FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xylavet

Bio Vet

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
(klar, färglös, utan synliga partiklar)

Sömnmedel och lugnande medel

Djurslag:
  • Hund
  • Häst
  • Katt
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QN05CM92
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-01-27.

Innehåll

1 ml innehåller: Xylazin 20 mg (motsvarande 23,31 mg xylazinhydroklorid), metylparahydroxibensoat (E 218) 1 mg, natriumklorid, saltsyra (för justering av pH), vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Xylazin är ett tiazinderivat med sedativ, hypnotisk, analgetisk och muskelrelaxerande effekt. Initialt ses kortvarig hypertoni åtföljt av hypotoni.

Känsligheten för xylazin varierar mellan olika djurslag och är störst hos nöt. Effektiv analgesi uppnås vanligtvis endast i kombination med andra läkemedel.

Xylazin inducerar kräkning hos katt och hund på grund av stimulering av kräkningscentret.

Xylazins verkningsmekanism är ej fullständigt klarlagd. Eftersom xylazin till sin kemiska struktur påminner om klonidin förväntas en verkan på det centrala noradrenerga systemet. Såsom för klonidin antas den sederande och analgetiska effekten av xylazin förmedlas via stimulering av centrala alfa-2-adrenerga receptorer.


Xylazin absorberas mycket snabbt. Efter intramuskulär injektion uppnås maximala koncentrationer i plasma hos alla djurslag inom 12–14 minuter. Biotillgängligheten varierar mycket efter intramuskulär administrering och är 52–90 % och 40–48 % hos hundar respektive hästar.


Xylazin är en svag, organisk bas och fördelas extensivt och snabbt (Vd= 1,9-2,7).


Xylazin omvandlas snabbt och fullständigt till ett stort antal metaboliter som hittills inte har identifierats. Endast 2,6-dimetylanilin har påvisats hos nöt i oförändrad och konjugerad form.


Eliminering efter intramuskulär eller intravenös administrering varierar beroende på djurslag med en halveringstid i plasma på 23–60 minuter.


Xylazin kan administreras subkutant, intravenöst och intramuskulärt. Efter intravenös administrering uppnås effekt inom ca 5 minuter och effekten är märkbart starkare men kortvarigare jämfört med subkutan eller intramuskulär administrering. Efter intramuskulär och subkutan administrering inträder effekten inom 5–15 minuter. Effektdurationen är 30 minuter till 5 timmar och är beroende av administreringsvägen.

Indikationer

Sedering, smärtlindring och muskelrelaxering vid diagnostiska undersökningar samt vid mindre kirurgiska ingrepp. Preanestetisk medicinering.

Kontraindikationer

Skall inte användas inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Skall inte användas till djur med njur-, lever-, hjärt- eller lungsjukdom.

Skall inte användas till djur med obstruktion i matstrupen eller magsäcksomvridning.

Skall inte användas till djur som har diabetes.

Försiktighet

Kräkningar förekommer vanligen inom 3–5 minuter efter administrering av xylazin hos katter och hundar. Det rekommenderas att låta hundar och katter fasta i 12 timmar före operationen, men djuren bör ha fri tillgång till dricksvatten.


Efter administrering bör djuren ges möjlighet att vila tills full effekt har uppnåtts.


Xylazin skall användas med försiktighet till djur med nedsatt allmäntillstånd och efter bedömning av nytta/risk.

Dräktighet och laktation

Bör ej ges till nöt under sista dräktighetsmånaden.

Biverkningar

Bradykardi, lätt andningsdepression (dosberoende), sänkt andningsfrekvens, ökad urinutsöndring (polyuri), övergående hög halt av glukos i blodet (hyperglykemi) och låg halt av insulin i blodet (hypoinsulinemi), initial kortvarig hypertoni åtföljt av hypotoni samt påverkan av kroppstemperaturregleringen kan förekomma. Därutöver kan kräkningar hos hund och katt, minskad gastrointestinal motilitet (tympanism hos nöt), ökad salivutsöndring och uteruskontraktioner förekomma.

Dosering

Intramuskulärt

Nöt:

5–30 mg/100 kg (0,25–1,5 ml/100 kg)

Hund:

10–20 mg/10 kg (0,5–1 ml/10 kg)

Katt:

1–2 mg/kg (0,05–0,1 ml/1 kg)


Intravenöst

Nöt:

3–10 mg/100 kg (0,15–0,5 ml/100 kg)

Häst:

60–100 mg/100 kg (3–5 ml/100 kg)

Hund:

5–10 mg/10 kg (0,25–0,5 ml/10 kg)


Subkutant

Hund:

10–20 mg/10 kg (0,5–1 ml/10 kg)

Katt:

1–2 mg/kg (0,05–0,1 ml/1 kg)

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter (nöt häst): 1 dygn

Mjölk: 0 dygn

Interaktioner

Xylazin förstärker effekten av anestetika och doserna bör därför minskas vid samtidig användning. Effekterna och biverkningarna av xylazin försvagas vid administrering av substanser med alfa-2-antagonistisk verkan.

Överdosering

Vid överdosering kan arytmi, bradykardi, sänkt andningsfrekvens och hypotoni efter initial hypertoni förekomma. Alfaadrenerga antagonister såsom atipamezol har visat sig vara användbara som antidot i vissa fall.

Observera

Kräkningar kan förekomma hos hund och katt, varför fasta rekommenderas.

Idisslare är mycket känsliga för xylazins verkan.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt oralt intag eller självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln. KÖR INTE MOTORFORDON eftersom sedering och blodtrycksförändringar kan uppstå.


Undvik kontakt med hud, ögon eller slemhinnor.


Efter kontamination, tvätta genast exponerad hud med stora mängder vatten.


Avlägsna kontaminerade kläder som är i direktkontakt med hud.


Om produkten oavsiktligt kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med färskvatten. Om symtom uppstår, sök läkarhjälp.


Gravida kvinnor skall iaktta extra försiktighet vid hantering av produkten, då exponering efter självinjektion kan orsaka kontraktioner av livmodern och minskat blodtryck hos fostret.


Råd till läkare:

Substansen är en alfa-2-adrenoreceptoragonist och symtom efter absorption kan omfatta kliniska effekter inklusive dosberoende sedation, andningsdepression och koma, bradykardi, hypotoni, muntorrhet och hyperglykemi. Ventrikulär arytmi har också rapporterats. Respiratoriska och hemodynamiska symtom skall behandlas symtomatiskt.


Andra försiktighetsåtgärder


Djur som sederats med alfa-2-agonister kan plötsligt bita eller sparka.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml (klar, färglös, utan synliga partiklar)
50 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av