FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Opatanol

Novartis

Ögondroppar, lösning 1 mg/ml
(klar, färglös lösning)

Antiallergiskt medel för lokal behandling av allergisk konjunktivit

Aktiv substans:
ATC-kod: S01GX09
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackingar av Opatanol Ögondroppar, lösning 1 mg/ml är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-10-05.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Indikationer

Behandling av tecken och symptom från ögonen på säsongsbunden allergisk konjunktivit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena som anges i Innehåll.

Dosering

Rekommenderad dos är en droppe i konjunktivalsäcken i det påverkade ögat (ögonen) två gånger dagligen (var 8:e timme). Behandlingen kan fortgå upp till fyra månader om nödvändigt.


Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig.


Barn

Opatonol kan användas till barn från 3 års ålder med samma dos som till vuxna. Säkerhet och effekt för Opatonol för barn under 3 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Nedsatt lever- och njurfunktion

Olopatadin i form av ögondroppar (Opatonol) har inte studerats på patienter med njur- eller leversjukdom. Dosjustering förväntas dock inte vara nödvändig vid behandling av patienter med lever- eller njurinsufficiens (se Farmakokinetik).


Administreringssätt

Endast för användning i ögonen.

Om garantiförseglingen är lös ska den avlägsnas efter att flasklocket tagits bort och innan produkten används.

För att förhindra kontamination av droppspets och lösning måste försiktighet iakttas för att säkerställa att droppspetsen inte vidrör ögonlocket, området runt ögat eller andra ytor. Håll flaskan ordentligt stängd när den inte används.


Vid samtidig behandling med andra ögondroppar ska 5 minuter passera mellan tillförsel av de olika ögondropparna. Ögonsalvor ska användas sist.

Varningar och försiktighet

Opatonol är en antiallergisk/antihistaminerg substans och även om den tillförs topikalt absorberas den systemiskt. Om tecken på allvarliga reaktioner eller överkänslighet uppkommer skall behandlingen avbrytas.


Opatonol innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation


Bensalkoniumklorid har även rapporterats orsaka punktformig keratopati och/eller toxisk ulcerös keratopati. Noggranna kontroller krävs vid frekvent eller långvarigt bruk hos patienter med torra ögon eller vid tillstånd där kornea är påverkad.


Kontaktlinser

Bensalkoniumklorid kan missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Patienten bör instrueras att ta ur kontaktlinser innan administrering av ögondropparna och vänta minst 15 minuter efter instillation av Opatonol innan kontaktlinser sätts in igen.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier med andra läkemedel har utförts.


In vitro-studier har visat att olopatadin inte inhiberar metabola reaktioner involverande cytokrom

P-450 isoenzymerna 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4. Dessa resultat indikerar att olopatadin sannolikt inte orsakar metabola interaktioner med andra samtidigt tillförda aktiva substanser.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Ingen eller begränsad data från behandling av gravida kvinnor med oftalmiskt olopatadin.


Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter efter systemisk administration (se Preklinska uppgifter). Användning av olopatadin rekommenderas inte för gravida kvinnor eller fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Tillgängliga data hos djur har visat utsöndring av olopatadin i bröstmjölk efter oral tillförsel (se Preklinska uppgifter).


En risk för nyfödda/spädbarn kan inte uteslutas.


Opatonol ska inte användas under amning.

Fertilitet

Studier för att utvärdera effekten av topikal okulär administrering av olopatadin på human fertilitet har inte genomförts.

Trafik

Opatonol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Som med andra ögondroppar kan tillfällig dimsyn eller andra synförändringar påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om dimsyn uppstår vid instillationen måste patienten vänta tills synen återställts innan fordon eller maskiner används.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier omfattande 1680 patienter gavs Opatonol en till fyra gånger dagligen i båda ögonen i upp till 4 månader antingen som monoterapi eller i kombination med loratadin 10 mg. Ungefär 4,5% av patienterna kan förväntas uppleva biverkningar relaterade till användning av Opatonol, men bara 1,6% av dessa patienter avbröt de kliniska studierna på grund av sådana biverkningar. Inga allvarliga ögonbiverkningar eller systemiska biverkningar relaterade till Opatonol rapporterades i dessa kliniska studier. Den vanligaste behandlingsrelaterade biverkningen var ögonsmärta, vilket rapporterades med en total incidens på 0,7%.


Tabell med biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats under kliniska studier och data efter godkännandet för försäljning.. De klassificeras enligt följande konvention: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (>1/100 till <1/10), mindre vanliga (>1/1,000 till ≤1/100), sällsynta (>1/10,000 till ≤1/1000) eller mycket sällsynta (≤1/10,000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje grupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad..

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

Rinit

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighet, ansiktssvullnad

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk, dysgeusi

Mindre vanliga

Yrsel, hypoestesi

Ingen känd frekvens

Somnolens

Ögon

Vanliga

Ögonsmärta, ögonirritation, torra ögon, onormal känsla i ögonen

Mindre vanliga

Korneal erosion, korneal epiteldefekt, korneal epitelsjukdom, keratitis punctata, keratit, korneal missfärgning, sekretbildning, fotofobi, dimsyn, minskad synskärpa, blefarospasm, ögonobehag, ögonklåda, konjunktivala folliklar, konjunktivala sjukdomar, känsla av främmande kropp i ögonen, ökat tårflöde, klåda på ögonlocken, ögonlockserytem, ögonlocksödem, ögonlockssjukdomar, okulär hyperemi

Ingen känd frekvens

Kornealt ödem, ögonödem, ögonsvullnad, konjunktivit, mydriasis, synstörning, krustabildning i ögonlockskanten

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Torra nässlemhinnor

Ingen känd frekvens

Dyspné, sinusit

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Illamående, kräkning

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig

Dermatitis, känsla av brännande hud, torr hud

Ingen känd frekvens

Dermatitis, erytem

Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället

Vanlig

Trötthet

Ingen känd frekvens

Asteni, allmän sjukdomskänsla

Mycket sällsynta fall av inlagring av kalcium i hornhinnan har rapporterats vid användning av fosfatinnehållande ögondroppar hos vissa patienter med allvarligt skadad hornhinna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering med anledning av oavsiktligt eller avsiktligt intag har rapporterats. Olopatadin har en låg akut toxicitet hos djur. Accidentellt intag av en hel flaska Opatonol skulle medföra en maximal systemexposition av 5 mg olopatadin. Denna dos skulle medföra en slutlig dos av 0,5 mg/kg hos ett barn på 10 kg om 100% absorption förutsätts.


Förlängning av QTc-intervallet hos hund observerades endast vid exponering långt över den maximala humandosen, vilket tyder på liten relevans för kliniskt användning. En 5 mg oral dos tillfördes 2 gånger per dag under 2,5 dagar till 102 yngre och äldre friska frivilliga män och kvinnor utan signifikant förlängning av QTc-intervallet i jämfört med placebo. Variationen av de högsta steady-statekoncentrationerna (35 – 127 ng/ml) i denna studie motsvarar minst 70 gångers säkerhetsmarginal för topikalt olopatadin avseende effekter på hjärtrepolarisation.


Vid accidentellt intag av Opatonol bör patienten observeras och behandlas på adekvat sätt.

Farmakodynamik

Olopatadin är ett potent och selektivt anitallergikum/antihistamin som utövar sin effekt via ett antal specifika verkningsmekanismer. Substansen har antagonistisk verkan mot histamin (den primära mediatorn för allergiska reaktioner hos människor) och förhindrar histamininducerad inflammatorisk cytokinproduktion i humana konjunktivala epitelceller. Data från in vitro-studier antyder att olopatadin kan verka på humana konjunktivala mastceller genom att inhibera frisättning av proinflammatoriska mediatorer. Hos patienter med öppna näsgångar medförde topikal tillförsel av Opatonol i ögonen en reduktion av nasala tecken och symptom som ofta föreligger vid säsongsbunden allergisk konjunktivit. Opatonol medför inte någon kliniskt signifikant förändring av pupilldiametern.

Farmakokinetik

Absorption

Olopatadin absorberas systemiskt som många andra läkemedel tillförda i ögat. Systemabsorptionen av olopatadin efter tillförsel i ögat är dock minimal med plasmakoncentrationer som varierade från under detektionsgränsen (<0,5 ng/ml) till 1,3 ng/ml. Dessa koncentrationer är 50-200 gånger lägre än de som förekom efter vältolererade orala doser.


Eliminering

I farmakokinetiska studier med oralt tillfört olopatadin var halveringstiden i plasma mellan 8 och 12 timmar och utsöndringen skedde huvudsakligen via njurarna. Ungefär 60-70% av dosen återfanns i urinen som aktiv substans. Två metaboliter, mono-desmetyloxiden och N-oxiden, återfanns i låga koncentrationer i urinen.


Eftersom olopatadin huvudsakligen utsöndras i oförändrad form i urin förändras kinetiken av olopatadin vid nedsatt njurfunktion. Maximal plasmakoncentration var 2,3 gånger högre hos patienter med svår njurfunktionsnedsättning (medelvärde för kreatininclearance 13,0 ml/min) i jämförelse med friska vuxna. Efter en oral dos på 10 mg till patienter som genomgick hemodialys (utan urinavgång) var plasmakoncentrationen av olopatadin signifikant lägre dagen då hemodialysen utfördes än dagen utan hemodialys, vilket antyder, att olopatadin kan avlägsnas genom hemodialys.


Studier där farmakokinetiken av en 10 mg oral dos olopatadin jämfördes på unga (medelålder 21 år) och äldre (medelålder 74 år) visade inga signifikanta skillnader i plasmakoncentrationer (AUC), proteinbindning eller urinutsöndring av oförändrad substans och metaboliter.


En studie av oral dosering av olopatadin till patienter med svår njurinsufficiens har utförts. Resultaten indikerar att en något högre plasmakoncentration kan förväntas för Opatonol i denna patientgrupp. Eftersom plasmakoncentrationen av olopatadin efter topikal tillförsel i ögat är 50-200 gånger lägre än efter en vältolererad oral dos förväntas ingen dosjustering vara nödvändig vid bruk till patienter med nedsatt njurfunktion. Levermetabolisering är en obetydlig eliminationsväg, varför dosjustering vid nedsatt leverfunktion inte förväntas vara nödvändig.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, farmakologi, toxicitet vid upprepad dosering, gentoxicitet, carcinogenicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.


Studier på djur har visats reducera tillväxten hos diande ungar till moderdjur som erhållit systemiska doser av olopatadin långt över den maximala nivån rekommenderad för okulär användning till människa. Olopatadin har detekterats i bröstmjölk hos ammande råttor efter oral tillförsel.

Innehåll

En ml lösning innehåller 1 mg olopatadin (som hydroklorid).


Hjälpämnen med känd effekt:

Bensalkoniumklorid 0,1 mg/ml.

Dinatriumfosfatdodekahydrat (E339) 12,61 mg/ml (motsvarande 3,34 mg/ml fosfat).


Fullständig förteckning över hjälpämnen:

Bensalkoniumklorid

Natriumklorid

Dinatriumfosfatdodekahydrat (E339)

Saltsyra (E507) (för att justera pH)

Natriumhydroxid (E524) (för att justera pH)

Renat vatten

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Olopatadin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av olopatadin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att olopatadin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Olopatadin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A * (100 –R) = 1.5*10-6 * 0.52425 kg * 100

PEC = 0.000079 μg/L

Where:

A = 0.52425 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae: no data available


Crustacean (Daphnia magna): no data available


Fish: no data available


Other ecotoxicity data: No data available

PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is no environmental toxicity data available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data. Therefore, the following phrase is used: "Risk of environmental impact of olopatadine cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available."

Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability: no data available

Justification of chosen degradation phrase:

As no data on biological degradation is available the following phrase is used: ‘The potential for persistence of olopatadine cannot be excluded, due to lack of data.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

logKow = 0.342 (method unknown) (Alcon Technical Report No. 090:38560:1093)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As the logKow remains below the trigger level for a bioaccumlative substance (logKow < 4.0), the following statement is used for olopatadine: ‘Olopatadine has low potential for bioaccumulation.’


Excretion (metabolism)

Following topical application of olopatadine hydrochloride to the eyes, the plasma elimination half-life of the drug is about 3 hours.

Olopatadine is not extensively metabolized. Following oral administration, unchanged olopatadine accounts for 77% of peak plasma total radioactivity, while metabolites (e.g., olopatadine N-oxide, N-desmethyl olopatadine) account for less than 6%. The plasma elimination half-life of olopatadine following oral administration is 8–12 hours.

Olopatadine is eliminated principally by renal excretion; about 60–70% of a systemically absorbed dose of olopatadine is excreted in the urine (86% as unchanged olopatadine), and about 17% is excreted in feces. (AHFS Drug Information, 2017)


PBT/vPvB assessment

Based on screening information, olopatadine cannot be considered a potential PBT substance as the octanol-water partition coefficient remains significantly below the trigger level for a bioaccumulative substance.


References

 

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Hållbarhet efter första öppnandet

Kasseras 4 veckor efter första öppnandet.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för hantering.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 1 mg/ml klar, färglös lösning
5 milliliter flaska, 129:83, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
3 x 5 milliliter flaska, 265:13, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Ögondroppar, lösning 1 mg/ml

Hitta direkt i texten
Av