FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Liothyronin

Takeda Pharma

Tablett 20 mikrog
(vita, runda, bikonvexa med djup mittskåra på ena sidan och T3 präglat på andra sidan. 6 mm)

Syntetiskt tyreoideahormonpreparat

Aktiv substans:
ATC-kod: H03AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Takeda Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av (Liothyronin Tablett 20 mikrog) är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Burk 100 tablett(er) (vnr 019410)
Inga utbytbara läkemedel.
Om behovet inte kan tillgodoses av läkemedel godkända i Sverige finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet. Mer information.
Startdatum: 2021-03-29
Prognos för slutdatum: 2021-04-30
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-12-09

Indikationer

Liothyronin används främst vid behov av snabb effekt och omsättning av tyreoideahormon, t ex inför scintigrafi efter operation av tyreoideacancer, vid scintigrafi för utredning av autonom tyreoideafunktion, s k hämningsprov eller vid utredning av misstänkt tyreoideahormonresistens. I speciella fall kan Liothyronin också ges som tillägg till tyroxin.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Obehandlad insufficiens av binjurar och hypofysframlob (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Okontrollerad tyreotoxikos.

Dosering

Dosering 


Vuxna


Doseringen vid hypotyreos är individuell. Initialt ges 10-20 mikrogram per dag, som tillägg till tyroxin, med stegvis ökning till 80-100 mikrogram per dag. Dosen ska bestämmas utifrån patientens kliniska svar på behandlingen och erhållna laboratorievärden.

I trijodtyronin-hämningsprovet ges 80-100 mikrogram dagligen i 5-7 dagar. Tillförseln föregås och avslutas med en bestämning av 24-timmars- eller 20-minutersupptaget av radiojodid i tyreoidea.


Pediatrisk population


Liothyronin ges till barn på mycket speciella indikationer och ingen dosrekommendation kan ges.


Administreringssätt

Tabletten sväljs med lite vatten. Liothyronin bör tas så standardiserat som möjligt i förhållande till födointag. Vid påtaglig förändring av matvanor kan dosen av Liothyronin behöva justeras.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Tabletten placeras på ett hårt och plant underlag med brytskåran uppåt. Tabletten delas genom att trycka tabletten nedåt med pekfingret.

Varningar och försiktighet

Vid behandling av patienter med kardiovaskulär sjukdom (hjärtinsufficiens, ateroskleros, hjärtinfarkt eller angina pectoris) i samband med insättning av behandling.

Vid uttalad ateroskleros hos myxödempatienter, med eller utan angina pectoris, i samband med insättning av behandling.


Liothyronin ska inte ges till patienter med binjureinsufficiens om detta tillstånd är obehandlat.


Patienter med diabetes mellitus (se avsnitt Interaktioner).


Laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption


Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Följande kombinationer med Liothyronin kan kräva dosanpassning.


Amiodaron: Samtidig administrering med amiodaron kan hämma dejodinering av tyroxin till trijodotyronin vilket resulterar i minskad koncentration av trijodotyronin och därmed minskad effekt av tyroxin. Detta bör tas i beaktande vid kombinationsbehandling med tyroxin och liothyronin.


Antidiabetika: Sköldkörtelhormoner kan minska effekten av antidiabetika. Av den anledningen ska blodglukosnivåerna kontrolleras frekvent när behandlingen med tyreoideahormon påbörjas och om nödvändigt ska dosen av antidiabetika justeras.


Digitalisglykosider: Minskad digitaliseffekt vid tyreotoxikos.


Enzyminducerande läkemedel: Samtidig administrering av enzyminducerande läkemedel såsom antikonvulsiva medel (karbamazepin och fenytoin) och barbiturater kan öka leverclearance för sköldkörtelhormoner.


Kumarinderivat: Samtidig administrering med orala antikoagulantia leder till ökad metabolism av vitamin K-beroende koagulationsfaktorer som medför ökad risk för blödning.


Tricykliska antidepressiva: Samtidig administrering av tricykliska antidepressiva läkemedel och liotyronin kan leda till en snabbare insättande effekt av tricykliska antidepressiva läkemedel.


Östrogen: Östrogener kan öka koncentrationen av tyroxinbindande globulin i serum. Kvinnor som använder preventivmedel som innehåller östrogen eller hormonsubstitutionsbehandling kan behöva högre dos av sköldkörtelhormoner.


Följande interaktioner har beskrivits för tyroxin (T4). På grund av den strukturella likheten mellan tyroxin och Liothyronin är det sannolikt att dessa interaktioner även kan förekomma vid behandling med Liothyronin.


Antacida och sukralfat: Vid samtidigt intag av läkemedel som innehåller aluminium och tyroxin hämmas absorptionen av tyroxin. Läkemedlen bör ges med 4 timmars mellanrum.


Kalcium: Vid samtidigt intag av kalciumkarbonat och tyroxin hämmas absorptionen av tyroxin med något minskade serumhalter som följd. Medlen bör ges med 4 timmars mellanrum.


Kolestyramin och kolestipol: Kolestyramin och kolestipol binder till tyroxin i tarmen och minskar därmed absorptionen av tyroxin. De två läkemedlen bör ges med minst 4 timmars mellanrum.


Polestyrensulfonat: En kausistik och in vitro-data talar för att polestyrensulfonat kan hämma absorptionen av tyroxin. Medlen bör ges med 4 timmars mellanrum.


Tvåvärt järn, perorala preparat: Samtidig administrering av läkemedel som innehåller järn och tyroxin hämmas absorptionen av tyroxin. Medlen bör ges med 4 timmars mellanrum. In vitro bildar tyroxin och järn olösliga komplex.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Data från graviditet eller fostret/det nyfödda barnets hälsa är begränsade.


Liothyronin rekommenderas inte hos gravida kvinnor för behandling av hypotyreos eftersom den inte passerar placentan.


Vid övriga indikationer bör försiktighet iakttas vid förskrivning till en gravid kvinna. Fördelar med behandling under graviditet ska vägas mot eventuella risker med behandlingen.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Liothyronin passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik.
Liothyronin kan användas vid amning.

Trafik

Liothyronin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna är klassificerade i organsystem och frekvens. Frekvenser definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Behandling med liotyronin i terapeutiska doser till normala TSH-värden är huvudsakligen utan biverkningar. Vid överdosering av T3 eller vid för snabb dosökning kan samma symtom som vid hypertyreos uppkomma (palpitationer, takykardi, hjärtarytmier, avmagring, angina pectoris, tremor, huvudvärk, diarré, nervositet, sömnlöshet, svettningar och nedsatt värmetolerans).


Hjärtat

Ingen känd frekvens: Palpitationer, takykardi, arytmi och angina pectoris.


Immunsystemet
Ingen känd frekvens: Överkänslighetsreaktioner såsom allergiska hudreaktioner.


Muskuloskeletala systemet och bindväv
Ingen känd frekvens: osteoporos kan förekomma hos kvinnor.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom

Vid akut överdosering med liotyronin ses vanligen lindriga till måttliga symtom som hyperaktivitet, oro, irritabilitet, tremor, svettningar, feber, takykardi, hypertoni, diarré, eventuellt sömnsvårigheter, huvudvärk och kräkningar. Symtom debuterar inom 4-12 timmar.


Vid subakut överdosering finns utöver nämnda symtom, risk för muskelsvaghet, delirium, kramper, koma, dehydrering, arytmier och cirkulationssvikt.

Vid kronisk förgiftning ses i regel måttliga symtom liknande dem vid akut kronisk överdosering.


Behandling

Om befogat ventrikeltömning, kol. Propranolol i.v. 0,5-1 mg/minut högst 5 mg till vuxen vid takykardi, därefter upprepat eller via kontinuerlig infusion (alt metoprolol eller atenolol). Vid oro diazepam 5-10 mg i.v. till vuxna (barn 0,1-0,2 mg/kg).

Riklig vätsketillförsel, ev avkylning. Eventuellt kortikosteroider. Ev kontroll av T4 (max inom 2-12 timmar) alternativt T3 (max inom ½-4 dygn). Vid massiv överdosering bör patienten observeras minst 10 dygn. Hemoperfusion alt plasmaferes kan övervägas vid allvarlig subakut förgiftning. Symtomatisk behandling i övrigt.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Liothyronin innehåller biologiskt aktivt liotyronin =T3 som binds direkt till intracellulära biologiskt specifika T3 -receptorer på cellkärnan. Liothyronin har kvalitativt samma kliniska effekt som tyroxinnatrium=T4, men skiljer sig från detta på flera väsentliga punkter. Liothyronin har kort latenstid - maximal verkan insätter inom några timmar. Liothyronin saknar kumulativ verkan och vid seponering inställer sig det tidigare metaboliska tillståndet inom 2-3 dygn.
T3 bildas hos människa dels i tyreoidea, dels i lever. Leverns roll synes vara att med utnyttjande av T4 förse organismen med den för ögonblicket önskvärda T3 -produktionen. Vid långtidsbehandling föredras i de flesta fall tyroxinnatrium, då detta preparats långvariga effekt medför ett stabilare metaboliskt tillstånd och samtidigt förser levern med T4 -substrat för den önskvärda T3 -produktionen.

Farmakokinetik

Absorbtion

Liothyronin absorberas lätt och upp till 95%. Tid till maximal koncentration är 1 till 2 timmar.


Distribution

Liothyronin transporteras i blodet bundet endast till TBPA och albumin. Endast cirka 0,5% finns fritt, icke proteinbundet, i serum. Distributionsvolymen är mycket större än för tyroxin.


Metabolism och eliminering

T3 omvandlas snabbt i levern till en rad olika inaktiva metaboliter som så småningom utsöndras via njurar och tarm. Beroendet av lever- och njurfunktion är ringa.

Halveringstiden är i genomsnitt 25 timmar hos vuxna och 7 timmar hos barn.

Innehåll

1 tablett innehåller: Liothyroninnatrium 20 mikrogram. Laktos 61,7 mg, majsstärkelse, gelatin (porcint ursprung), magnesiumstearat och talk.

Miljöpåverkan

Liotyronin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av liotyronin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att liotyronin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Liotyronin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1,5*10-6*A(100-R)

PEC = 10,18 x10-6μg/L

Where:

A = 0,06786 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref.1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref.1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Data not available


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of liothyronine cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation

Data not available


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Pow = 0.93 (Ref. 2; method used: Calculation of octanol-water coefficient by fragments using the CLOGP Software)

Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


References

1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

2. Hansch, C., et at. Exploring QSAR - Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants. Washington, DC: American Chemical Society., 1995., p. 129.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år

Förpackningsinformation

Tablett 20 mikrog vita, runda, bikonvexa med djup mittskåra på ena sidan och T3 präglat på andra sidan. 6 mm
100 tablett(er) burk, 229:04, F

Hitta direkt i texten
Av