FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Addex®-Kaliumklorid

Fresenius Kabi

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mmol/ml
(klar, färglös vätska)

För tillsats av kaliumklorid till infusionsvätska

Aktiv substans:
ATC-kod: B05XA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2010-05-03

Indikationer

Kaliumbrist och pågående kaliumförluster. Kaliumtillsats vid vätsketerapi. Tillsats till infusionsvätskor vid fullständig intravenös nutrition.

Kontraindikationer

Hyperkalemi vid t ex njurinsufficiens, chocktillstånd eller dehydrering.

Dosering

Skall spädas. Individuell dosering.
Vid måttlig kaliumbrist och kaliumunderhåll: 40-80 mmol kalium per dygn.
Vid större brist: Upp till 120-160 mmol kalium per dygn. Infusionen ges långsamt med högst 20 mmol kalium/timme.
Vid intravenös nutrition: Behovet vid fullständig intravenös nutrition är normalt för kalium 50-80 mmol/dygn.
Till barn: Till barn under 10 kg är underhållsbehandlingen ca 2 mmol/kg och dygn och minskar sedan med stigande vikt. Maximalt ges vid bristtillstånd 4 mmol/kg kroppsvikt och dygn.
Förändringar i syra-bas-status påverkar plasmanivåerna. Kompensation av keto­acidos vid diabetes och glukos/insulintillförsel ökar kaliumbehovet.
Behandlingskontroll
Speciellt vid högre doser av kalium bör upprepade kontroller av plasma­nivå­erna utföras liksom EKG-kontroll.

Varningar och försiktighet

Används med försiktighet vid nedsatt njurfunktion, oliguri eller dehydrering. Det bör beaktas att infusionskoncentratet höjer osmolaliteten i infusionslösningen i vilken det tillsätts och därvid ökar risken för tromboflebit.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid terapeutiska doser.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Inga kända risker vid terapeutiska doser

Biverkningar

Under iakttagande av givna doseringsanvisningar har inga biverkningar av ADDEX-KALIUMKLORID rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

ADDEX-KALIUMKLORID är en koncentrerad tillsatslösning för kaliumtillförsel vid vätsketerapi eller intravenös nutrition.

Innehåll

1 flaska/ampull (20 ml) innehåller: Kaliumklorid 3,0 g, saltsyra till pH ca 4, vatten för injektionsvätskor q.s.

Elektrolytinnehåll

per ml

per flaska (20 ml)

K+

2 mmol

40 mmol

Cl-

2 mmol

40 mmol

Osmolalitet: ca 4000 mosm/kg vatten.
pH: ca 4.

Blandbarhet

ADDEX-KALIUMKLORID får endast tillsättas eller blandas med andra produkter för vilka blandbarheten har dokumenterats.
40 ml ADDEX-KALIUMKLORID kan sättas till 1000 ml av flertalet förekommande infusionsvätskor såsom aminosyralösningar, glukos-, glukos-elektrolyt- samt elektrolytlösningar. Data för tillsats till blandningar i ftalatfri plastpåse och för tillsats till TPN-lösningar finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan.

Miljöpåverkan

Kaliumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Tillsats av Addex-Kaliumklorid skall ut­föras aseptiskt inom en timme före infusionens början.

På grund av risk för mikrobiell kontaminering i samband med tillsats till infusionsvätska på avdelning, skall blandningen användas direkt efter beredning. Överbliven infusionslösning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.

Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mmol/ml klar, färglös vätska
10 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
20 x 20 milliliter ampull, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av