FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cerenia®

Zoetis Finland

Tablett 60 mg

Djurslag:
  • Uppgift om djurslag saknas
Aktiv substans:
ATC-kod: QA04AD90
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Cerenia® tablett 16 mg, 24 mg, 60 mg och 160 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2021-08-18.

Innehåll

Aktiv substans:
Varje tablett innehåller 16 mg, 24 mg, 60 mg eller 160 mg maropitant som

maropitantcitratmonohydrat.


Hjälpämnen:
Varje tablett innehåller 0,075 % w/w av färgämnet Sunset Yellow (E 110).


Kroskarmellosnatrium
Laktosmonohydrat
Magnesiumstearat
Mikrokristallin cellulosa
Färgämnet Sunset Yellow (E 110)

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Kräkning är en komplicerad process som styrs centralt av kräkningscentrat. Detta centrum består av flera hjärnstamscellkärnor (area postrema, nucleus tractus solitarius, N. vagus dorsale motoriska kärna), som mottager och integrerar sensorisk stimulans från centrala och perifera källor och kemisk stimulans från kretsloppet och cerebrospinalvätskan.


Maropitant är en neurokinin 1 (NK1) receptorantagonist, som verkar genom hämning av bindningen av substansen P, en neuropeptid i takykininfamiljen. Betydande koncentrationer av substansen P finns i cellkärnorna som innefattar kräkningscentrat och betraktas som den viktigaste neurotransmittorn i kräkningsprocessen. Genom hämning av bindningen av substansen P inom kräkningscentrat, är maropitant effektivt mot neurala och humorala (centrala och perifera) orsaker till kräkning. Ett flertal in vitro-tester har visat att maropitant binds selektivt till NK1-receptorn med dosberoende funktionell antagonism av substansen Ps aktivitet. I in vivo-studier på hundar har maropitants antiemetiska effekt mot centrala och perifera emetika visats, inkluderande apomorfin, cisplatin och ipekaksirap.


Maropitant är icke-sedativt och skall inte användas som lugnande medel vid åksjuka.


Maropitant är effektivt mot kräkning. Tecken på illamående på grund av åksjuka, inklusive kraftig salivavsöndring och slöhet kan kvarstå under behandlingen.


Farmakokinetiska egenskaper

Maropitants farmakokinetiska profil vid administrering som en oral engångsdos av 2 mg/kg kroppsvikt till hundar kännetecknades av en maximal koncentration (Cmax) i plasma av cirka 81 ng/ml, vilket uppnåddes inom 1,9 timmar efter doseringen (Tmax). De maximala koncentrationerna åtföljdes av en nedgång i den systemiska exponeringen, med apparent elimineringshalveringstid () av 4,03 timmar. Vid dosen 8 mg/kg, uppnåddes Cmax 776 ng/ml 1,7 timmar efter doseringen. Elimineringshalveringstiden vid 8 mg/kg var 5,47 timmar.


Den interindividuella variationen i kinetiken kan vara stor, upp till 70 CV% för AUC.

 

I kliniska studier gav maropitants plasmanivåer effekt från och med 1 timme efter administreringen.


Den orala biotillgängligheten hos maropitant uppskattades till 23,7 % vid 2 mg/kg och 37,0 % vid 8 mg/kg. Distributionsvolymen vid steady state (Vss), fastställd efter intravenös administrering av 1-2 mg/kg, låg inom området 4,4 till 7,0 l/kg. Maropitant visar icke-linjär farmakokinetik (AUC-värdet ökar mer än proportionellt med ökad dos) när det administreras oralt inom dosområdet 1-16 mg/kg.


Efter upprepad oral administrering under 5 dagar i följd, med en daglig dos av 2 mg/kg, var ackumulationen 151 %. Efter upprepad, oral administrering 2 dagar i följd med en daglig dos av 8 mg/kg, var ackumulationen 218 %. Maropitant metaboliseras via cytokrom P450 (CYP) i levern. CYP2D15 och CYP3A12 identifierades som hundens isoformer, involverade i leverns biologiska omvandling av maropitant.


Njurclearance är en mindre elimineringsväg, och mindre än 1 % av en oral dos av 8 mg/kg återfinns i urinen som antingen maropitant eller dess huvudmetabolit. Maropitants plasmaproteinbindning hos hundar är mer än 99 %.

Indikationer

  • För att förebygga illamående som orsakas av kemoterapi.

  • För att förebygga kräkning som orsakas av åksjuka.

  • För att förebygga och behandla kräkning i anslutning till behandling med Cerenia injektionsvätska, lösning och i kombination med annan stödjande behandling.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts hos hundar som är yngre än 16 veckor för dosen 8 mg/kg (åksjuka), hos hundar som är yngre än 8 veckor för dosen 2 mg/kg (kräkning) eller hos dräktiga eller digivande tikar. Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


Maropitant metaboliseras i levern och skall därför användas med försiktighet hos patienter med leversjukdom. Eftersom maropitant ackumuleras i kroppen under en behandlingsperiod på 14 dagar på grund av mättad metabolism bör man vid långtidsbehandling noggrant övervaka leverfunktionen och biverkningar.


Försiktighet skall iakttas vid användning av Cerenia till djur som lider av eller har anlag för hjärtsjukdom, eftersom maropitant har affinitet till Ca- och K-jonkanaler. Ökning av QT-intervallet med cirka 10 % har iakttagits vid EKG i en studie på friska beagle-hundar efter administrering av 8 mg/kg, men en ökning av denna storlek torde inte vara kliniskt signifikant.

Dräktighet och laktation

Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning, eftersom inga slutgiltiga reproduktionstoxikologiska studier har utförts på djur.

Biverkningar

Incidenter av kräkningar före resan, vanligen inom två timmar efter dosering, har rapporterats i vanliga fall efter administrering av dosen 8 mg/kg.


Letargi har rapporterats i mycket sällsynta fall baserat på säkerhetserfarenhet efter godkännande för försäljning.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:


- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

För oral användning.

Vid åksjuka rekommenderas en lätt måltid eller en munsbit före doseringen, men förlängd fasta före administrering bör undvikas. Tabletterna bör inte ges inneslutna i något eller inkapslade i mat, eftersom detta kan fördröja upplösningen av tabletten och därmed tablettens verkan.

Hunden bör observeras noggrant efter intaget, för att säkerställa att varje tablett sväljs ner.

 

För att förebygga illamående som orsakas av kemoterapi och för behandling och förebyggande behandling av kräkning (utom åksjuka), (endast till hundar som är 8 veckor eller äldre).


Vid behandling eller förebyggande behandling av kräkning skall Cerenia tabletter ges en gång om dagen, i en dos av 2 mg maropitant per kg kroppsvikt, med det antal tabletter som framgår av nedanstående tabell. Tabletterna kan delas längs den skårade linjen på tabletten.


Vid förebyggande behandling av kräkning skall tabletterna ges mer än 1 timme i förväg. Effekten kvarstår i cirka 24 timmar, och tabletterna kan därför ges kvällen före administrering av ett medel som kan framkalla kräkning (t ex kemoterapi).

Cerenia kan användas vid behandling eller förebyggande behandling av kräkning, antingen i tablettform eller i form av injektion en gång om dagen. Cerenia injektionsvätska, lösning kan ges i upp till 5 dagar och Cerenia tabletter i upp till 14 dagar.


För att förebygga illamående som orsakas av kemoterapi. Behandling och förebyggande behandling av kräkning (utom åksjuka)

Hund, kroppsvikt (kg)

Antal tabletter

16 mg

24 mg

60 mg

3,0 – 4,0*

½4,1 – 8,0

18,1 – 12,0


1


12,1 – 24,0


2


24,1 – 30,01

30,1 – 60,02

* Korrekt dos för hundar som väger mindre än 3 kg kan inte uppnås exakt.

 

För förebyggande behandling av kräkning som orsakats av åksjuka (endast till hundar som är 16 veckor eller äldre).


Vid förebyggande behandling av kräkning som orsakats av åksjuka skall Cerenia tabletter ges en gång om dagen, i en dos av 8 mg maropitant per kg kroppsvikt, med det antal tabletter som framgår av nedanstående tabell. Tabletterna kan delas längs den skårade linjen på tabletten.


Tabletterna skall ges minst 1 timme innan resan påbörjas. Den antiemetiska effekten kvarstår i minst 12 timmar, och tabletterna kan därför gärna ges kvällen före, vid tidig avresa. Behandlingen kan upprepas, dock högst 2 dagar i följd.

Förebyggande behandling av åksjuka

Hund, kroppsvikt (kg)

Antal tabletter

16 mg

24 mg

60 mg

160 mg

1,0 – 1,5


½1,6 – 2,0

1
2,1 – 3,0


13,1 – 4,0

2
4,1 – 6,0


26,1 – 7,51


7,6 – 10,0
½

10,1 – 15,02


15,1 – 20,0
1

20,1 – 30,0
30,1 – 40,0
2

40,1 – 60,0
3

Eftersom den farmakokinetiska variationen är stor och maropitant ackumuleras i kroppen efter upprepade administreringar en gång om dagen, kan lägre doser än de rekommenderade vara tillräckligt hos vissa hundar och vid upprepad dosering.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Cerenia skall inte användas tillsammans med Ca-kanalantagonister, eftersom maropitant har affinitet till Ca-kanaler.


Maropitant har hög bindningsgrad till plasmaproteiner och kan konkurrera med andra, starkt bundna läkemedel.

Överdosering

Cerenia tabletter har tolererats väl vid administrering under 15 dagar med en daglig dos av 10 mg/kg kroppsvikt. Kliniska tecken, inkluderande kräkning vid första doseringen, kraftig salivavsöndring och vattnig avföring, har iakttagits när produkten getts i större doser än 20 mg/kg.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Kräkning kan bero på allvarliga, svårt försvagande tillstånd, inklusive gastrointestinala blockeringar, och därför bör en korrekt diagnostisk bedömning göras.


Cerenia tabletter har visat sig vara effektiva vid behandling av kräkning, men i de fall då kräkningsfrekvensen är hög, hinner eventuellt inte oralt administrerat Cerenia upptas före nästa kräkningshändelse. Cerenia injektionsvätska, lösning rekommenderas därför som initial behandling.


Enligt god veterinärsed bör antiemetika användas i kombination med annan veterinärbehandling och stödjande åtgärder, såsom dietkontroll och vätsketillförsel, medan de bakomliggande orsakerna till kräkningen utreds. Säkerheten av maropitant vid mer än 5 dagars behandling har inte undersökts hos målgruppen (dvs. unga hundar med virusenterit). Om mer än 5 dagars behandling anses nödvändig krävs noggrann övervakning av eventuella biverkningar.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer med känd överkänslighet mot maropitant ska hantera läkemedlet med försiktighet.


Tvätta händerna efter användning. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Hållbarhet för delade tabletter: 2 dygn.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Oanvänd, halv tablett skall läggas tillbaka i den öppnade blisterförpackningen och förvaras i pappasken.

Förpackningsinformation

Tablett 16 mg Svagt orange tablett.
4 tablett(er) blister, receptbelagd
Tablett 24 mg
4 tablett(er) blister, receptbelagd
Tablett 60 mg
4 tablett(er) blister, receptbelagd
Tablett 160 mg
4 tablett(er) blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av