FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Trumenba

Pfizer

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
(Vit suspensionsvätska)

vacciner

ATC-kod: J07AH09
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 05/2021.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Trumenba är avsett för aktiv immunisering av personer från 10 års ålder för att förebygga invasiv meningokocksjukdom orsakad av Neisseria meningitidis serogrupp B.


Se avsnitt Farmakodynamik för information om immunsvar mot specifika serogrupp B-stammar.


Användning av detta vaccin ska ske i enlighet med officiella rekommendationer.


Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne .


Dosering

Dosering


Primärserier

Två doser: (0,5 ml vardera) som administreras med sex månaders intervall (se avsnitt Farmakodynamik).


Tre doser: två doser (0,5 ml vardera) som administreras med minst en månads mellanrum, följt av en tredje dos minst fyra månader efter den andra dosen (se avsnitt Farmakodynamik).


Påfyllnadsdos

En påfyllnadsdos bör övervägas efter båda dosregimerna för individer med fortsatt risk för invasiv meningokocksjukdom (se avsnitt Farmakodynamik).


Övriga pediatriska populationer

Säkerhet och effekt för Trumenba för barn som är yngre än 10 år har inte fastställts. Tillgänglig information för barn i åldern 1–9 år finns i avsnitt Biverkningar och Farmakodynamik, men ingen doseringsrekommendation kan fastställas eftersom informationen är begränsad.


Administreringssätt


Endast för intramuskulär injektion. Vaccinet ges helst i deltoidmuskeln på överarmen.


Anvisningar om hantering av vaccinet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, hantering och förvaring.


Det finns inga data tillgängliga om Trumenbas utbytbarhet mot andra meningokock grupp B-vacciner för att slutföra vaccinationsserien.


Varningar och försiktighet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


Lämplig medicinsk behandling och övervakning ska alltid finnas snabbt tillgänglig i händelse av en anafylaktisk reaktion efter administreringen av vaccinet.


Som med andra injicerbara vacciner kan synkope (svimning) förekomma vid administrering av Trumenba. Rutiner ska finnas på plats för att undvika skada vid svimning.


Vaccinationen ska skjutas upp för patienter som lider av akut svår sjukdom med feber. Förekomsten av en mindre infektion, t.ex. förkylning, bör emellertid inte föranleda att vaccinationen skjuts upp.


Får ej injiceras intravenöst, intradermalt eller subkutant.


Trumenba bör inte ges till personer med trombocytopeni eller någon koagulationsrubbning som kan utgöra kontraindikation för intramuskulär injektion, såvida inte den potentiella nyttan klart överväger risken vid administrering.


Personer med ärftlig komplementbrist (t.ex. C5- eller C3-brist) samt personer som får behandling som hämmar terminal komplementaktivering (t.ex. ekulizumab) löper en ökad risk för invasiv sjukdom orsakad av Neisseria meningitidis serogrupp B, även om de utvecklar antikroppar efter vaccinering med Trumenba.


Som med andra vacciner skyddar vaccineringen med Trumenba eventuellt inte alla som får vaccinet.


Begränsningar i kliniska prövningar

Det finns inga data om användning av Trumenba hos individer med nedsatt immunförsvar. Individer med nedsatt immunförsvar, inklusive personer som tar immunhämmande läkemedel, kan uppvisa ett sämre immunsvar på Trumenba.


Det finns begränsade data om användning av Trumenba hos personer i åldern 40–65 år och det finns inga data om användning av Trumenba hos personer äldre än 65 år.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos. Personer som äter natriumfattig kost kan informeras om att detta läkemedel är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Trumenba kan ges samtidigt med följande vacciner: vaccin med tetanustoxoid, reducerat difteritoxoid, acellulär pertussis och inaktiverat poliovirus (TdaP-IPV), kvadrivalent vaccin mot humant papillomvirus (HPV4), konjugerat vaccin mot meningokocker serogrupperna A, C, W, Y (MenACWY) och adsorberat vaccin med tetanustoxoid, reducerat difteritoxoid och acellulär pertussis (Tdap).


Vid samtidig administrering med andra vacciner måste Trumenba ges på ett separat injektionsställe.


Trumenba ska inte blandas med andra vacciner i samma spruta.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns inga data från användningen av Trumenba hos gravida kvinnor. Den potentiella risken för gravida kvinnor är okänd. Trots detta bör vaccinationen inte skjutas upp om det föreligger en påtaglig risk för exponering för meningokockinfektion.

Reproduktionsstudier på kaninhonor har inte visat på försämrad fertilitet hos honor eller fosterskador på grund av Trumenba.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om Trumenba utsöndras i bröstmjölk. Trumenba bör endast användas under amning om den möjliga nyttan överväger den potentiella risken.

Fertilitet

Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga effekter på hondjurens fertilitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trumenba har inte utvärderats med avseende på försämrad fertilitet hos handjur.


Trafik

Trumenba har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vissa av de effekter som nämns i avsnitt Biverkningar kan emellertid tillfälligt påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Den presenterade säkerhetsprofilen baseras på analys ca 17 000 personer (1 år och äldre) som har vaccinerats med minst en dos av Trumenba i slutförda kliniska studier.


Hos mer än 16 000 personer ≥ 10 år som har studerats var de vanligaste biverkningarna huvudvärk, diarré, illamående, muskelvärk, ledvärk, trötthet, frossa samt smärta, svullnad och rodnad på injektionsstället.


Biverkningarna efter boostervaccination av 301 personer i åldern 15 till 23 år var liknande de biverkningar som sågs under primärvaccinationsserien med Trumenba cirka 4 år tidigare.


Lista över biverkningar


Biverkningar som rapporterats i kliniska studier av personer i åldern 10 år och äldre presenteras efter fallande frekvens och svårighetsgrad.


Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Immunsystemet

Ingen känd frekvens: Allergiska reaktioner*


Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga: Huvudvärk


Magtarmkanalen

Mycket vanliga: Diarré, illamående

Vanliga: Kräkningar


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga: Muskelvärk (myalgi), ledvärk (artralgi)


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga: Frossa, trötthet, rodnad (erytem), svullnad (induration) och smärta på injektionsstället

Vanliga: Feber ≥ 38 °C (pyrexi)


* Rapporterades efter marknadsintroduktion. Eftersom denna biverkning har rapporterats spontant har dess frekvens inte kunnat fastställas, och den betraktas därför som inte känd.


I en studie av 220 barn i åldern 1 till < 2 år förekom följande biverkningar med frekvensen mycket vanliga (≥ 1/10): dåsighet, irritabilitet (kinkighet), förlorad eller minskad aptit, feber samt smärta, svullnad och rodnad på injektionsstället.


I en studie av 294 barn i åldern 2 till 9 år förekom följande biverkningar med frekvensen mycket vanliga (≥ 1/10): huvudvärk, diarré, kräkning, muskelvärk, ledvärk, feber, trötthet samt smärta, svullnad och rodnad på injektionsstället.


I kliniska studier var feber (≥ 38 °C) vanligare ju yngre personerna var. För personer i åldern 1 till < 2 år rapporterades feber hos 37,3 %, för personer i åldern 2 till 9 år rapporterades feber hos 24,5 %, för personer i åldern 10 till 18 år rapporterades feber hos 9,8 % och för personer i åldern 18 till 25 år rapporterades feber hos 4,4 %. Febern följde ett förutsägbart mönster efter vaccinationen: den uppträdde inom 2 till 4 dagar, pågick 1 dag och var lindrig till måttlig. Feberns frekvens och svårighetsgrad tenderade att minska vid efterföljande Trumenba-vaccinationer.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Erfarenheten av överdosering är begränsad. I händelse av överdosering rekommenderas övervakning av vitala funktioner samt eventuell symtomatisk behandling.


Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Trumenba är ett vaccin som består av två varianter av rekombinant lipidmodifierat faktor H-bindande protein (fHbp). fHbp återfinns på ytan av meningokockbakterien och hjälper bakterien att undkomma värdens immunförsvar. fHbp-varianterna är indelade i två immunologiskt skilda underfamiljer, A och B, och över 96 % av meningokock serogrupp B-isolat i Europa uttrycker fHbp-varianter från någon av underfamiljerna på bakteriens yta.


Immunisering med Trumenba, som innehåller en fHbp-variant vardera från underfamilj A och B, är avsett att stimulera produktionen av baktericida antikroppar som känner igen fHbp uttryckt av meningokocker. Analysen Meningococcal Antigen Surface Expression (MEASURE) utvecklades för att koppla nivån av uttryckt fHbp på ytan till avdödandet av meningokock serogrupp B-stammar i analyser av baktericida antikroppar i serum med humankomplement (hSBA). En undersökning av fler än 2 150 olika invasiva meningokock serogrupp B-isolat som samlats in under 2000–2014 i sju europeiska länder, USA och Kanada visade att över 91 % av alla meningokock serogrupp B-isolat uttryckte tillräckliga nivåer av fHbp för att vara känsliga för bakteriellt avdödande genom vaccininducerade antikroppar.


Klinisk effekt


Effekten av Trumenba har inte utvärderats genom kliniska prövningar. Vaccinets effekt har uppskattats genom att påvisa induktion av baktericida antikroppar i serum för fyra meningokock serogrupp B-teststammar (se avsnittet Immunogenicitet). De fyra teststammarna uttrycker fHbp-varianter som representerar de två underfamiljerna (A och B) och som, när de tas tillsammans, är representativa för de meningokock serogrupp B-stammar som förorsakar invasiv sjukdom.


Immunogenicitet

Skydd mot invasiv meningokocksjukdom uppnås via baktericida antikroppar i serum mot antigener på bakteriernas yta. Baktericida antikroppar verkar i samspel med humankomplement för att avdöda meningokockerna. Denna process mäts in vitro med hjälp av hSBA för meningokock serogrupp B. En hSBA-titer som är ≥ 1:4 antas vara skyddande mot meningokocksjukdom. I immunogenicitetsanalysen av Trumenba tillämpades en mer konservativ hSBA-titertröskel på ≥ 1:8 eller 1:16, beroende på hSBA-stam.


Vaccinets täckning studerades med fyra primära representativa meningokock serogrupp B-teststammar: två uttryckande underfamilj A fHbp (variant A22 och A56) och två uttryckande underfamilj B fHbp (variant B24 och B44).


För att bekräfta och ytterligare utöka vaccinets täckningsgrad användes ytterligare 10 meningokock serogrupp B-teststammar. De inkluderade sex uttryckande underfamilj A fHbp (variant A06, A07, A12, A15, A19 och A29) och fyra uttryckande underfamilj B fHbp (variant B03, B09, B15 och B16).


Immunogenicitet hos personer i åldern 10 år och äldre


Immunogeniciteten för Trumenba som beskrivs i detta avsnitt inkluderar resultat från kliniska fas 2- och fas 3-studier:

  • Efter 2-dosschemat (0 och 6 månader) hos personer i åldern 10–25 år i USA och Europa (studie B1971057),

  • efter 3-dosschemat (0, 2 och 6 månader) hos personer i åldern 10–25 år globalt (studierna B1971009 och B1971016),

  • efter 2- (0 och 6 månader) och 3-dosschemat (0, 1-2, och 6 månader) hos personer i åldern 11-18 år i Europa (studie B1971012).

Studie B1971057 är en randomiserad, aktivt kontrollerad, observatörsblind, fas 3-multicenterprövning i vilken personer i åldern 10–25 år fick Trumenba i månad 0 och 6 (samtidigt administrerat med MenACWY-CRM för första dosen) eller ett pentavalent prövningsvaccin mot meningokocker i månad 0 och 6. Totalt 1 057 personer fick Trumenba och 543 personer fick prövningskontrollen. hSBA-titrarna för primära teststammar visas i tabell 1. Tabell 2 visar hSBA-titrar mot de ytterligare 10 teststammarna som bekräftar och utökar vaccinets täckningsgrad som påvisades med de 4 representativa primära stammarna.

Tabell 1: hSBA-titrar hos personer i åldern 10–25 år som fick Trumenba enligt ett 0- och 6-månadersschema för primära stammar 1 månad efter dos 2 (studie B1971057)

≥ 4-faldig ökning(1)

Titer ≥ 1:8(2)

GMT(3)

Sammansättning(4)

Före vaccination 1

Efter dos 2

Stam

N

%

(95 % KI)

N

%

(95 % KI)

GMT

(95 % KI)

N

%

(95 % KI)

N

%

(95 % KI)

A22

827

73,8

(70,6; 76,7)

852

91,0

(88,8; 92,8)

49,3

(46,2; 52,6)

799

1,8 (1,0; 2,9)

814

74,3

(71,2; 77,3)

A56

823

95,0

(93,3; 96,4)

854

99,4

(98,6; 99,8)

139,5

(130,6; 149,1)

B24

835

67,4

(64,1; 70,6)

842

79,3

(76,4; 82,0)

21,2

(19,6; 22,9)

B44

850

86,4

(83,9; 88,6)

853

94,5

(92,7; 95,9)

37,8

(35,1; 40,8)

Förkortningar: GMT = geometrisk medeltiter; hSBA = analys av baktericida antikroppar i serum med humankomplement.

(1) En ≥ 4-faldig ökning definieras som (i) en hSBA-titer ≥ 1:16 för personer med en hSBA-titer vid baslinjen på < 1:4. (ii) Fyra gånger 1:8- eller 16-tröskeln eller fyra gånger hSBA-titern vid baslinjen, beroende på vilken som är högst för personer med en hSBA-titer vid baslinjen på ≥ 1:4.

(2) För alla stammar användes en titertröskel på 1:8 utom för A22 där en titertröskel på 1:16 användes.

(3) N för GMT är samma som det som presenteras i föregående kolumn för titer ≥ 1:8 eller 16.

(4) Andelen personer med en sammansättning av hSBA-titrar ≥ 1:8 eller 16 för alla fyra primära stammar tillsammans.

Tabell 2: hSBA-titrar hos personer i åldern 10–25 år som fick Trumenba enligt ett 0- och 6-månadersschema för ytterligare stammar 1 månad efter dos 2 (studie B1971057)

N

% titer ≥ 1:8(1)

95 % KI

A06

159

89,3

83,4; 93,6

A07

157

96,8

92,7; 99,0

A12

157

83,4

76,7; 88,9

A15

165

89,1

83,3; 93,4

A19

167

90,4

84,9; 94,4

A29

166

95,2

90,7; 97,9

B03

164

74,4

67,0; 80,9

B09

166

71,1

63,6; 77,8

B15

167

85,0

78,7; 90,1

B16

164

77,4

70,3; 83,6

Förkortningar: hSBA = analys av baktericida antikroppar i serum med humankomplement.

(1) För alla stammar användes en titertröskel på 1:8 utom för A06, A12 och A19 där en titertröskel på 1:16 användes.

Studie B1971009 var en randomiserad, aktivt kontrollerad, observatörsblind, fas 3-multicenterprövning i vilken personer i åldern 10–18 år fick 1 av 3 satser av Trumenba eller den aktiva kontrollen vaccin mot hepatit A-virus (HAV)/koksaltlösning (kontroll). Totalt fick 2 693 personer minst en dos av Trumenba och 897 fick minst en dos av HAV-vaccin/koksaltlösning. I studien utvärderades säkerheten, tolerabiliteten, immunogeniciteten och påvisande av tillverkningsbarheten hos tre satser av Trumenba som administrerades enligt ett 0-, 2- och 6-månadersschema. hSBA-titrarna för primära teststammar som observerades efter den tredje dosen i sats 1 och kontrollen visas i tabell 3. Resultat från sats 2 och 3 visas inte eftersom endast två representativa stammar utvärderades. Liknande resultat som de för sats 1 observerades även för sats 2 och 3.


Studie B1971016 var en randomiserad, placebokontrollerad, observatörsblind, fas 3-multicenterprövning i vilken personer i åldern 18–25 år delades in att få antingen Trumenba månad 0, 2 och 6 eller koksaltlösning månad 0, 2 och 6 i förhållandet 3:1. Totalt fick 2 471 personer Trumenba och 822 fick koksaltlösning. hSBA-titrarna för primära teststammar som observerades efter den tredje dosen visas i tabell 3.

Tabell 3. hSBA-titrar hos personer i åldern 10–25 år som fick Trumenba 1 månad efter dos 3 av Trumenba eller kontrollen enligt ett 0-, 2-, 6-månadersschema för primära stammar (studie B1971009 och studie B1971016)

Studie B1971009

(10–18 års ålder)

Studie B1971016

(18–25 års ålder)

Trumenba

HAV-vaccin/koksalt-lösning

Trumenba

Koksaltlösning

Stam

N

% eller GMT

(95 % KI)

N

% eller GMT

(95 % KI)

N

% eller GMT

(95 % KI)

N

% eller GMT

(95 % KI)

A22

≥ 4-faldig ökning(1)

1225

83,2

(81,0; 85,2)

730

9,6

(7,6; 12,0)

1695

80,5

(78,6; 82,4)

568

6,3

(4,5; 8,7)

hSBA ≥ 1:16

1266

97,8

(96,8; 98,5)

749

34,0

(30,7; 37,6)

1714

93,5

(92,2; 94,6)

577

36,6

(32,6; 40,6)

hSBA GMT

1266

86,8

(82,3; 91,5)

749

12,6

(12,0; 13,4)

1714

74,3

(70,2; 78,6)

577

13,2

(12,4; 14,1)

A56

≥ 4-faldig ökning(1)

1128

90,2

(88,4; 91,9)

337

11,3

(8,1; 15,1)

1642

90,0

(88,4; 91,4)

533

10,3

(7,9; 13,2)

hSBA ≥ 1:8

1229

99,5

(98,9; 99,8)

363

27,5

(23,0; 32,5)

1708

99,4

(98,9; 99,7)

552

34,2

(30,3; 38,4)

hSBA GMT

1229

222,5

(210,1; 235,6)

363

8,8

(7,6; 10,1)

1708

176,7

(167,8; 186,1)

552

9,1

(8,2; 10,1)

B24

≥ 4-faldig ökning(1)

1235

79,8

(77,4; 82,0)

752

2,7

(1,6; 4,1)

1675

79,3

(77,3; 81,2)

562

5,5

(3,8; 7,7)

hSBA ≥ 1:8

1250

87,1

(85,1; 88,9)

762

7,0

(5,3; 9,0)

1702

95,1

(93,9; 96,0)

573

30,2

(26,5; 34,1)

hSBA GMT

1250

24,1

(22,7; 25,5)

762

4,5

(4,4; 4,7)

1702

49,5

(46,8; 52,4)

573

7,2

(6,6; 7,8)

B44

≥ 4-faldig ökning(1)

1203

85,9

(83,8; 87,8)

391

1,0

(0,3; 2,6)

1696

79,6

(77,6; 81,5)

573

1,6

(0,7; 3,0)

hSBA ≥ 1:8

1210

89,3

(87,4; 90,9)

393

5,3

(3,3; 8,1)

1703

87,4

(85,8; 89,0)

577

11,4

(9,0; 14,3)

hSBA GMT

1210

50,9

(47,0; 55,2)

393

4,4

(4,2; 4,6)

1703

47,6

(44,2; 51,3)

577

4,8

(4,6; 5,1)

Sammansättning(2)

Före vaccination 1

1088

1,1

(0,6; 1,9)

354

2,0

(0,8; 4,0)

1612

7,3

(6,0; 8,6)

541

6,1

(4,2; 8,5)

Efter dos 3

1170

83,5

(81,3; 85,6)

353

2,8

(1,4; 5,1)

1664

84,9

(83,1; 86,6)

535

7,5

(5,4; 10,0)

Förkortningar: GMT = geometrisk medeltiter; hSBA = analys av baktericida antikroppar i serum med humankomplement; HAV = hepatit A-virusvaccin.

(1) En ≥ 4-faldig ökning definieras som (i) en hSBA-titer ≥ 1:16 för personer med en hSBA-titer vid baslinjen på < 1:4. (ii) Fyra gånger 1:8/16-tröskeln eller fyra gånger hSBA-titern vid baslinjen, beroende på vilken som är högst för personer med en hSBA-titer vid baslinjen på ≥ 1:4.

(2) Andelen personer med en sammansättning av hSBA-titrar ≥ 1:8 eller 16 för alla fyra primära stammar tillsammans.

I studierna B1971009 och B1971016 fastställdes andelen deltagare som fick en hSBA-titer ≥ 1:8 (variant A07, A15, A29, B03, B09, B15, B16) eller 1:16 (variant A06, A12, A19) mot de 10 ytterligare teststammarna efter tre doser av Trumenba, som administrerades enligt ett 0-, 2- och 6-månadersschema. I de två studierna uppnådde en majoritet av deltagarna, i ett intervall från 71,3 % till 99,3 % för de 6 underfamilj A fHbp-stammarna och 77,0 % till 98,2 % för de 4 underfamilj B fHbp-stammarna, en hSBA-titer ≥ 1:8 eller 16, vilket stämmer överens med resultaten som observerades med de 4 primära teststammarna.


I studie B1971012, en fas 2-studie med personer i åldern 11–18 år i Europa, fastställdes hSBA-titrar mot de 4 primära teststammarna efter att två 3-dosscheman (0, 1 och 6 månader och 0, 2 och 6 månader) och ett 2-dosschema (0, 6 månader) slutförts. 1 månad efter den tredje dosen observerades liknande robusta och breda immunsvar för båda 3-dosscheman med 86,1 % till 99,4 % som uppnådde hSBA-titrar ≥ 1:8 eller 16 och 74,6 % till 94,2 % som uppnådde en 4-faldig ökning av hSBA-titer. 1 månad efter slutförande av 2-dosschemat (0, 6 månader) uppnådde 77,5 % till 98,4 % hSBA-titrar ≥ 1:8 eller 16 och 65,5 % till 90,4 % uppnådde en 4-faldig ökning av hSBA-titer.


Studie B1971033 var en öppen uppföljningsstudie av personer som tidigare deltog i en primärstudie, inklusive studie B1971012. Deltagarna fick avlägga besök under fyra års tid för att lämna blodprover och fick en engångs påfyllnadsdos av Trumenba cirka fyra år efter att de fått en primärserie om två eller tre doser av Trumenba. hSBA-titrarna som erhölls fyra år efter primärserien och 26 månader efter påfyllnadsdosen från deltagarna som ingick i primärstudie B1971012 grupp 1 (0-, 1-, 6-månadersschema), grupp 2 (0-, 2-, 6-månadersschema) och grupp 3 (0-, 6-månadersschema) visas i tabell 4. Ett boostersvar mätt med hSBA observerades en månad efter att en dos av Trumenba givits cirka fyra år efter en primärserie om två doser (grupp 3) eller tre doser (grupp 1 och 2).

Tabell 4: hSBA-titrar hos personer i åldern 11–18 år som fick Trumenba enligt ett 0-, 1-, 6-månadersschema, 0-, 2-, 6-månadersschema och 0-, 6-månadersschema och en påfyllnad 4 år efter slutförd primärserie (studie B1971033)

Stam

Tidpunkt

Vaccinationsgrupper (enligt randomisering) primärstudie B1971012

0, 1 och 6 månader

0, 2 och 6 månader

0 och 6 månader

N

% ≥ 1:8(1)

(95 % KI)

GMT

(95 % KI)

N

% ≥ 1:8(1)

(95 % KI)

GMT

(95 % KI)

N

% ≥ 1:8(1)

(95 % KI)

GMT

(95 % KI)

A22

Efter primär

månad 1

59

89,8

(79,2; 96,2)

53,0

(40,4; 69,6)

57

91,2

(80,7; 97,1)

59,5

(45,5; 77,8)

61

98,4

(91,2; 100,0)

55,8

(46,2; 67,4)

månad 12

99

41,4

(31,6; 51,8)

14,9

(12,6; 17,7)

111

45,0

(35,6; 54,8)

15,8

(13,4; 18,6)

113

36,3

(27,4; 45,9)

15,6

(13,0; 18,8)

månad 48

59

49,2

(35,9; 62,5)

16,6

(13,0; 21,1)

57

56,1

(42,4; 69,3)

20,7

(15,6; 27,4)

61

55,7

(42,4; 68,5)

16,6

(13,4; 20,5)

Efter påfyllnad

månad 1

59

100,0

(93,9; 100,0)

126,5

(102,7; 155,8)

58

100,0

(93,8; 100,0)

176,7

(137,8; 226,7)

60

96,7

(88,5; 99,6)

142,0

(102,9; 196,1)

månad 12

58

74,1 (61,0; 84,7)

33,6

(24,5; 46,1)

54

77,8 (64,4; 88,0)

44,1 (31,2; 62,4)

60

80,0 (67,7; 89,2)

31,6 (23,5; 42,5)

månad 26

0

NE(2)

NE(2)

34

73,5 (55,6; 87,1)

34,7 (23,0; 52,4)

42

61,9 (45,6; 76,4)

27,1 (18,6; 39,6)

A56

Efter primär

månad 1

58

100.0

(93,8; 100,0)

158,7

(121,5; 207,3)

57

98,2

(90,6; 100,0)

191,2

(145,8; 250,8)

62

98,4

(91,3; 100,0)

143,1

(109,6; 187,0)

månad 12

98

73,5

(63,6; 81,9)

25,7

(19,4; 34,0)

109

76,1

(67,0; 83,8)

27,3

(21,0; 35,4)

106

60,4

(50,4; 69,7)

18,5

(13,8; 24,7)

månad 48

53

43,4

(29,8; 57,7)

10,7

(7,4; 15,3)

55

56,4

(42,3; 69,7)

15,0

(10,2; 22,2)

62

43,5

(31,0; 56,7)

10,8

(7,6; 15,3)

Efter påfyllnad

månad 1

57

100,0

(93,7; 100,0)

359,8

(278,7; 464,7)

56

100,0

(93,6; 100,0)

414,8

(298,8; 575,9)

62

98,4

(91,3; 100,0)

313,1

(221,3; 442,8)

månad 12

55

90,9 (80,0; 97,0)

47,3 (34,3; 65,3)

55

89,1 (77,8; 95,9)

64,0 (42,6; 96,2)

59

81,4 (69,1; 90,3)

41,0 (26,7; 62,7)

månad 26

0

NE(2)

NE(2)

29

82,8 (64,2; 94,2)

37,8 (21,3; 67,2)

40

57,5 (40,9; 73,0)

16,0 (9,9; 25,8)

B24

Efter primär

månad 1

59

88,1

(77,1; 95,1)

25,6

(19,7; 33,3)

58

91,4

(81,0; 97,1)

30,5

(23,8; 39,1)

60

85,0

(73,4; 92,9)

29,2

(21,5; 39,6)

månad 12

98

40,8

(31,0; 51,2)

9,7

(7,5; 12,4)

108

49,1

(39,3; 58,9)

11,5

(9,0; 14,6)

103

36,9

(27,6; 47,0)

8,4

(6,7; 10,6)

månad 48

59

40,7

(28,1; 54,3)

10,7

(7,6; 15,1)

57

49,1

(35,6; 62,7)

11,4

(8,2; 15,9)

62

40,3

(28,1; 53,6)

8,9

(6,8; 11,8)

Efter påfyllnad

månad 1

58

100,0

(93,8; 100,0)

94,9

(74,6; 120,9)

57

100,0

(93,7; 100,0)

101,6

(83,1; 124,2)

62

96,8

(88,8; 99,6)

79,1

(60,6; 103,5)

månad 12

58

65,5 (51,9; 77,5)

21,1 (14,2; 31,3)

54

74,1 (60,3; 85,0)

25,7 (17,7; 37,5)

62

77,4 (65,0; 87,1)

22,4 (16,4; 30,5)

månad 26

0

NE(2)

NE(2)

33

78,8 (61,1; 91,0)

24,4 (16,1; 36,8)

42

59,5 (43,3; 74,4)

14,5 (9,9; 21,3)

B44

Efter primär

månad 1

58

86,2

(74,6; 93,9)

46,3

(31,7; 67,8)

57

89,5

(78,5; 96,0)

50,2

(35,3; 71,3)

60

81,7

(69,6; 90,5)

35,5

(24,5; 51,4)

månad 12

100

24,0

(16,0; 33,6)

6,4

(5,2; 7,8)

111

22,5

(15,1; 31,4)

6,0

(5,1; 7,2)

115

16,5

(10,3; 24,6)

5,6

(4,8; 6,5)

månad 48

57

36,8

(24,4; 50,7)

8,3

(6,3; 11,0)

57

35,1

(22,9; 48,9)

7,6

(5,8; 10,0)

62

12,9

(5,7; 23,9)

4,6

(4,1; 5,1)

Efter påfyllnad

månad 1

59

100,0

(93,9; 100,0)

137,3

(100,3; 188,0)

58

100,0

(93,8; 100,0)

135,9

(108,0; 171,0)

61

93,4

(84,1; 98,2)

74,2

(51,6; 106,8)

månad 12

56

75,0 (61,6; 85,6)

23,2 (16,2; 33,2)

53

81,1 (68,0; 90,6)

24,3 (17,8; 33,3)

61

59,0 (45,7; 71,4)

13,3 (9,7; 18,3)

månad 26

0

NE(2)

NE(2)

33

66,7 (48,2; 82,0)

16,0 (10,4; 24,7)

43

62,8 (46,7; 77,0)

13,6 (9,8; 18,9)

Sammansättning(3)

 

Efter primär

månad 1

57

80,7

(68,1; 90,0)

NE

55

87,3

(75,5; 94,7)

NE

57

77,2

(64,2; 87,3)

NE

månad 12

55

10,9

(4,1; 22,2)

NE

51

13,7

(5,7; 26,3)

NE

49

20,4

(10,2; 34,3)

NE

månad 48

51

19,6

(9,8; 33,1)

NE

53

30,2

(18,3; 44,3)

NE

61

9,8

(3,7; 20,2)

NE

Efter påfyllnad

månad 1

56

100

(93,6; 100,0)

NE

55

100,0

(93,5; 100,0)

NE

59

91,5

(81,3; 97,2)

NE

månad 12

53

52,8 (38,6; 66,7)

NE

48

64,6 (49,5; 77,8)

NE

57

61,4 (47,6; 74,0)

NE

månad 26

0

NE(2)

NE

27

48,1 (28,7; 68,1)

NE

36

44,4 (27,9; 61,9)

NE

Förkortningar: hSBA = analys av baktericida antikroppar i serum med humankomplement; NE = ej utvärderat; GMT = geometrisk medeltiter.

(1) ) För alla stammar användes en titertröskel på1:8 utom för A22 där en titertröskel på 1:16 användes.

(2) Personerna följdes inte i mer än 12 månader efter påfyllnad.

(3) Andelen personer med en sammansättning av hSBA-titrar ≥ 1:8 eller 16 för alla fyra primära stammar tillsammans.

Serumprover analyserades samtidigt i samma serologiomgång för alla tidpunkter utom 12 månader efter primärdosen, för vilken resultaten kommer från interimsanalysen.

Immunogenicitet hos personer i åldern 1 till 9 år


Immunogeniciteten för Trumenba (0-, 2- och 6-månadersschema) hos barn i åldern 1 till 9 år har utvärderats i två fas 2-studier. En månad efter att serien slutförts uppnådde 81,4 % till 100 % av personerna ett svar på de fyra primära meningokockteststammarna (definierat som hSBA ≥ 1:16 för A22, ≥ 1:8 för A56, B24 och B44) jämfört med 0,4 % till 6,5 % vid baslinjen.


Det finns inga varaktighetsdata för barn i åldern 1 till < 2 år. Hos barn i åldern 2 till 9 år bibehöll 32,5 %, 82,4 %, 15,5 % och 10,4 % av deltagarna ett svar på de primära teststammarna A22, A56, B24 respektive B44, 6 månader efter att serien slutförts. Se avsnitt Dosering för information om användning hos barn i åldern 1 till 9 år.


Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Trumenba för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för förebyggande av invasiv meningokocksjukdom orsakad av N. meningitidis serogrupp B (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).


Farmakokinetik

Ej relevant.


Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet samt reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En dos (0,5 ml) innehåller:


Neisseria meningitidis serogrupp B fHbp, underfamilj A1,2,3

60 mikrogram

Neisseria meningitidis serogrupp B fHbp, underfamilj B1,2,3

60 mikrogram

1 Rekombinant lipidmodifierat fHbp (faktor H-bindande protein)

2 Producerat i Escherichia coli-celler genom rekombinant DNA-teknik

3 Adsorberat på aluminiumfosfat (0,25 milligram aluminium per dosFörteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Histidin

Polysorbat 80 (E433)

Vatten för injektionsvätskor


Blandbarhet

Trumenba får inte blandas i samma spruta som andra vacciner eller läkemedel.


Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.


Miljöpåverkan

Lipoprotein 2086, Neisseria meningitidis, serogrupp B fHbp, subfamilj A

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Lipoprotein 2086, Neisseria meningitidis, serogrupp B, subfamilj B

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

4 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C‑8 °C).

Sprutorna ska förvaras liggande i kylskåp för att minimera tiden för återdispergering.

Får inte frysas.Särskilda anvisningar för hantering

Under förvaring kan en vit bottensats och en ofärgad supernatant observeras i den förfyllda sprutan med suspensionen.


Före användning ska den förfyllda sprutan skakas kraftigt för att en homogen vit suspension ska erhållas.


Använd inte vaccinet om det inte kan resuspenderas.


Vaccinet ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgning före administrering. Om några främmande partiklar och/eller variation i det fysiska utseendet observeras ska vaccinet inte administreras.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta Vit suspensionsvätska
1 styck förfylld spruta (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av