FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sapimol

SanoSwiss

Lösning för nebulisator i endosbehållare 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml
(Klar, färglös och luktfri vätska)

Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: R03AL02
Läkemedel från SanoSwiss omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Sapimol Lösning för nebulisator i endosbehållare 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-11-16.

Indikationer

Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator är indicerat för behandling av bronkospasm hos patienter som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) vilka erfordrar regelbunden behandling med både ipratropiumbromid och salbutamol.

Kontraindikationer

Patienter med hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati eller takyarytmi.


Överkänslighet mot de aktiva substanserna, atropin eller dess derivat eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Förteckning över hjälpämnen.

Dosering


Användning: För inhalation.


Rekommenderad dos:


Vuxna (inklusive äldre patienter och barn över 12 år): 1 endosbehållare 3 eller 4 gånger per dag.


Pediatrisk population


Barn under 12 år: Det finns ingen erfarenhet av användning av Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator hos barn under 12 år.


Administreringssätt:

Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator kan administreras från en lämplig nebulisator eller från en ventilator för intermittent, positiv tryckbehandling efter det att endosbehållaren öppnats och dess innehåll överförts till nebulisatorbehållaren. Administrering bör ske i enlighet med tillverkarens anvisningar. Lösningen i endosbehållaren är endast avsedd för inhalering och skall ej tas oralt eller administreras parenteralt.

  1. Gör i ordning nebulisatorn genom att följa tillverkarens och den ordinerande läkarens anvisningar.


  2. Ta försiktigt loss en endosbehållare ur raden. Använd aldrig en endosbehållare som redan är öppnad.


  3. Öppna endosbehållaren genom att vrida av toppen. Se till att hela tiden hålla endosbehållare upprätt.


  4. Försåvitt detta inte avviker från läkarens ordination, skall hela innehållet i endosbehållaren tryckas in i nebulisatorbehållaren.


  5. Sätt ihop nebulisatorn och använd den i enlighet med läkarens anvisningar.


  6. Efter nebulisering skall nebulisatorn rengöras i enlighet med tillverkarens anvisningar. Det är av högsta vikt att nebulisatorn hålls ren.

Eftersom endosbehållaren inte innehåller några konserveringsmedel är det viktigt att innehållet används omedelbart efter öppnandet samt att en ny oöppnad endosbehållare används för varje administrering. Detta för att undvika bakterieangrepp. Delvis använda, öppnade eller skadade endosbehållare skall slängas.


All lösning som blir kvar i nebulisatorn skall slängas.


Blanda ALDRIG Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator med andra läkemedel i samma nebulisator.

Varningar och försiktighet

Patienter bör instrueras att omedelbart kontakta läkare i fall av akut, snabbt förvärrad dyspné, eller om det är uppenbart att svaret på behandlingen minskar.


Omedelbara allergireaktioner kan uppstå efter administrering vilket har lett till ett fåtal fall av nässelfeber, angioödem, utslag, bronkospasm, orofaryngealt ödem och anafylaxi.


Liksom vid annan inhaleringsbehandling föreligger en risk för inhaleringsinducerad bronkokonstriktion eller paradoxal bronkospasm. Sådan reaktion upplevs av patienten som ökad väsning vid utandning och andfåddhet direkt efter administrering. Patienten skall då omedelbart behandlas på ett alternativt sätt eller med en annan snabbverkande inhalerad bronko­dilator.

Behandling med Sapimol lösning för nebulisator skall genast avbrytas och patienten

bör utvärderas så att en alternativ behandling kan etableras om så är nödvändigt.


Laktacidos har rapporterats i samband med höga terapeutiska doser med kortverkande beta-agonister som givits intravenöst och med nebulisator, framför allt hos patienter som behandlats för en akut exacerbation av bronkospasm vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (se avsnitt Biverkningar och Överdosering). En ökning av laktatnivåer kan leda till att dyspné och kompensatorisk hyperventilering som skulle kunna misstolkas som behandlingssvikt av astma och som leder till olämplig ökning av behandling med kortverkande beta-agonister. Det rekommenderas därför att ökning av serumlaktatnivåer kontrolleras hos dessa patienter med avseende på utveckling av metabolisk acidos.


Sällsynta rapporter om olika okulära komplikationer förekommer i fall där dimman (aerosolen) av ipratropiumbromid, antingen för sig själv eller i kombination med en beta2-adrenerg agonist, av olyckshändelse har sprayats i ögat. Patienter måste därför instrueras i korrekt användning av Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator med deras nebulisator och de måste varnas för att inte tillåta att lösningen eller dess dimma kommer in i ögonen.


Sådana okulära komplikationer kan inkludera akut glaukom med stängd kammarvinkel, mydriasis, oskärpa, ökat intraokulärt tryck, smärta i ögat och trångvinkelglaukom. Patienter med misstänkt glaukom ska särskilt informeras om behovet av ögonskydd. Behandling mot glaukom kan effektivt förhindra akut trångvinkelglaukom hos mottagliga patienter.


Smärta eller obehag i ögonen, suddig syn, visuell halo eller färgade prickar tillsammans med röda ögon på grund av konjunktival kongestion eller kornealödem kan vara symtom för akut trångvinkelglaukom. Om en kombination av dessa symtom utvecklas ska behandling med pupillsammandragande medel initieras och patienten ska omedelbart undersökas av specialist.


Under följande förhållanden får Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator endast användas efter noggrann utvärdering av risk/nytta: inadekvat kontrollerad diabetes mellitus, nyligen inträffad hjärtinfarkt och/eller allvarlig organiska hjärt- eller vaskulära rubbningar, hypertyreoidism, feokromocytom, prostatahypertrofi, blåshalsobstruktion och risk för trångvinkelglaukom.


Potentiellt allvarlig hypokalemi kan vara ett resultat av behandling med beta2-agonist. Speciell försiktighet rekommenderas vid allvarlig luftvägsobstruktion då denna kan förstärkas av samtidig behandling med xantinderivat, diuretikum och steroider. Hypokalemi kan frambringa ökad känslighet för arrytmier hos patienter som behandlas med digoxin. Dessutom kan hypoxi försämra effekterna av hypokalemi på hjärtrytmen. Det rekommenderas att serumnivåerna för kalium övervakas i sådana situationer.


Patienter med cystisk fibros kan vara mer känsliga för störningar i den gastrointestinala motiliteten och därför bör ipratropiumbromid, liksom andra antikolinerga läkemedel, användas med försiktighet av dessa patienter.


Om det är nödvändigt att använda högre doser än rekommenderat för att kontrollera symtomen för bronkokonstriktion ska patientens behandlingsplan omprövas.


Sympatomimetiska läkemedel inklusive salbutamol kan ge kardiovaskulära effekter. Sällsynta fall av myokardisk ischemi i samband med salbutamol har rapporterats i post-marketing data och publicerad litteratur. Patienter med underliggande svåra hjärtsjukdomar (t.ex. ischemisk hjärtsjukdom, arrytmi eller svår hjärtsvikt) som får salbutamol bör varnas att de ska söka läkare om de upplever bröstsmärta eller andra symtom på försämrad hjärtsjukdom. Symtom som dyspné och bröstsmärta ska uppmärksammas eftersom de kan vara av antingen respiratoriskt eller kardiellt ursprung.


Karies har rapporterats i samband med användning av salbutamol. God munhygien och regelbundna tandundersökningar rekommenderas, särskilt hos barn.

Interaktioner

Samtidig användning av ytterligare beta2-agonister, kortikosteroider, antikolinergika och xantinderivat kan förstärka effekten av Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator på luftvägsfunktionen och det kan öka svårighetsgraden av biverkningar. På grund av motverkande farmakodynamiska interaktioner med salbutamol kan en potentiellt allvarlig reduktion i effekt uppstå vid samtidig administrering av betablockerare, såsom propranolol.


Salbutamol bör administreras med försiktighet till patienter som behandlas med monoaminoxidashämmare och tricykliska antidepressiva läkemedel eftersom dessa läkemedel kan intensifiera effekten av betaadrenergiska läkemedel.


Inhalation av anestetika som innehåller halogenerade kolväten, t.ex. halotan, trikloroetylen och enfluran kan öka de kardiovaskulära biverkningarna för beta2-agonister vilka därför ska övervakas noga. Alternativt upphörande av Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator före operationer ska övervägas.


Potentiellt allvarlig hypokalemi kan uppstå vid behandling med beta2-agonister. Speciell försiktighet bör vidtas vid svårartad luftvägsobstruktion, då denna effekt kan förstärkas genom samtidig behandling med xantinderivat, diuretika och steroider. Hypokalemi kan utlösa ökad känslighet för arytmier hos patienter som behandlas med digoxin.


Effekten av antikolinerga ämnen kan förstärkas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.


Det finns inga adekvata data publicerade kring samtidig användning av ipratropiumbromid och salbutamol för gravida kvinnor (i graviditetens tidiga stadier). Djurstudier har påvisat vissa skadliga effekter på fostret vid mycket höga doser. Eventuella risker för människor är okända. Försiktighet bör dock iakttas vid ordination till gravida kvinnor (speciellt under den första trimestern).


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt huruvida ipratropiumbromid och salbutamol utsöndras i human bröstmjölk. Beslutet om att fortsätta/avbryta amning respektive behandling med Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator bör tas baserat på fördelarna med amning för barnet respektive behandling med Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator för kvinnan.

Trafik

Sapimol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Vanlig (≥1/100 och <1/10)

Mindre vanlig (≥1/1000 och ≤1/100)

Sällsynt (≥1/10000 och <1/1000)

Inga kända frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Klassificering av organsystem

Vanlig

Mindre vanlig

Sällsynt

Inga kända

Metabolism och nutritionHypokalemi

Laktacidos (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Psykiska störningar


Nervositet

Psykologisk påverkan, t.ex. rastlöshet, minnesstörning, ångest, depression, hyperaktitet hos barn


Ögon

Ackommodationsstörningar


Smärta i ögonen, mydriasis, ökat intraokulärt tryck, akut glaukom med stängd kammarvinkel


Hjärtat

Hjärtklappning, takykardi

Ökat systoliskt blodtryck, arrytmi

Reducerat diastoliskt blodtryck, perifer vasodilatation

Myokardial ischemi* (se Varningar och försiktighet)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Hosta, dysfoni


Bronkospasm, laryngospasm, dyspné, paradoxal bronchospasm (d.v.s. inhaleringsinducerad bronkokonstriktion)


Magtarmkanalen

Muntorrhet, illamående

Kräkning

Mun- och hals­irritation, motilitetsstörningar

Karies

Hud och subkutan vävnadUtslag, klåda, urticaria, angiödem på tunga, läppar och ansikte


Muskuloskeletala systemet och bindväv


Tremor

Myalgi, muskelkramp, muskel­svaghet


Njurar och urinvägar


UrinretentionAllmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Huvudvärk

Yrsel

Anafylaktisk reaktion, svettning


* spontanrapportering i post-marketing data varför frekvensen får anses vara okänd

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.seRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Akuta effekter av överdosering med ipratropiumbromid är ej sannolika på grund av dess låga systemiska absorption efter antingen inhalation eller oral administrering. Effekter av överdosering är därför sannolikt relaterade till salbutamolkomponenten.


Symtom för överdosering med salbutamol kan inkludera anginös smärta, högt blodtryck, lågt blodtryck, hypokalemi, takykardi, arytmi, bröstsmärta, skakning, rodnad, rastlöshet och yrsel. Patienter bör därför övervakas noggrant med tanke på potentiella oönskade bieffekter av överdosering med salbutamol.


Hypokalemi kan uppstå vid överdosering med salbutamol varför kaliumkoncentrationen i blodserum bör kontrolleras. Föredraget motgift för överdosering med salbutamol är ett kardioselektivt betablockerande medel men försiktighet skall iakttagas vid administrering av dessa läkemedel till patienter som tidigare haft bronkospasm.


Metabolisk acidos har också observerats vid överdosering av salbutamol, samt laktacidos som har rapporterats i samband med höga terapeutiska doser liksom överdosering med kortverkande beta-agonister. Därför är kontroll för ökning av serumlaktatnivåer och därmed metabolisk acidos nödvändig i händelse av överdosering (särskilt vid varaktig eller förvärrad takypné trots förbättring av andra tecken på bronkospasm såsom väsande andning).


Farmakodynamik


Ipratropiumbromid är ett antikolinergiskt läkemedel vilket motverkar vagalt utlösta reflexer genom blockering av den muskarina effekten av acetylkolin.


Bronkodilationen som följer inhalation av ipratropiumbromid är primärt lokal och specifik för lungorna och inte av systemisk karaktär.


Salbutamol är en beta2-adrenergisk agonist vilken påverkar luftvägarnas glatta muskulatur vilket resulterar i bronkdilatation. Salbutamol relaxerar all glatt muskulatur från luftstrupen till terminala bronkioler och skyddar mot bronkokonstriktioner.


Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator ger samtidig administrering av ipratropiumbromid och salbutamolsulfat vilket ger verkan på både muskarina och beta2­adrenerga receptorer i lungorna. Detta ger förbättrad bronkodilatation jämfört med resultatet för respektive medel separat.

Farmakokinetik

Absorption

Ipratropiumbromid absorberas snabbt efter inhalation och systemisk biotillgänglighet uppskattas vara mindre än 10% av den administrerade dosen. Renal utsöndring är 46% av dosen och den terminala halveringstiden är cirka 1,6 timmar efter intravenös administration och halveringstiden är 3,6 timmar totalt för läkemedel och metaboliter efter radiomärkning. Ipratropiumbromid överskrider inte blod-hjärnbarriären.


Salbutamol absorberas snabbt och helt efter inhalation. Den högsta koncentrationen av salbutamol i plasma förekommer inom tre timmar efter administrering och läkemedlet utsöndras oförändrat i urinen efter 24 timmar. Halveringstiden är 3-7 timmar. Salbutamol överskrider blod-hjärnbarriären och uppnår koncentrationer på cirka 5% av plasmakoncentrationerna.


Samtidig nebulisering av ipratropiumbromid och salbutamolsulfat förstärker inte den systemiska absorptionen av någon av komponenterna. Den ökade farmakodynamiska aktiviteten för Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator beror på den kombinerade verkan av båda läkemedlen på lungorna.


Elimination

Nedsatt organfunktion

Ipratropiumbromid och salbutamol elimineras genom renal utsöndring. Ökad systemexponering för ipratropiumbromid och salbutamol förväntas hos patienter med nedsatt njurfunktion. Ökad systemisk exponering för salbutamol förväntas hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Prekliniska uppgifter

De individuella aktiva ingredienserna, ipratropiumbromid och salbutamolsulfat, har undergått utförliga undersökningar i djurmodeller och det förekommer inga relevanta säkerhets­risker när Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator används i rekommenderade doser av patienter.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje 2,5 ml endosbehållare innehåller 0,5 mg ipratropiumbromid (som monohydrat) och 2,5 mg salbutamol (som sulfat).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Förteckning över hjälpämnen.


Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Saltsyra

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Blanda ALDRIG Sapimol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml lösning för nebulisator med andra läkemedel i samma nebulisator.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Se avsnitt Dosering och administreringssätt.

Förpackningsinformation

Lösning för nebulisator i endosbehållare 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml Klar, färglös och luktfri vätska
6 x 10 x 2,5 milliliter endosbehållare, 185:-, F

Hitta direkt i texten
Av