FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Beviplex® forte

Abigo

Filmdragerad tablett
(Gula, svagt välvda, filmdragerade tabletter 10 mm)

Polyvalent B-vitaminpreparat med hög vitaminhalt

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: A11EA
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Abigo omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av (Beviplex® forte Filmdragerad tablett ) är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Burk 100 styck (vnr 018150)
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp:
Startdatum: 2020-10-20
Prognos för slutdatum: 2021-05-12
Burk 250 styck (vnr 533976)
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp:
Startdatum: 2020-10-20
Prognos för slutdatum: 2021-05-12
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-14.

Indikationer

Bristtillstånd på grund av sjukdom t ex malabsorption, anorexi. Alkoholism.

Polyneuropatier vid ovannämnda tillstånd.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne .

Dosering

Dosering

1-3 tabletter dagligen efter fallets art. Den rekommenderade dygnsdosen får ej överskridas.

Varningar och försiktighet

Det finns risk för toxiska effekter vid överdosering av vissa av de ingående vitaminerna under längre tids användning.


Kronisk användning av stora doser pyridoxin har rapporterats kunna förorsaka sensorisk neuropati. I sällsynta fall har även dygnsdoser om 50 till 150 mg pyridoxin förorsakat neuropati. Vid kontinuerlig tillförsel under längre tid av stora doser nikotinamid har även dygnsdoser om 500 mg rapporterats kunna leda till leverskador. Doseringen av Beviplex forte bör därför inte överstiga 3 tabletter dagligen vid längre tids användning.

Interaktioner

Vid Parkinsons sjukdom blir effekterna av levodopa upphävda om man tar mer än 5 mg pyridoxin samtidigt som behandling med levodopa pågår. Detta inträffar ej om levodopa administreras tillsammans med karbidopa.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet med terapeutiska doser. Rekommenderad dos bör ej överskridas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Beviplex forte har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningen anges i organsystem och frekvens. Frekvens definieras som:

Mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, < 1/1000) eller mycket sällsynta (<1/10 000), eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens Vitamin B2 (riboflavin) kan ge ofarlig gulfärgning av urinen.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Överdosering

B-vitaminerna har låg akut toxicitet.


Farmakodynamik

Beviplex forte innehåller 4 av B-komplexets vitaminer B1, B2, B6 och nikotinamid i hög koncentration och är avsedd för behandling av fall, där tillförsel av stora mängder B-komplex erfordras. B-vitaminerna är nödvändiga för kroppens ämnesomsättning och energiutnyttjande.

Farmakokinetik

Formella farmakokinetiska studier har ej utförts.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 tablett innehåller:

Vitamin B1 (tiaminmononitrat) 15 mg

Vitamin B2 (riboflavin ) 15 mg

Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) 15 mg

Nikotinamid 125 mg


Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol och titandioxid (E 171).

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för pyridoxin är framtagen av företaget Merck för Gerobion, Hexobion, Multibionta, Neurobion®, Omnibionta (vit), Omnibionta integral, Polybion, Vitabionta

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Miljöinformationen för tiamin är framtagen av företaget Abcur för Tiacur

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk­bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna, då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

30 månader. Vid maskinell dosdispensering är hållbarheten 4 månader.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda anvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.


Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett Gula, svagt välvda, filmdragerade tabletter 10 mm
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF
250 styck burk, receptfri, 161:48, F

Hitta direkt i texten
Av