FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zorabel vet

ScanVet Animal Health A/S

Oral suspension 50 mg/ml
(vit till gulaktig)

Medel mot protozoer

Djurslag:
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QP51AJ01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-09-03.

Innehåll

1 ml innehåller: Toltrazuril 50 mg, natriumbensoat (E211) 2,1 mg, natriumpropionat (E281) 2,1 mg, dokusatnatrium, simetikon­emulsion, bentonit, vattenfri citronsyra, xantangummi, propylenglykol, renat vatten.

Egenskaper

Toltrazuril är ett triazinonderivat som är verksamt mot koccidier av arten Isospora. Toltrazuril är verksamt mot alla intracellulära utvecklingsstadier av merozoiter (icke sexuell reproduktionsfas) och gameter (sexuell reproduktionsfas). Substansen är koccidiocid, vilket innebär att alla stadier avdödas.


Efter oral administrering upptas toltrazuril långsamt med en biotillgänglighet på ≥70%.

Huvudmetaboliten utgörs av toltrazurilsulfon. Eliminationen av toltrazuril är långsam med en halveringstid på ca. 3 dagar. Utsöndring sker huvudsakligen via faeces.

Indikationer

Förebyggande av kliniska tecken på koccidios hos spädgrisar (3-5 dagar gamla) i besättningar där koccidios orsakad av Isospora suis tidigare konstaterats.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

Försiktighet

Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Ej relevant.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

För oral användning.

Individuell behandling.

Varje spädgris behandlas med en engångsdos på 20 mg toltrazuril per kg kroppsvikt under 3:e – 5:e levnadsdygnet, vilket motsvarar 0,4 ml läkemedel per kg kroppsvikt.

Eftersom behandling av spädgris sker individuellt och med små volymer, rekommenderas att en doseringsspruta med en noggrannhet på 0,1 ml används.

Djurets vikt bör bestämmas noggrant före behandling.

Den orala suspensionen måste skakas väl före användning tills fullständig resuspension. Suspensionen ska vara vit eller gulaktig.

Behandling under ett sjukdomsutbrott har begränsad effekt, eftersom skada på tunntarmen redan uppstått.


Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 73 dygn.

Interaktioner

Inga kända, det förekommer t.ex. inga interaktioner när läkemedlet kombineras med järnsupplement.

Överdosering

Tre gånger normaldosen tolereras väl hos friska spädgrisar.

Observera

Frekvent och upprepad användning av de antiprotozoiska medel i samma grupp av aktiva substanser och underdosering, som kan vara på grund av underskattning av kroppsvikten, kan, i likhet med alla antiparasitiska medel, leda till utveckling av resistens.


Det rekommenderas att behandla alla spädgrisar i en kull.


Hygieniska åtgärder kan minska risken för koccidios hos grisar. Det rekommenderas därför att samtidigt förbättra hygienen i lokalerna, särskilt med avseende på torrhet och renhet.


För att uppnå maximal nytta, bör djuren behandlas före förväntat utbrott av kliniska tecken, d.v.s. i prepatentsperioden.

För att förändra förloppet av en etablerad klinisk koccidieinfektion, hos individuella djur som redan visat tecken på diarré, kan ytterligare understödjande behandling komma att behövas.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för toltrazuril eller något av hjälpämnena ska undvika kontakt med läkemedlet.

Undvik hud-och ögonkontakt med läkemedlet.

Skölj omedelbart bort stänk på huden eller i ögonen med vatten.

Ät inte, drick inte och rök inte medan du använder läkemedlet.

Övrigt

Ska administreras under kontroll eller övervakning av en veterinär.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Hållbarhet efter första öppnandet av förpackningen: 3 månader.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Oral suspension 50 mg/ml (vit till gulaktig)
250 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av