (se avsnitt Varningar och försiktighet)


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Ej relevant.

Farmakodynamik

Immunsvar efter grundimmunisering

Immunogenicitetsstudier på spädbarn som fått tre doser av Tetravac från och med 2 månaders ålder har visat att alla (100 %) utvecklade en skyddande antikroppsnivå (≥0,01 IE/ml) mot både difteri och tetanus antigen.


Vad gäller pertussis, uppnådde mer än 87 % av spädbarnen en fyrfaldig ökning av PT och FHA antikroppstiter en till två månader efter slutförandet av grundimmuniseringen.

Minst 99,5% av barnen hade antikroppstitrar över tröskelvärdet 5 (reciprok av spädning vid seroneutralisation) efter immunisering mot poliovirus typ 1, 2 och 3 och ansågs skyddade mot polio.


I effektstudien i Senegal, med 3‑dos vaccinationsprogram utan boostervaccinering, befanns skyddseffekten av detta acellulära pertussisvaccin vara lägre än Pasteur Mérieux helcellspertussisvaccin (kontrollvaccin) efter 18 månader. Dock påvisades lägre reaktogenicitet för det acellulära pertussisvaccinet i 2 kontrollerade kliniska studier, jämfört med samma helcellspertussisvaccin.


Immunsvar efter boosterinjektion

Immunogenicitetsstudier på små barn i tvåårsåldern som erhållit en grundimmunisering på tre doser av Tetravac har visat höga antikroppssvar mot alla komponenter efter att en fjärde dos givits (booster).


Studier på barn i åldern 12‑24 månader som fått en grundimmunisering på 3 doser med helcellspertussisvacciner, DTP‑IPV (Tetracoq) eller DTP‑IPV‑Act‑HIB (Pentact-HIB/PENTACOQ) har visat att en boosterdos med Tetravac är säker och att alla de i vaccinet ingående komponenterna är immunogena.


Immunsvar efter boosterinjektion hos individer i ålder 4 till 13 år:

I kliniska studier med Tetravac hos individer i åldern 4 till 13 år var boostersvaren på antigener för difteri, tetanus, poliovirus typ 1, 2 och 3 och pertussis höga och överskred seroprotektiva nivåer för difteri (≥ 0,1 IU/ml), tetanus (≥ 0,1 IU/ml) och poliovirus typ 1, 2 och 3 (≥ 8 uttryckt som reciprok av spädning vid seroneutralisation).

I en studie som inkluderade individer i åldern 11 till 13 år visades anamnetiska svar mot komponenter av tetanus, diferti och poliovirus.


Effekt och effektivitet vid skydd mot pertussis:

Vaccineffekten av antigenerna för acellulär pertussis (aP) i Tetravac mot den svåraste formen av WHO-definierad typisk pertussis (≥ 21 dagar av paroxysmal hosta) finns dokumenterad i en randomiserad dubbelblind studie på småbarn som fick en primär serie av 3 vaccindoser i ett land där pertussis förekommer i hög grad endemiskt (Senegal).

Förmågan hos aP-antigenerna i Tetravac att på lång sikt minska incidensen av pertussis och förhindra pertussis har påvisats i en 10 års nationell uppföljning av pertussis i Sverige med vaccinet Pentaxim/Pentavac.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En dos = 0,5 ml innehåller:

Renad difteritoxoid1

ej mindre än 30 IE2 3

Renad tetanustoxoid1

ej mindre än 40 IE3 4

Renad pertussistoxoid (PTxd) 1

25 mikrogram

Renat filamentöst hemagglutinin (FHA) 1

25 mikrogram

Inaktiverat typ 1 poliovirus5

D antigen6: 40 E

Inaktiverat typ 2 poliovirus5

D antigen6: 8 E

Inaktiverat typ 3 poliovirus5

D antigen6: 32 E

1 Adsorberat på aluminiumhydroxid, hydratiserad (0,3 mg Al3+)
2 Medelvärde
3 Eller motsvarande aktivitet som bestämts med en immunogenicitetsutvärdering

4 Som nedre konfidensgräns (p = 0,95)

5 Framställt ur veroceller
6 Eller motsvarande antigenmängd som bestämts med en lämplig immunkemisk metod

Vaccinet kan innehålla spårmängder av glutaraldehyd, neomycin, streptomycin och polymyxin B (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Hjälpämne med känd effekt

Fenylalanin

12,5 mikrogram

(Se avsnitt Varning och försiktighet)Förteckning över hjälpämnen

 • Formaldehyd

 • Fenoxyetanol

 • Etanol, vattenfri

 • Medium 199 Hanks utan fenolrött [komplex blandning av aminosyror (däribland fenylalanin), mineralsalter, vitaminer och andra substanser (såsom glukos)]

 • Ättiksyra, koncentrerad och/eller natriumhydroxid (för pH-justering)

 • Vatten för injektionsvätskor

För adsorbent: se avsnitt Innehåll.

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Miljöpåverkan

Bordetella pertussis, filamentöst hemagglutinin

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Bordetella pertussistoxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Even though biomolecules are exempted from environmental risk classification it should be remembered that these molecules may be biologically active.

Clostridium tetanitoxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Even though biomolecules are exempted from environmental risk classification it should be remembered that these molecules may be biologically active.

Corynebacterium diphtheriae toxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Poliovirus typ 1, stam Mahoney, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Even though biomolecules are exempted from environmental risk classification it should be remembered that these molecules may be biologically active.

Poliovirus typ 2, stam MEF-1, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Poliovirus typ 3, stam Saukett, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2‑8 °C).

Får ej frysas.


Särskilda anvisningar för destruktion

För sprutor utan fasta nålar, bör nålen tryckas ordentligt fast i änden på den förfyllda sprutan och roteras 90 grader.


Omskakas före användning till en homogen vitgrumlig suspension.


Tetravac kan användas för att lösa upp frystorkat konjugerat Haemophilus influenzae typ b vaccin (Act‑HIB). Skaka om den färdigfyllda injektionssprutan, så att innehållet blir homogent. Tillsätt suspensionen till flaskan och skaka försiktigt om tills den frystorkade substansen är fullständigt upplöst. Suspensionen skall vara vitgrumlig efter upplösningen.

Vaccinet ska injiceras omedelbart efter upplösningen.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Tetravac är en steril och vitaktig, grumlig suspension.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta Tetravac är en steril och vitaktig, grumlig suspension
1 dos(er) förfylld spruta (fri prissättning), EF
1 dos(er) förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej
1 dos(er) förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej
1 dos(er) förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej
10 x 1 dos(er) förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej
10 x 1 dos(er) förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej
10 x 1 dos(er) förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av