FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lutinus

Ferring

Vaginaltablett 100 mg
(Vit till benvit flat, oval tablett med prägling FPI på ena sidan och 100 på den andra.)

Könshormoner och modulatorer av det genitala systemet; Progestogener; Pregnen-(4)-derivat

Aktiv substans:
ATC-kod: G03DA04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN


Lutinus 100 mg vaginaltabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


1 vaginaltablett innehåller 100 mg progesteron.

Hjälpämne med känd effekt: 1 vaginaltablett innehåller ca 760 mg laktosmonohydrat.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM


Vaginaltablett


Vit till benvit konvex och avlång tablett präglad med ”FPI” på ena sidan och ”100” på den andra.


Vaginaltabletterna tillhandahålles med en vaginalapplikator av polyetylen.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer


Lutinus är indicerat som lutealfasstöd vid assisterad befruktning (ART) för infertila kvinnor.

4.2 Dosering och administreringssätt


Dosering


Vuxna

Dosen av Lutinus är 100 mg administrerat vaginalt 3 gånger dagligen med start vid oocytinsamling. Administreringen av Lutinus ska fortsätta i 30 dagar om graviditet har bekräftats.


Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Lutinus för en pediatrisk population.


Äldre

Det finns inga kliniska data från patienter över 65 år.


Användning hos särskilda patientgrupper

Det finns ingen erfarenhet av användning av Lutinus hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.


Administreringssätt

Lutinus ska införas direkt i vagina med medföljande applikator.

4.3 Kontraindikationer


Lutinus ska inte användas hos personer med några av följande tillstånd:

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

  • Odiagnosticerad vaginal blödning

  • Känd misslyckad abort eller ektopisk graviditet

  • Gravt nedsatt leverfunktion eller leversjukdom

  • Känd eller misstänkt cancer i bröst eller genitalregionen

  • Aktiv arteriell eller ven-tromboemboli eller svår tromboflebit, eller anamnes av dessa tillstånd

  • Porfyri

4.4 Varningar och försiktighet


Lutinus ska sättas ut om något av följande tillstånd misstänks:

Hjärtinfarkt, cerebrovaskulära störningar, arteriell eller ven-tromboemboli (ventromboemboli eller lungemboli), tromboflebit eller retinal trombos.


Försiktighet ska iakttas hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.


Patienter med depression i anamnesen ska övervakas noggrant. Överväg utsättning om symtomen förvärras.


Eftersom progesteron kan orsaka viss grad av vätskeretention kräver tillstånd som påverkas av denna faktor (t ex epilepsi, migrän, astma, nedsatt hjärt- eller njurfunktion) noggrann övervakning.

En minskning i insulinkänslighet och därigenom i glukostolerans har observerats hos ett litet antal patienter som fått östrogen-progesteron-kombinationer. Mekanismen bakom denna minskning är okänd. Därför ska diabetespatienter noggrant övervakas under progesteronterapi.


Könshormoner kan även öka risken för vaskulära skador i retina. För att förebygga dessa komplikationer ska försiktighet iakttas hos användare >35 år, rökare och hos dem med riskfaktorer för ateroskleros. Behandlingen ska avslutas vid övergående fall av ischemiska anfall, uppträdande av plötslig svår huvudvärk eller synförsämring relaterad till papillärt ödem eller retinal blödning.


Abrupt utsättning av progesteron kan orsaka ökad oro, humörförändring och ökad krampkänslighet.


Innan behandling med Lutinus inleds ska patienten och hennes partner utvärderas av läkare med avseende på orsaker till infertilitet.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Läkemedel som är kända inducerare av cytokrom P450-3A4-systemet i levern (t ex rifampicin, karbamazepin eller Johannesört (Hypericum perforatum)-innehållande naturläkemedel) kan öka eliminationshastigheten och därigenom minska biotillgängligheten av progesteron.

I motsats kan ketokonazol och andra hämmare av cytokrom P450-3A4 minska eliminationshastigheten och därigenom öka biotillgängligheten av progesteron.

Effekten på exponering av progesteron från Lutinus vid samtidig användning av andra vaginala produkter har inte utvärderats. Samtidig behandling med Lutinus och andra vaginala produkter (såsom svampmedel) rekommenderas dock inte eftersom detta kan förändra progesteronfrisättningen och absorptionen från vaginaltabletten.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning


Graviditet

Lutinus vaginaltablett är endast indicerad under graviditetens första trimester, för användning som en del i behandlingen vid assisterad befruktning (ART).


Data avseende risken för kongenitala missbildningar, inklusive genitala avvikelser hos pojkar och flickor efter intrauterin exponering under graviditet, är ännu ofullständiga.


I pivotala studier var andelen fostermissbildningar 4,5% i den grupp som hade fått Lutinus 3 gånger dagligen under 10 veckor. Totalt 7 fall av fostermissbildningar (t ex esofageal fistel, underutvecklat högeröra med hypospadi, småaorta/valvulär regurgitering/septumdeviation, handdeformering, gomspalt/kluven läpp, hydrocefalus och holoprosencefali/proboskis/polydaktyli) sågs vid behandling av 404 patienter. Andelen fostermissbildningar observerade under fas II-studien är jämförbar med andelen hos den vanliga befolkningen. Andelen behandlade patienter är dock för låg för att kunna dra någon slutsats.


I den pivotala studien var antalet spontana aborter och ektopiska graviditeter förknippade med användning av Lutinus 100 mg 3 gånger dagligen, 5,4% respektive 1%.


Amning

Spår av progesteron har identifierats i mjölken hos mödrar. Därför ska Lutinus inte användas under amning.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Lutinus har mindre eller måttliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Progesteron kan orsaka dåsighet och/eller yrsel; därför ska försiktighet iakttas hos patienter som kör bil eller använder maskiner.

4.8 Biverkningar


De vanligast rapporterade biverkningarna under behandling med Lutinus hos IVF-patienter i kliniska studier är huvudvärk, vulvovaginala störningar och uteruskramper, rapporterade hos 1,5%, 1,5% respektive 1,4% av användarna. Tabellen nedan visar de huvudsakliga biverkningarna hos kvinnor behandlade med Lutinus i den kliniska studien, presenterade enligt organsystemklassificering och frekvens.


Organsystemklass

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga(≥1/1000, <1/100)

Ingen känd frekvens***

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel, sömnlöshet

Utmattning

Magtarmkanalen

Utspänd buk, buksmärta, illamående

Diarré, förstoppning

Kräkning

Hud och subkutan vävnad

 

Urtikaria, hudutslag

 

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Uteruskramper

Vulvovaginala störningar*, vaginal mykos, bröststörningar**, genital klåda

Överkänslighets-reaktioner

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

Perifert ödem

 

*Vulvovaginala störningar såsom vulvovaginalt obehag, vaginal sveda, vaginal flytning, vulvuvaginal torrhet och vaginal blödning har rapporterats efter användning av Lutinus, med en kumulativ rapportfrekvens om 1,5%.

**Bröststörningar såsom smärta, svullnad och ömhet i brösten har rapporterats i den kliniska studien som enstaka fall, med en kumulativ rapportfrekvens om 0,4%.

***Fall rapporterade efter marknadsföring.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering


Höga doser av progesteron kan orsaka dåsighet.


Behandling av överdosering består av utsättande av Lutinus tillsammans med insättande av lämpliga symtomatiska och stödjande åtgärder.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Könshormoner och modulatorer av det genitala systemet; Progestogener; Pregnen-(4)-derivat


ATC-kod G03DA04.


Verkningsmekanism

Progesteron är ett naturligt förekommande hormon som utsöndras via ovarierna, placenta och binjurarna. Vid förekomst av tillräckligt med östrogen förvandlar progesteron ett proliferativt endometrium till ett sekretoriskt endometrium. Progesteron är nödvändigt för att öka endometriets mottaglighet för implantation av ett embryo. När embryot är implanterat verkar progesteron för att bevara graviditeten.


Klinisk effekt och säkerhet

Pågående graviditet och nedkomsten av levande barn efter en 10-veckors studie med luteal stöd med Lutinus 100 mg 3 gånger dagligen (N=390) hos patienter som fick en embryotransfer i fas III-studier var 44% (95% CI 38,9; 48,9) respektive 39,5% (95% CI 34,6; 44,5).

5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Absorption

Serumkoncentrationerna av progesteron ökade efter administrering av Lutinus vaginaltabletter hos 12 friska premenopausala kvinnor. På behandlingens första dag var medelvärdet för Cmax 19,8±2,9 ng/ml med Tmax på 17,3±3,0 timmar efter administrering av Lutinus 3 gånger dagligen med 8 timmars mellanrum.


Vid upprepad dosering uppnåddes steady state-koncentrationer inom 1 dag efter påbörjad behandling med Lutinus. Genomsnittliga värden på 10,9±2,7 ng/ml observerades med en AUC0-24 på 436±43 ng x h/ml dag 5.


Distribution

Progesteron är till omkring 96-99% bundet till plasmaproteiner, primärt till serumalbumin och kortikosteroidbindande globulin.


Metabolism

Progesteron metaboliseras huvudsakligen i levern, i stor utsträckning till pregnandiol och pregnenolon. Pregnandiol och pregnenolon konjungeras i levern till glukuronid- och sulfat-metaboliter. Progesteronmetaboliter som utsöndras via gallan kan dekonjungeras och kan vidaremetaboliseras i tarmarna via reduktion, dehydroxylering och epimerisering.


Eliminering

Progesteron elimineras via njurarna och gallan.

Efter injektion av märkt progesteron uppträder 50-60% av metabolitutsöndringen via njurarna och c:a 10% via galla och faeces. Total uppsamling av det märkta materialet svarar för 70% av administrerad dos. Endast en liten del progesteron utsöndras oförändrat via gallan.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Progesteron är ett välkänt könshormon som är naturligt förekommande hos människa och djur, utan toxiska effekter. Därför har inte toxicitetsstudier genomförts med denna vaginala progesteronberedning med undantag för lokal tolerans och hudsensibiliseringsstudier.


Lutinus visade inga irriterande effekter efter 90 dagars daglig vaginal administrering hos kanin, och visades även vara icke-sensibiliserande hos marsvin.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen


Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Laktosmonohydrat

Pregelatiniserad majsstärkelse

Povidon K29/32

Adipinsyra

Natriumvätekarbonat

Natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat

6.2 Inkompatibiliteter


Ej relevant.

6.3 Hållbarhet


3 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll


Aluminiumblister med 3 vaginaltabletter.


Blistren är förpackade i kartonger om:

21, eller 90 vaginaltabletter med 1 vaginalapplikator.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion


Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Ferring Läkemedel AB

Box 4041

203 11 Malmö

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


26884

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2010-01-15

Förnyat godkännande: 2014–11–19

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2015-11-11

Hitta direkt i texten
Av