FASS logotyp
Kontakt

Forlax

(Parallellimporterat)
Orifarm

Pulver till oral lösning i dospåse 10 g
Avregistreringsdatum: 2015-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Osmotiskt aktivt laxativ

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: A06AD15
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Forlax® pulver till oral lösning i dospåse 10 g

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-15.

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Forlax®, IPSEN, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Forlax, Orifarm.

Indikationer

Funktionell obstipation hos vuxna och barn från 8 år.


Innan behandlingen påbörjas bör organisk sjukdom ha uteslutits. Forlax ska vara en tillfällig tilläggsterapi till livsstils- och koståtgärder lämpliga vid förstoppning, med maximal behandlingstid på 3 månader hos barn. Om symtomen kvarstår trots gjorda kostförändringar bör man misstänka en underliggande orsak och behandla denna.

Kontraindikationer

  • allvarlig inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom) eller toxisk megakolon

  • gastrointestinal perforation eller risk för gastrointestinal perforation

  • ileus eller misstänkt blockerad tarmpassage eller symtomatisk stenos

  • magsmärtor utan känd orsak

  • överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

För oralt bruk.


Dosering

1-2 dospåsar (10–20 g) per dag, helst som en engångsdos på morgonen. Varje dospåse ska lösas i ett glas vatten precis innan intag . Den dagliga dosen bör anpassas efter den kliniska responsen och kan variera från en dospåse varannan dag (särskilt hos barn) upp till 2 dospåsar dagligen.


Forlax verkar inom 24-48 timmar efter administrering.


Pediatrisk population

Behandling av barn bör inte överskrida 3 månader på grund av brist på klinisk data för behandling i mer än 3 månader. Återställande av tarmrörelserna som inducerats av behandlingen bör upprätthållas genom ändring av livsstils- och kostvanor.


Administreringssätt

Innehållet i en dospåse skall lösas upp i ett glas vatten precis innan intag.


Behandling av barn under 8 år rekommenderas ej.

Varningar och försiktighet

Varningar

Behandling av förstoppning med vilket läkemedel som helst är endast en tilläggsbehandling till en hälsosam livsstil och sund kost som t ex:

  • ökat intag av vätska och kostfibrer

  • lämplig fysisk aktivitet och rehabilitering av tarmtömningsreflexen.

Innan behandlingen påbörjas ska organisk sjukdom ha uteslutits.


Efter 3 månaders behandling av barn bör en fullständig klinisk utredning angående förstoppningen göras.


Detta läkemedel innehåller makrogol (polyetylenglykol). Överkänslighet (anafylaktisk chock, angiödem, urtikaria, hudutslag, klåda, erytem) mot läkemedel som innehåller makrogol (polyetylenglykol) har rapporterats.


Detta läkemedel innehåller svaveldioxid, som i sällsynta fall kan orsaka allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.

Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans.


Om diarré uppträder ska försiktighet iakttas hos patienter som har benägenhet för problem med vatten-elektrolytbalansen (t ex äldre patienter, patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion eller patienter som tar diuretika) och kontroll av elektrolyter ska övervägas.


Fall av aspiration har rapporterats när stora volymer av polyetylenglykol och elektrolyter gavs med ventrikelsond. Neurologiskt nedsatt barn som har oromuskulär dysfunktion är särskilt utsatta för aspiration.


Försiktighetsåtgärder

Forlax innehåller inga signifikanta mängder socker eller polyol och kan därför förskrivas till diabetiker eller patienter som kräver galaktosfri diet.

Interaktioner

Det är möjligt att absorptionen av andra läkemedel övergående kan minska under användning med Forlax, särskilt läkemedel med smalt terapeutiskt index eller kort halveringstid, såsom digoxin, antiepileptika, koumariner och immunosuppressiva medel, vilket leder till minskad effekt.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Graviditet

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter med avseende på reproduktionstoxicitet.


Det finns begränsad mängd data (mindre än 300 graviditeter) om användning av Forlax hos gravida kvinnor. Inga effekter under graviditet förväntas eftersom den systemiska exponeringen av Forlax är försumbar.


Forlax kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Det finns inga data om utsöndring av Forlax i bröstmjölk. Inga effekter hos det nyfödda barnet/spädbarnet förväntas vid amning eftersom den systemiska exponeringen av makrogol 4000 hos ammande kvinnor är försumbar. Forlax kan användas under amning.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Biverkningarna anges enligt följande frekvenser:

Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Vuxna:

Biverkningarna i tabellen nedan har rapporterats i kliniska prövningar (omfattande 600 vuxna patienter) och vid användning efter marknadsföring. Generellt har biverkningarna varit milda och övergående och främst berört magtarmkanalen:


Systemorganklass

Biverkningar

Magtarmkanalen

Vanliga

Buksmärta

Bukdistention

Diarré

Illamående

Mindre vanliga

Kräkningar

Brådskande behov av tarmtömning

Fekal inkontinens

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens

Elektrolytrubbningar (hyponatremi, hypokalemi) och/eller dehydrering, speciellt hos äldre patienter

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighet (anafylaktisk chock, angioödem, urtikaria, utslag, klåda, erytem)


Pediatrisk population:

Biverkningarna i tabellen nedan har rapporterats i kliniska prövningar inkluderande 147 barn i åldrarna 6 månader till 15 år och vid användning efter marknadsföring. Liksom hos vuxna, har biverkningarna generellt varit milda och övergående och har främst berört magtarmkanalen:


Systemorganklass

Biverkningar

Magtarmkanalen

Vanliga

Buksmärta

Diarré*

Mindre vanliga

Kräkningar

Bukdistention

Illamående

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighet (anafylaktisk chock, angioödem, urtikaria, utslag, klåda)

*Diarré kan orsaka perianal ömhet

Överdosering

Diarré, buksmärtor och kräkningar har rapporterats. Alltför höga doser kan orsaka diarré som i allmänhet försvinner när behandlingen tillfälligt avbryts eller dosen minskas.


Kraftig vätskeförlust på grund av diarré eller kräkningar kan kräva justering av elektrolytbalansen.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Högmolekylära (4000) makrogoler är långa, raka polymerer till vilka vattenmolekyler binds genom vätebindningar. Efter oral administration orsakas en ökning av tarmvätskans volym. Volymen av oabsorberad tarmvätska ger makrogollösningen dess laxativa egenskaper.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska data bekräftar att ingen intestinal absorption och inte heller någon biotransformation av makrogol sker efter oral tillförsel.

Prekliniska uppgifter

De toxikologiska studierna på olika djurslag visade inga tecken på systemisk eller lokal gastrointestinal toxicitet av makrogol 4000. Makrogol 4000 visade ingen teratogen eller mutagen effekt. Studier gällande potentiella läkemedelsinteraktioner utförda på råtta med vissa NSAID, antikoagulantia, magsyrasekretionshämmare samt en hypoglykemisk sulfamid visade att Forlax inte interagerar med den gastrointestinala absorptionen av dessa substanser. Inga cancerogenicitetstudier har utförts.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Pulver till oral lösning i dospåse 10 g
Visa läkemedlets innehåll

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Detta läkemedel kräver inga ärskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.


Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

MT-nummer 50616
Parallellimporteras från Rumänien
Information om förpackningar saknas för denna produkt

MT-nummer 50617
Parallellimporteras från Frankrike
Information om förpackningar saknas för denna produkt

MT-nummer 51185
Parallellimporteras från Litauen
Information om förpackningar saknas för denna produkt

MT-nummer 51297
Parallellimporteras från Nederländerna
FORLAX
Pulver till oral lösning i dospåse 10 g

Hitta direkt i texten
Av