FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Baycoxine vet

Elanco Denmark

Oral suspension 50 mg/ml
(vit eller gulaktig)

Medel mot protozoer

Djurslag:
  • Får
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QP51AJ01
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackingar av (Baycoxine vet Oral suspension 50 mg/ml) är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din veterinär om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Flaska 1000 milliliter (vnr 532869)
Veterinära läkemedel omfattas inte av utbytbarhet.
Alternativ förpackningsstorlek:
Flaska, 250 ml
Startdatum: 2021-04-07
Prognos för slutdatum: 2021-05-27
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-12-19.

Innehåll

1 ml innehåller: Toltrazuril 50 mg, natriumbensoat (E211) 2,1 mg, natriumpropionat (E281) 2,1 mg, dokusatnatrium, simetikonemulsion, bentonit, vattenfri citronsyra (för pH-justering), xantangummi, propylenglykol, renat vatten.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Toltrazuril är ett triazinonderivat. Det är verksamt mot koccidier av arten Isospora och Eimeria. Det är verksamt mot alla intracellulära utvecklingsstadier av merozoiter (icke sexuell reproduktionsfas) och gameter (sexuell reproduktionsfas). Substansen har koccidiocid effekt, vilket innebär att alla stadier avdödas.


Farmakokinetiska egenskaper

Nöt:

Efter oral administration hos nötkreatur upptas toltrazuril långsamt. Maximal plasmakoncentration (Cmax = 36,6 mg/l) har observerats mellan 24 och 48 timmar (geometriskt medelvärde 33,9 timmar) efter oral administration. Eliminationen av toltrazuril är långsam med en halveringstid på ca. 2,5 dagar (64,2 timmar). Huvudmetaboliten utgörs av toltrazurilsulfon. Utsöndringen sker huvudsakligen via faeces.


Svin:

Efter oral administration upptas toltrazuril långsamt med en biotillgänglighet på ≥70 %.

Huvudmetaboliten utgörs av toltrazurilsulfon. Eliminationen av toltrazuril är långsam med en halveringstid på ca. 3 dagar. Utsöndring sker huvudsakligen via faeces.


Får:

Efter oral administration hos däggdjur upptas toltrazuril långsamt. Huvudmetaboliten utgörs av toltrazurilsulfon. Maximal plasmakoncentration (Cmax = 62 mg/l) har observerats 2 dagar efter oral administration. Eliminationen av toltrazuril är långsam med en halveringstid på cirka 9 dagar. Utsöndringen sker huvudsakligen via faeces.


Miljöegenskaper


Nöt och får:

Metaboliten av toltrazuril, toltrazurilsulfon (ponazuril), är en mycket stabil (halveringstid >ca 1 år) och mobil förening, och har skadlig inverkan både på tillväxt och på utveckling av växter. Genom ponazurils stabila egenskaper, kan upprepad spridning av gödsel från behandlade djur leda till ackumulation i jord, och som konsekvens utgöra en risk för växtligheten. Ackumulationen av ponazuril i jord, kan också, tillsammans med dess mobilitet leda till risk för utlakning i grundvattnet. Se även avsnitt Kontraindikationer och avsnitt Observera.

Indikationer

Nöt: Förebyggande av kliniska tecken på koccidios samt reduktion av koccidiossmitta hos kalvar på gårdar med känd historik av koccidios orsakad av Eimeria bovis eller Eimeria zuernii.


Svin: Förebyggande av kliniska tecken på koccidios hos spädgris (3-5 dagar gamla) på gårdar med känd historik av koccidos orsakad av Cystoisospora suis.


Får: Förebyggande av kliniska tecken på koccidios samt minskning av koccidiossmitta hos lamm på gårdar med känd historik av koccidios orsakad av Eimeria crandallis och Eimeria ovinoidalis.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

Dosering

Till oral administration.


Alla arter


Den färdiga orala suspensionen måste omskakas i 20 sekunder före användning.

För att uppnå maximalt resultat, ska djuren behandlas före förväntat utbrott av kliniska symtom, d.v.s. under prepatensperioden.

För att säkerställa administrering av korrekt dos bör kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt.


Nöt:

Varje djur ska behandlas med en oral engångsdos på 15 mg toltrazuril/kg kroppsvikt, motsvarande 3,0 ml oral suspension per 10 kg kroppsvikt.

För behandling av en grupp djur av samma ras och lika eller närliggande i ålder, ska dosen bestämmas utifrån det tyngsta djuret i gruppen.


Svin:

Varje gris som ska behandlas under 3:e-5:e levnadsdygnet, ges en oral engångsdos på 20 mg toltrazuril/kg kroppsvikt, vilket motsvarar 0,4 ml oral suspension per kg kroppsvikt.

Eftersom behandling av spädgris sker individuellt och med små volymer, rekommenderas att en doseringsspruta med en noggrannhet på 0,1 ml används.


Får:

Varje djur ska behandlas med en oral engångsdos på 20 mg toltrazuril/kg kroppsvikt, motsvarande 0,4 ml oral suspension per kg kroppsvikt.

Om djuren behandlas kollektivt istället för individuellt, skall de grupperas enligt kroppsvikt och doseras därefter, för att undvika under- eller överdosering.


Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Karenstider

Nöt:

Kött och slaktbiprodukter: 63 dygn

Mjölk: Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.


Svin:

Kött och slaktbiprodukter: 77 dygn


Får:

Kött och slaktbiprodukter: 42 dygn

Mjölk: Ej tillåtet för användning till lakterande får som producerar mjölk för humankonsumtion.

Interaktioner

I svin förekommer inga interaktioner när produkten kombineras med järnsupplement.

Överdosering

En trefaldig överdos tolereras väl av friska spädgrisar och kalvar utan tecken på intolerans.

Inga tecken på överdos har observerats i säkerhetsstudier på lamm med en trefaldig överdosering som engångsbehandling och tvåfaldig överdosering vid behandling under två dagar i sträck.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Alla djur inom samma besättning bör behandlas.


Hygieniska åtgärder kan reducera risken för koccidios. Därför rekommenderas samtidigt att de hygieniska förhållandena i berörda utrymmen förbättras, särskilt vad gäller fuktighet och renhet.


För att uppnå maximal nytta, bör djuren behandlas före förväntat utbrott av kliniska tecken, d.v.s. i prepatensperioden.


För att förändra förloppet av en etablerad klinisk koccidieinfektion, hos individuella djur som redan visat tecken på diarré, kan ytterligare understödjande behandling komma att behövas.


Behandling under ett sjukdomsutbrott har begränsad effekt för det enskilda djuret, eftersom skada på tunntarmen redan uppstått.


Frekvent och upprepad användning av protozomedel från samma grupp kan, liksom för övriga antiparasitära medel, leda till utveckling av resistens.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för aktiv substans eller mot några hjälpämnen ska undvika kontakt med läkemedlet.

Undvik hud- och ögonkontakt med produkten.

Tvätta omedelbart bort stänk på huden eller i ögonen med vatten.

Undvik att äta, dricka eller röka när du använder produkten.


Andra försiktighetsåtgärder:


Toltrazurils huvudmetabolit, toltrazurilsulfon (ponazuril), har visats vara både mycket stabil (halveringstid >ca 1 år) och mobil i jord och ha skadlig inverkan på växtligheten inklusive grödor.


Av nämnda miljömässiga skäl gäller följande begränsningar för användningen:


Nöt:

Gödkalvar

Får inte användas till kalvar i produktion av vitt kalvkött.

Kalvar i mjölkproducerande besättningar

Använd inte till kalvar i mjölkproducerande besättningar med en kroppsvikt som överstiger 80 kg


Kalvar i mjölkproducerande besättningar: För att skydda från skadlig inverkan på växtligheten och möjlig kontamination av grundvatten är det viktigt att gödsel från behandlade kalvar inte sprids över jord utan att först blandas ut med gödsel från obehandlade kor. Gödsel från behandlade kalvar ska blandas med minst 3 gånger dess vikt av gödsel från vuxna kor innan den sprids över jord.

Dikalvar

Använd inte till dikalvar med en kroppsvikt som överstiger 150 kg

Kalvar för nötköttsproduktion

Behandla inte kalvar yngre än 3 månader


Använd inte till kalvar i nötköttsproduktion med en kroppsvikt som överstiger 150 kg


Får: Lamm som ingår i ett intensivt uppfödningssystem och tillbringar hela livet inomhus skall inte behandlas efter 6 veckors ålder eller vid en kroppsvikt över 20 kg. Gödsel från dessa djur får inte spridas över samma jord oftare än vart tredje år.


Svin: Inga.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader.

Förpackningsinformation

Oral suspension 50 mg/ml (vit eller gulaktig)
250 milliliter flaska, receptbelagd
1000 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av