FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Forlax®

IPSEN

Pulver till oral lösning i dospåse 10 g
(Nästan vitt pulver som luktar och smakar som apelsin-grapefrukt)

Osmotiskt aktivt laxativ

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AD15
Läkemedel från IPSEN omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-04-19.

Indikationer

Funktionell obstipation hos vuxna och barn från 8 år.


Innan behandlingen påbörjas bör organisk sjukdom ha uteslutits. Forlax ska vara en tillfällig tilläggsterapi till livsstils- och koståtgärder lämpliga vid förstoppning, med maximal behandlingstid på 3 månader hos barn. Om symtomen kvarstår trots gjorda kostförändringar bör man misstänka en underliggande orsak och behandla denna.

Kontraindikationer

  • allvarlig inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom) eller toxisk megakolon

  • gastrointestinal perforation eller risk för gastrointestinal perforation

  • ileus eller misstänkt blockerad tarmpassage eller symtomatisk stenos

  • magsmärtor utan känd orsak

  • överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

För oralt bruk.


Dosering

1-2 dospåsar (10–20 g) per dag, helst som en engångsdos på morgonen. Varje dospåse ska lösas i ett glas vatten precis innan intag . Den dagliga dosen bör anpassas efter den kliniska responsen och kan variera från en dospåse varannan dag (särskilt hos barn) upp till 2 dospåsar dagligen.


Forlax verkar inom 24-48 timmar efter administrering.


Pediatrisk population

Behandling av barn bör inte överskrida 3 månader på grund av brist på kliniska data för behandling i mer än 3 månader. Återställande av tarmrörelserna som inducerats av behandlingen bör upprätthållas genom ändring av livsstils- och kostvanor.


Administreringssätt

Innehållet i en dospåse skall lösas upp i ett glas vatten, cirka 50 ml, precis innan intag och intas på morgonen. Den erhållna lösningen blir klar och transparent som vatten.


Behandling av barn under 8 år rekommenderas ej.

Varningar och försiktighet

Varningar

Behandling av förstoppning med vilket läkemedel som helst är endast en tilläggsbehandling till en hälsosam livsstil och sund kost som t ex:

  • ökat intag av vätska och kostfibrer

  • lämplig fysisk aktivitet och rehabilitering av tarmtömningsreflexen.

Innan behandlingen påbörjas ska organisk sjukdom ha uteslutits.


Efter 3 månaders behandling av barn bör en fullständig klinisk utredning angående förstoppningen göras.


Detta läkemedel innehåller makrogol (polyetylenglykol). Överkänslighet (anafylaktisk chock, angioödem, urtikaria, hudutslag, klåda, erytem) mot läkemedel som innehåller makrogol (polyetylenglykol) har rapporterats, se avsnitt Biverkningar.


Detta läkemedel innehåller svaveldioxid, som i sällsynta fall kan orsaka allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


Detta läkemedel innehåller 1,7 mg sorbitol i varje dospåse.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dospåse, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


Vid diarré ska försiktighet iakttas hos patienter med risk för störningar i vatten och-elektrolytbalansen (t ex äldre patienter eller patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion eller patienter som tar diuretika) och kontroll av elektrolyter ska övervägas.


Fall av aspiration har rapporterats när stora volymer av polyetylenglykol och elektrolyter gavs med ventrikelsond. Används med försiktighet till patienter med nedsatt kräkreflex och patienter som har större benägenhet för uppstötningar eller aspiration. Neurologiskt nedsatt barn som har oromuskulär dysfunktion är särskilt utsatta för aspiration.


Försiktighetsåtgärder

Forlax innehåller inga signifikanta mängder socker eller polyol och kan därför förskrivas till diabetiker eller patienter som kräver galaktosfri diet.

Interaktioner

Det är möjligt att absorptionen av andra läkemedel övergående kan minska under användning med Forlax, särskilt läkemedel med smalt terapeutiskt index eller kort halveringstid, såsom digoxin, antiepileptika, koumariner och immunosuppressiva medel, vilket leder till minskad effekt.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Graviditet

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter med avseende på reproduktionstoxicitet.


Det finns begränsad mängd data (mindre än 300 graviditeter) om användning av Forlax hos gravida kvinnor. Inga effekter under graviditet förväntas eftersom den systemiska exponeringen av Forlax är försumbar.


Forlax kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Det finns inga data om utsöndring av Forlax i bröstmjölk. Inga effekter hos det nyfödda barnet/spädbarnet förväntas vid amning eftersom den systemiska exponeringen av makrogol 4000 hos ammande kvinnor är försumbar. Forlax kan användas under amning.

Fertilitet

Inga fertilitetsstudier har genomförts med Forlax men eftersom makrogol 4000 inte absorberas i någon större utsträckning så förväntas heller ingen effekt på fertiliteten.

Trafik

Inga studier har utförts på effekterna på förmågan att framföra fordon och eller använda maskiner.


Biverkningar

Biverkningarna anges enligt följande frekvenser:

Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Vuxna:

Biverkningarna i tabellen nedan har rapporterats i kliniska prövningar (omfattande 600 vuxna patienter) och vid användning efter marknadsföring. Biverkningarna har vanligtvis varit milda och övergående och främst berört magtarmkanalen:

Systemorganklass

Biverkningar

Magtarmkanalen

Vanliga

Buksmärta

Bukdistention

Diarré

Illamående

Mindre vanliga

Kräkningar

Brådskande behov av tarmtömning

Fekal inkontinens

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens

Elektrolytrubbningar (hyponatremi, hypokalemi) och/eller dehydrering, speciellt hos äldre patienter

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighet (anafylaktisk chock, angioödem, urtikaria, utslag, klåda, erytem)


Pediatrisk population:

Biverkningarna i tabellen nedan har rapporterats i kliniska prövningar inkluderande 147 barn i åldrarna 6 månader till 15 år och vid användning efter marknadsföring. Liksom hos vuxna, har biverkningarna vanligtvis varit milda och övergående och har främst berört magtarmkanalen:


Systemorganklass

Biverkningar

Magtarmkanalen

Vanliga

Buksmärta

Diarré*

Mindre vanliga

Kräkningar

Bukdistention

Illamående

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighet (anafylaktisk chock, angioödem, urtikaria, utslag, klåda)

*Diarré kan orsaka perianal ömhet


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Diarré, buksmärtor och kräkningar har rapporterats. I fall av svår diarré kan viktminskning och elektrolytobalans förekomma. Alltför höga doser kan orsaka diarré som i allmänhet försvinner när behandlingen tillfälligt avbryts eller dosen minskas.


Kraftig vätskeförlust på grund av diarré eller kräkningar kan kräva justering av elektrolytbalansen.

Farmakodynamik

Osmotiskt aktiva medel

Högmolekylära (4000) makrogoler är långa, raka polymerer till vilka vattenmolekyler binds genom vätebindningar. Efter oral administration orsakas en ökning av tarmvätskans volym. Volymen av oabsorberad tarmvätska ger makrogollösningen dess laxativa egenskaper.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska data bekräftar att ingen intestinal absorption och inte heller någon biotransformation av makrogol 4000 sker efter oral tillförsel.

Prekliniska uppgifter

De toxikologiska studierna på olika djurslag visade inga tecken på systemisk eller lokal gastrointestinal toxicitet av makrogol 4000. Makrogol 4000 visade ingen teratogen eller mutagen effekt. Studier gällande potentiella läkemedelsinteraktioner utförda på råtta med vissa NSAID, antikoagulantia, magsyrasekretionshämmare samt en hypoglykemisk sulfamid visade att Forlax inte interagerar med den gastrointestinala absorptionen av dessa substanser. Inga cancerogenicitetstudier har utförts.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Makrogol 4000. 10.00 g per dospåse.


Hjälpämnen med känd effekt:

Sorbitol (E420): 1,7 mg per dospåse

Svaveldioxid (E220): 0,12 x 10-2 mg per dospåse


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Sackarinnatrium (E954), smakämne (apelsin-grapefrukt)**

**Smakämnets (apelsin-grapefrukt) sammansättning: eteriska apelsin- och grapefruktoljor, koncentrerad apelsinjuice, citral, acetaldehyd, linalol, etylbutyrat, alfa-terpineol, oktanal, beta-gamma-hexenol, maltodextrin, akaciagummi, sorbitol, BHA (E320) och svaveldioxid (E220).

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Detta läkemedel kräver inga ärskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.


Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Pulver till oral lösning i dospåse 10 g (Nästan vitt pulver som luktar och smakar som apelsin-grapefrukt)
20 styck dospåse, receptfri, 116:-, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
50 styck dospåse, 198:95, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 styck dospåse, 294:74, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av