FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nimenrix

Pfizer

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
(Pulvret eller kakan är vit. Vätskan är en färglös, klar vätska)

Vaccin mot meningokockinfektioner

ATC-kod: J07AH08
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 02/2021Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu..

Indikationer

Nimenrix är avsett för aktiv immunisering av personer från 6 veckors ålder mot invasiva meningokocksjukdomar orsakade av Neisseria meningitidis grupp A, C, W-135 och Y.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Dosering

Dosering


Nimenrix ska användas i enlighet med tillgängliga officiella rekommendationer.


Primärvaccination

Spädbarn från 6 veckors och upp till 6 månaders ålder: två doser om vardera 0,5 ml ges med ett intervall om 2 månader mellan doserna.


Spädbarn från 6 månaders ålder, barn, ungdomar och vuxna: en engångsdos om 0,5 ml ges.

Ytterligen en primärdos Nimenrix kan vara lämpligt för vissa individer (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Påfyllnadsdos (booster)

Data angående antikroppars varaktighet på längre sikt efter vaccination med Nimenrix är tillgängliga upp till 10 år efter vaccination (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).


Efter genomförd primärvaccinationsserie av spädbarn från 6 veckors till högst 12 månaders ålder ska en boosterdos ges vid 12 månader, efter ett intervall på minst 2 månader efter den sista Nimenrix-vaccinationen (se avsnitt Farmakodynamik).


Till tidigare vaccinerade barn som är 12 månader eller äldre kan Nimenrix ges som boosterdos om de tidigare primärvaccinerats med ett konjugerat eller rent polysackaridvaccin mot meningokocker (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).


Administreringssätt


Vaccinet skall endast ges genom intramuskulär injektion.


Hos spädbarn är rekommenderat injektionsställe den anterolaterala delen av låret. Från 1 års ålder är det rekommenderade injektionsstället den anterolatera delen av låret eller deltoidmuskeln (se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner).


Anvisningar om beredning av vaccinet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet

Spårbarhet


För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


Nimenrix ska inte under några omständigheter administreras intravaskulärt, intradermalt eller subkutant.


Det är god klinisk praxis att före vaccinationen granska anamnesen (i synnerhet med avseende på tidigare vaccination och eventuell förekomst av biverkningar) samt göra en klinisk undersökning.


Beredskap skall alltid finnas för adekvat medicinsk behandling och övervakning i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


Tillstötande sjukdom


Vaccination med Nimenrix ska skjutas upp för individer som lider av en akut svår febersjukdom. Vid en lindrig infektion som t.ex. en förkylning ska inte vaccinationen skjutas upp.


Syncope


Syncope (svimning) kan inträffa efter eller till och med före vaccination, framför allt hos ungdomar, som en psykogen reaktion på nålsticket. Detta kan åtföljas av flera neurologiska symtom såsom övergående synrubbning, parestesi och rörelser av tonisk-klonisk typ i extremiteterna under återhämtning. Det är viktigt att rutiner finns på plats för att undvika skador vid svimning.


Trombocytopeni och koagulationssjukdomar


Nimenrix ska ges med försiktighet till personer med trombocytopeni eller någon blödningssjukdom, eftersom blödning kan förekomma efter en intramuskulär injektion till dessa personer.


Nedsatt immunförsvar


Hos patienter som erhåller immunsuppressiv behandling eller patienter med nedsatt immunförsvar uppnås eventuellt inte ett adekvat immunsvar


Personer med familjär komplementbrist (t.ex. C5- eller C3-brist) samt personer med behandling som hämmar terminal komplementaktivering (t.ex. ekulizumab) har en ökad risk för invasiv sjukdom orsakad av Neisseria meningitidis serogrupp A, C, W-135 och Y, även om de utvecklar antikroppar efter vaccinering med Nimenrix.


Skydd mot meningokocksjukdom


Nimenrix ger endast skydd mot Neisseria meningitidis grupp A, C, W-135 och Y. Vaccinet skyddar inte mot några andra grupper av Neisseria meningitidis.


Ett skyddande immunsvar uppnås eventuellt inte hos alla vaccinerade personer.


Effekt av tidigare vaccination med rent polysackaridvaccin mot meningokocker

Personer som tidigare vaccinerats med ett rent polysackaridvaccin mot meningokocker och som vaccinerades med Nimenrix 30 till 42 månader senare hade lägre GMT (geometrisk genomsnittlig titer) än personer som inte vaccinerats med något meningokockvaccin de föregående 10 åren mätt med rSBA-test (serum bactericidal assay med kaninkomplement) (se avsnitt Farmakodynamik). Den kliniska relevansen av denna observation är inte känd.


Effekt av antikroppar mot tetanustoxoid före vaccination

Säkerheten och immunogeniciteten för Nimenrix utvärderades när det administrerades efter eller samtidigt med ett vaccin innehållande difteri- och tetanustoxoider, acellulärt pertussis, inaktiverade poliovirus (1, 2 och 3), hepatit B-ytantigen och Haemophilus influenzae typ b -polyribosylribosfosfat konjugerat till tetanustoxoid ( DTaP-HBV-IPV/Hib) under det andra levnadsåret. Administrering av Nimenrix en månad efter DTaP-HBV-IPV/Hib-vaccinet resulterade i lägre GMT (rSBA) mot grupp A, C och W-135 jämfört med samtidig administrering (se avsnitt Interaktioner). Den kliniska relevansen av denna observation är inte känd.


Immunrespons hos spädbarn i åldern 6 månader upp till 12 månader

En engångsdos administrerad vid 6 månaders ålder gav lägre titrar av baktericida antikroppar mot grupp W-135 och Y vid analys med humant komplement (hSBA) jämfört med då tre doser administrerades vid 2, 4 och 6 månaders ålder (se avsnitt Farmakodynamik). Den kliniska relevansen av denna observation är inte känd. Om ett spädbarn i åldern 6 månader upp till 12 månader förväntas löpa särskild risk för invasiv meningokocksjukdom på grund av exponering för grupp W-135 och/eller Y, kan man överväga att ge en andra primärdos Nimenrix efter 2 månader.


Immunrespons hos småbarn i åldern 12–14 månader

En månad efter en dos Nimenrix sågs liknande rSBA-titrar hos småbarn i åldern 12-14 månader mot grupp A, C, W-135 och Y som vid en månad efter 2 doser med Nimenrix givna med två månaders mellanrum.


En engångsdos gav lägre hSBA-titrar mot grupp W-135 och Y jämfört med då två doser gavs med två månaders mellanrum. Likartad respons mot grupp A och C observerades efter en och två doser (se avsnitt Farmakodynamik). Den kliniska relevansen av denna observation är inte känd. Om ett litet barn väntas löpa särskild risk för invasiv meningokocksjukdom på grund av exponering för grupp W-135 och Y, kan man överväga att ge en andra dos Nimenrix efter 2 månader. När det gäller avtagande halter av antikroppar mot grupp A eller grupp C efter den första dosen Nimenrix hos barn i åldern 12–23 månader, se under ”Varaktighet av baktericida antikroppsnivåer”.


Varaktighet av baktericida antikroppsnivåer


Efter administrering med Nimenrix ses en sänkning av baktericida antikroppsnivåer mot grupp A när hSBA används (se avsnitt Farmakodynamik). Den kliniska relevansen av denna observation är inte känd. Om en person har fått en dos Nimenrix för mer än ungefär ett år sedan och löper en ökad risk att exponeras för grupp A bör man emellertid överväga om en påfyllnadsdos (booster) bör ges.


En nedgång i antikroppsnivåer har observerats över tid för grupperna A, C, W-135 och Y. Den kliniska relevansen av denna observation är inte känd. En påfyllnadsdos (booster) kan övervägas till individer som vaccinerats som småbarn som fortfarande har en hög risk att exponeras för meningokocksjukdom orsakad av grupperna A, C, W-135 och Y (se avsnitt Farmakodynamik).


Effekt av Nimenrix på koncentrationer av anti-tetanusantikropp


Nimenrix ersätter inte gängse tetanusimmunisering trots att en ökning av koncentrationen av anti-tetanustoxoidantikroppar (TT) iakttogs efter vaccination med Nimenrix.


Om Nimenrix ges samtidigt med eller en månad före ett TT-innehållande vaccin under det andra levnadsåret försämras inte svaret på TT och säkerheten påverkas inte i någon betydande utsträckning. För barn över 2 års ålder finns inga data tillgängliga.


Natriuminnehåll


Detta vaccin innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


Interaktioner

Hos spädbarn kan Nimenrix ges samtidigt med kombinerade DTaP-HBV-IPV/Hib-vacciner och 10-valent konjugerat pneumokockvaccin.


Från 1 års ålder kan Nimenrix ges samtidigt med följande vacciner: hepatit A- (HAV) och hepatit B-vaccin (HBV), mässling-påssjuke-röda hund (MPR)-vaccin, mässling-påssjuke-röda hund-varicella (MPRV)-vaccin, 10-valent konjugerat pneumokockvaccin eller säsongsinfluensavaccin utan adjuvans.


Under det andra levnadsåret kan Nimenrix även ges samtidigt med kombinerade difteri-tetanus-acellulär pertussis (DTaP)-vacciner, bland annat DTaP-kombinationsvaccin med hepatit B-, inaktiverat poliovirus eller Haemophilus influenzae typ b (HBV, IPV eller Hib)-vaccin, t.ex. DTaP-HBV-IPV/Hib-vaccin och 13-valent konjugerat pneumokockvaccin.


Hos individer i åldern 9 till 25 år kan Nimenrix ges samtidigt med bivalent [typ 16 och 18] rekombinant vaccin mot humant papillomvirus (HPV2).


Om möjligt bör emellertid Nimenrix och ett TT-innehållande vaccin, t.ex. DTaP-HBV-IPV/Hib-vaccin, ges samtidigt eller så ska Nimenrix administreras minst en månad före det TT-innehållande vaccinet.


En månad efter samtidig administrering med ett 10-valent konjugerat pneumokockvaccin sågs ett lägre geometriskt medelvärde för antikroppskoncentrationer (GMC) och antikropps-GMT enligt opsonofagocytisk analys (OPA) för en pneumokockserotyp (18C konjugerat till bärarprotein av tetanustoxoid). Den kliniska relevansen av denna observation är inte känd. Samtidig administrering påverkade inte immunresponsen på de övriga nio pneumokockserotyperna.


En månad efter samtidig administrering med ett kombinerat vaccin innehållande tetanustoxoid, difteritoxoid med reducerat antigeninnehåll och adsorberat vaccin mot acellulär pertussis (Tdap) hos individer i åldern 9 till 25 år observerades lägre GMC för varje pertussisantigen (pertussistoxoid [PT], filamentöst hemagglutinin [FHA] och pertaktin [PRN]). Fler än 98 % av individerna hade koncentrationer av anti-PT, anti-FHA eller anti-PRN som låg över analysens tröskelvärden. Det är inte känt vilken klinisk relevans dessa observationer har. Samtidig administrering påverkade inte immunresponsen på Nimenrix eller tetanus- eller difteriantigenerna som ingick i Tdap.


Om Nimenrix ska ges samtidigt som ett annat injicerbart vaccin ska vaccinerna alltid ges på olika injektionsställen.


Hos patienter som erhåller immunsuppressiv behandling uppnås eventuellt inte något adekvat svar.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Det finns begränsad erfarenhet från användning av Nimenrix hos gravida kvinnor.


Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel (se Prekliniska uppgifter).


Nimenrix ska användas under graviditet endast om absolut nödvändigt och de möjliga fördelarna uppväger de potentiella riskerna för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om Nimenrix utsöndras i bröstmjölk.


Nimenrix ska endast användas under amning när de möjliga fördelarna överväger de potentiella riskerna.

Fertilitet

Djurstudier tyder inte på några direkta eller indirekta skadliga effekter när det gäller fertilitet.

Trafik

Inga studier har utförts avseende effekten av Nimenrix på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vissa av de effekter som nämns under avsnitt Biverkningar, kan dock påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Säkerheten för Nimenrix presenteras i nedanstående tabell och är baserad på data från två kliniska studier enligt följande:

  • En poolad analys av data från 9 621 försökspersoner som fick en engångsdos av Nimenrix. Detta antal inkluderade 3 079 småbarn (12 månader till 23 månader), 909 barn mellan 2 och 5 års ålder, 990 barn mellan 6 och 10 års ålder, 2 317 ungdomar (11 till 17 år) och 2 326 vuxna (18 till 55 år).

  • Data från en studie på spädbarn i åldern 6 till 12 veckor vid tidpunkten för den första dosen (studie MenACWY−TT-083) i vilken 1 052 försökspersoner fick minst en dos av en primärvaccinationsserie med 2 eller 3 doser av Nimenrix och 1 008 fick en påfyllnadsdos vid ungefär 12 månaders ålder.

Säkerhetsdata har också utvärderats i en separat studie där en engångsdos av Nimenrix administrerades till 274 personer från 56 års ålder och uppåt.


Lokala och generella biverkningar

Hos barn i åldersgrupperna 6–12 veckor och 12–14 månader som fick två doser Nimenrix med två månaders mellanrum var både den första och den andra dosen förknippade med likartad lokal och systemisk reaktogenicitet.


Den lokala och generella biverkningsprofilen för en påfyllnadsdos (booster) av Nimenrix som gavs till individer från 12 månader upp till 30 års ålder efter primärvaccination med Nimenrix eller andra konjugerade eller rena polysackaridvacciner mot meningokocker motsvarade den lokala och generella biverkningsprofilen efter primärvaccination med Nimenrix, med undantag för gastrointestinala symtom (diarré, kräkningar och illamående), som var mycket vanliga bland individer från 6 år och uppåt.


Tabell över biverkningar

Rapporterade biverkningar har kategoriserats efter frekvens enligt följande:


Mycket vanliga: (≥1/10)

Vanliga:(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga: (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta: (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta: (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Tabell 1 visar de biverkningar som rapporterats från studierna på personer från 6 veckors ålder upp till 55 år och från erfarenheter efter marknadsföring. Biverkningar rapporterade hos personer i åldern >55 år var likartade dem som observerats hos yngre vuxna.

Tabell 1 Tabell över biverkningar efter organsystem

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens***

Lymfadenopati

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Aptitförlust

Psykiska störningar

Mycket vanliga

Irritabilitet

Mindre vanliga

Sömnlöshet

Gråt

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Dåsighet

Huvudvärk

Mindre vanliga

Hypestesi

Yrsel

Magtarmkanalen

Vanliga

Diarré

Kräkning

Illamående*

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Klåda

Utslag**

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

Myalgi

Smärta i armar och ben

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Feber

Svullnad vid injektionsstället

Smärta vid injektionsstället

Rodnad vid injektionsstället

Trötthet

Vanliga

Hematom vid injektionsstället*

Mindre vanliga

Sjukdomskänsla

Induration vid injektionsstället

Klåda vid injektionsstället

Värme vid injektionsstället

Anestesi vid injektionsstället


Ingen känd frekvens***

Omfattade svullnad av extremitet vid injektionsstället, ofta förknippad med rodnad, ibland omfattande närliggande led eller svullnad av hela den injicerade extremiteten.

*Illamående och hematom vid injektionsstället förekom med frekvensen Mindre vanliga hos spädbarn.

**Utslag förekom med frekvensen Vanliga hos spädbarn.

***Biverkning identifierad efter marknadsföring.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Antikapsulära meningokockantikroppar skyddar mot meningokocksjukdomar via komplementmedierad bakteriedödande aktivitet. Nimenrix inducerar produktion av baktericida antikroppar mot kapsulära polysackarider av Neisseria meningitidis grupp A, C, W-135 och Y enligt mätning med test som bygger på antingen rSBA eller hSBA.


Immunogenicitet hos spädbarn


I studie MenACWY-TT-083 administrerades den första dosen vid 6 till 12 veckors ålder, den andra dosen efter ett intervall på 2 månader och den tredje (påfyllnadsdos) dosen administrerades vid cirka 12 månaders ålder. DTaP-HBV-IPV/Hib- och ett 10-valent pneumokockvaccin gavs samtidigt. Nimenrix uppnådde rSBA- och hSBA-titrar mot de fyra meningokockgrupperna såsom visas i tabell 2. Responsen mot grupp C var jämförbar (non-inferior) med den som uppnåddes av de godkända MenC-CRM- och MenC-TT-vaccinerna, uttryckt som procentandel med rSBA-titer ≥8 1 månad efter den andra dosen.


Data från denna studie stöder extrapolering av immunogenicitetsdata och dosering till spädbarn från 12 veckors till under 6 månaders ålder.


Tabell 2: rSBA- och hSBA-titrar efter två doser Nimenrix (eller MenC-CRM eller MenC-TT) givna med två månaders mellanrum med den första dosen administrerad till spädbarn i åldern 6-12 veckor och efter en påfyllnad vid 12 månaders ålder (studie MenACWY-TT-083)

Meningo

kock-grupp

Vaccin grupp

Tidpunkt

rSBA*


hSBA**


N

≥8

GMT

N

≥8

GMT

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

A

Nimenrix

Efter dos 2(1)

456

97,4 %

(95,4; 98,6)

203

(182; 227)

202

96,5 %

(93,0; 98,6)

157

(131; 188)

Efter påfyllnad (1)

462

99,6 %

(98,4; 99,9)

1561

(1412; 1725)

214

99,5 % (97,4;100)

1007 (836;1214)
C

Nimenrix

Efter dos 2(1)

456

98,7 %

(97,2; 99,5)

612

(540; 693)

218

98,6 %

(96,0; 99,7)

1308

(1052; 1627)

Efter påfyllnad (1)

463

99,8 %

(98,8; 100)

1177

(1059; 1308)

221

99,5 %

(97,5; 100)

4992

(4086; 6100)

MenC-CRM- vaccin

Efter dos 2(1)

455

99,6 %

(98,4; 99,9)

958

(850; 1079)

202

100 %

(98,2; 100)

3188

(2646; 3841)

Efter påfyllnad(1)

446

98,4 %

(96,8; 99,4)

1051

(920; 1202)

216

100 %

(98,3; 100)

5438

(4412; 6702)

MenC-TT-vaccin

Efter dos 2(1)

457

100 %

(99,2; 100)

1188

(1080; 1307)

226

100 %

(98,4; 100)

2626

(2219; 3109)

Efter påfyllnad (1)

459

100 %

(99,2; 100)

1960

(1776; 2163)

219

100 %

(98,3; 100)

5542

(4765; 6446)

W

Nimenrix

Efter dos 2(1)

455

99,1 %

(97,8; 99,8)

1605

(1383; 1862)

217

100 %

(98,3; 100)

753

(644; 882)

Efter påfyllnad (1)

462

99,8 %

(98,8; 100)

2777

(2485; 3104)

218

100 %

(98,3; 100)

5123

(4504; 5826)

Y

Nimenrix

Efter dos 2(1)

456

98,2 %

(96,6; 99,2)

483

(419; 558)

214

97,7 %

(94,6; 99,2)

328

(276; 390)

Efter påfyllnad (1)

462

99,4 %

(99,1; 99,9)

881

(787; 986)

217

100 %

(98,3; 100)

2954

(2498; 3493)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på den primära ATP-kohorten (according-to-protocol).

* rSBA-analys utförd vid Public Health England (PHE) laboratorier i Storbritannien

** hSBA-analys utförd vid GSK laboratorier

(1) blodprovstagning 21 till 48 dagar efter vaccination


I studie MenACWY-TT-087 fick spädbarn antingen en enda primärdos vid 6 månader följt av en påfyllnadsdos vid 15‑18 månader (DTaP-IPV/Hib och 10-valent konjugerat pneumokockvaccin gavs samtidigt vid båda vaccinationstillfällena), eller tre primärdoser vid 2, 4 och 6 månader följt av en påfyllnadsdos vid 15‑18 månader. En enda primärdos administrerad vid 6 månaders ålder framkallade robusta rSBA-titrar mot de fyra meningokockgrupperna, mätt som procentandelen individer med rSBA-titrar på ≥8, som var jämförbara med responsen efter den sista dosen i en primärvaccinationsserie med tre doser. En påfyllnadsdos gav robust behandlingsrespons, jämförbar mellan de två doseringsgrupperna, mot alla fyra meningokockgrupperna. Resultaten visas i tabell 3.

Tabell 3: rSBA- och hSBA-titrar efter en enstaka dos Nimenrix hos spädbarn vid 6 månader och före och efter en påfyllnad vid 15-18 månaders ålder (studie MenACWY-TT-087)

Meningo-kock grupp

Tidpunkt

rSBA*

hSBA**

N

8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

8

(95% CI)

GMT

(95% CI)

A

Efter dos 1(1)

163

98,8 %

(95,6; 99,9)

1333

(1035; 1716)

59

98,3 %

(90,9; 100)

271

(206; 355)

Före påfyllnad

131

81,7 %

(74; 87,9)

125

(84,4; 186)

71

66,2 %

(54; 77)

20,8

(13,5; 32,2)

Efter påfyllnad(1) 

139

99,3 %

(96,1; 100)

2762

(2310; 3303)

83

100 %

(95,7; 100)

1416
(1140; 1758)

C

Efter dos 1(1)

163

99,4 %

(96,6; 100)

592

(482; 726)

66

100 %

(94,6; 100)

523

(382; 717)

Före påfyllnad

131

65,6 %

(56,9; 73,7)

27,4

(20,6; 36,6)

78

96,2 %

(89,2; 99,2)

151

(109; 210)

Efter påfyllnad(1)

139

99,3 %

(96,1; 100)

2525

(2102; 3033)

92

100 %

(96,1; 100)

13360

(10953; 16296)

W

Efter dos 1(1)

163

93,9 %

(89; 97)

1256

(917; 1720)

47

87,2 %

(74,3; 95,2)

137

(78,4; 238)

Före påfyllnad

131

77,9 %

(69,8; 84,6)

63,3

(45,6; 87,9)

53

100 %

(93,3; 100)

429

(328; 559)

Efter påfyllnad(1)

139

100 %

(97,4; 100)

3145

(2637; 3750)

59

100 %

(93,9; 100)

9016

(7045; 11537)

Y

Före dos 1(1)

163

98,8 %

(95,6; 99,9)

1470

(1187; 1821)

52

92,3 %

(81,5; 97,9)

195

(118; 323)

Före påfyllnad

131

88,5 %

(81,8; 93,4)

106

(76,4; 148)

61

98,4 %

(91,2; 100)

389

(292; 518)

Efter påfyllnad(1)

139

100 %

(97,4; 100)

2749

(2301; 3283)

69

100 %

(94,8; 100)

5978

(4747; 7528)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på den primära ATP-kohorten.

* rSBA-analys utförd vid PHE laboratorier i Storbritannien

** hSBA-analys utförd vid Neomed i Kanada

(1) blodprovstagning 1 månad efter vaccination


Mätning av hSBA-titrar var en sekundär endpoint i studie MenACWY-TT-087. Även om likartad respons mot grupp A och C observerades med båda doseringsmetoderna, gav en primär engångsdos till spädbarn vid 6 månaders ålder lägre hSBA-titrar mot W-135 och Y, mätt som andelen individer med hSBA-titrar ≥8 [87,2 % (95 % CI: 74,3; 95,2) respektive 92,3 % (95 % CI: 81,5; 97,9)], jämfört med tre primärdoser vid 2, 4 och 6 månaders ålder [100 % [95 % CI: 96,6; 100) respektive 100 % (95 % CI: 97,1; 100)] (se avsnitt Varningar och försiktighet). Efter en påfyllnadsdos var hSBA-titrar mot alla fyra meningokockgrupperna jämförbara för de två doseringsmetoderna. Resultaten visas i tabell 3.


Immunogenicitet hos småbarn i åldern 12‑23 månader

I de kliniska studierna MenACWY-TT-039 och MenACWY-TT-040, uppnådde en enstaka dos Nimenrix SBA-titrar mot de fyra meningokockgrupperna, med grupp C rSBA-titrar som var jämförbara med de som uppnåddes av ett godkänt MenC-CRM-vaccin, uttryckt som procentandelen av försökspersoner med rSBA-titer ≥8. I studie MenACWY-TT-039 mättes även hSBA som en sekundär endpoint. Resultaten visas i tabell 4.


Tabell 4: SBA*-titrar efter en enstaka dos Nimenrix (eller MenC-CRM) hos småbarn i åldern 12‑23 månader (studie MenACWY-TT-039/040)

Meningo-kock

grupp

Vaccingrupp

Studie MenACWY-TT-039(1)

Studie MenACWY-TT-040(2)

rSBA*

hSBA*

rSBA*

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Nimenrix

354

99,7 %

(98,4; 100)

2205

(2008; 2422)

338

77,2 %

(72,4; 81,6)

19,0

(16,4; 22,1)

183

98,4 %

(95,3; 99,7)

3170

(2577; 3899)

C

Nimenrix

354

99,7 %

(98,4; 100)

478

(437; 522)

341

98,5 %

(96,6; 99,5)

196

(175; 219)

183

97,3 %

(93,7; 99,1)

829

(672; 1021)

MenC-CRM- vaccin

121

97,5 %

(92,9; 99,5)

212

(170; 265)

116

81,9 %

(73,7; 88,4)

40,3

(29,5; 55,1)

114

98,2 %

(93,8; 99,8)

691

(521; 918)

W-135

Nimenrix

354

100 %

(99,0; 100)

2682

(2453; 2932)

336

87,5 %

(83,5; 90,8)

48,9

(41,2; 58,0)

186

98,4 %

(95,4; 99,7)

4022

(3269; 4949)

Y

Nimenrix

354

100 %

(99,0; 100)

2729

(2473; 3013)

329

79,3 %

(74,5; 83,6)

30,9

(25,8; 37,1)

185

97,3 %

(93,8; 99,1)

3168

(2522; 3979)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på ATP-kohorten.

(1) blodprovstagning 42 till 56 dagar efter vaccination

(2) blodprovstagning 30 till 42 dagar efter vaccination

*SBA-analyser utförda vid GSK laboratorier


I studie MenACWY-TT-104 uppnådde Nimenrix rSBA-titrar mot alla fyra meningokockgrupperna efter en eller två doser administrerade med 2 månaders mellanrum som var likartade vad gäller procentandelen försökspersoner med rSBA-titer ≥8 och GMT såsom visas i tabell 5.


Tabell 5: rSBA- och hSBA-titrar efter en eller två doser Nimenrix med den första dosen administrerad till småbarn i åldern 12-14 månader (studie MenACWY-TT-104)

Meningo-kock grupp

Nimenrix dosgrupp

Tidpunkt(1)

rSBA*

hSBA**

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

1 dos

Efter dos 1

180

97,8 %

(94,4; 99,4)

1437

(1118; 1847)

74

95,9 %

(88,6; 99,2)

118

(86,8; 161)

2 doser

Efter dos 1

158

96,8 %

(92,8; 99,0)

1275

(970; 1675)

66

97,0 %

(89,5; 99,6)

133

(98,1; 180)

Efter dos 2

150

98,0 %

(94,3; 99,6)

1176

(9228; 1501)

66

97,0 %

(89,5; 99,6)

170

(126; 230)

C

1 dos

Efter dos 1

179

95,0 %

(90,7; 97,7)

452

(346; 592)

78

98,7 %

(93,1; 100)

152

(105; 220)

2 doser

Efter dos 1

157

95,5 %

(91,0; 98,2)

369

(281; 485)

70

95,7 %

(88,0; 99,1)

161

(110; 236)

Efter dos 2

150

98,7 %

(95,3; 99,8)

639

(522; 783)

69

100 %

(94,8; 100)

1753

(1278; 2404)

W-135

1 dos

Efter dos 1

180

95,0 %

(90,8; 97,7)

2120

(1601; 2808)

72

62,5 %

(50,3; 73,6)

27,5

(16,1; 46,8)

2 doser

Efter dos 1

158

94,9 %

(90,3; 97,8)

2030

(1511; 2728)

61

68,9 %

(55,7; 80,1)

26,2

(16,0; 43,0)

Efter dos 2

150

100 %

(97,6; 100)

3533

(2914; 4283)

70

97,1 %

(90,1; 99,7)

757

(550; 1041)

Y

1 dos

Efter dos 1

180

92,8 %

(88,0; 96,1)

952

(705; 1285)

71

67,6 %

(55,5; 78,2)

41,2

(23,7; 71,5)

2 doser

Efter dos 1

157

93,6 %

(88,6; 96,9)

933

(692; 1258)

56

64,3 %

(50,4; 76,6)

31,9

(17,6; 57,9)

Efter dos 2

150

99,3 %

(96,3; 100)

1134

(944; 1360)

64

95,3 %

(86,9; 99,0)

513

(339; 775)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på ATP-kohorten.

(1) blodprovstagning 21till 48 dagar efter vaccination

* rSBA-analys utförd vid PHE laboratorier

** hSBA-analys utförd vid GSK laboratorier


I studie MenACWY-TT-104 mättes hSBA-titrar som sekundärt effektmått. hSBA-titrar som uppnåddes med Nimenrix mot grupp W-135 och Y var högre vad gäller procentandelen försökspersoner med hSBA-titer ≥8 när två doser gavs jämfört med när en dos gavs (se avsnitt Varningar och försiktighet). hSBA-titrar som uppnåddes med Nimenrix mot grupp A och C var likartade vad gäller procentandelen försökspersoner med hSBA-titer ≥8 när två doser gavs jämfört med när en dos gavs. Resultaten visas i tabell 5.


rSBA- och hSBA-titrar fastställdes under en period på 10 år hos barn som initialt vaccinerats med en dos Nimenrix eller MenC-CRM vid 12 till 23 månaders ålder i studie MenACWY-TT-027. Varaktigheten av SBA-titrar utvärderades i två förlängningsstudier: MenACWY-TT-032 (upp till 5 år) och MenACWY-TT-100 (upp till 10 år). Studie MenACWY-TT-100 utvärderade även responsen på en enstaka påfyllnadsdos av Nimenrix administrerad 10 år efter den initiala vaccinationen med Nimenrix eller MenC-CRM. Resultaten visas i tabell 6 (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Tabell 6: rSBA- och hSBA-titrar efter en enstaka dos Nimenrix (eller MenC-CRM) hos småbarn i åldern 12‑23 månader, varaktighet upp till 10 år, och efter påfyllnad administrerad 10 år efter initial vaccination (studie MenACWY-TT-027/032/100)

Meningo-kock grupp

Vaccin-grupp

Tidpunkt

rSBA*

hSBA**

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Nimenrix

Månad 1(1)

222

100 %
(98,4; 100)

3707
(3327; 4129)

217

91,2 %
(86,7; 94,6)

59,0
(49,3; 70,6)

År 4(2)

45

64,4 %

(48,8; 78,1)

35,1

(19,4; 63,4)

44

52,3 %

(36,7; 67,5)

8,8

(5,4; 14,2)

År 5(2)

49

73,5 %

(58,9; 85,1)

37,4

(22,1; 63,2)

45

35,6 %

(21,9; 51,2)

5,2

(3,4; 7,8)

År 10(3) 
(Före påfyllnad)

62

66,1 %

(53,0; 77,7)

28,9

(16,4; 51,0)

59

25,4 %

(15,0; 38,4)

4,2

(3,0; 5,9)

(Efter påfyllnad) (3,4)

62

98,4 %
(91,3; 100)

5122
(3726; 7043)

62

100 %
(94,2; 100)

1534
(1112; 2117)

C

Nimenrix

Månad 1(1) 

220

100 %
(98,3; 100)

879
(779; 991)

221

99,1 %
(96,8; 99,9)

190
(165; 219)

År 4(2)

45

97,8 %

(88,2; 99,9)

110

(62,7; 192)

45

97,8 %

(88,2; 99,9)

370

(214; 640)

År 5(2)

49

77,6 %

(63,4; 88,2)

48,9

(28,5; 84,0)

48

91,7 %

(80,0; 97,7)

216

(124; 379)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

62

82,3 %

(70,5; 90,8)

128

(71,1; 231)

60

91,7 %

(81,6; 97,2)

349

(197; 619)

(Efter påfyllnad) (3,4)

62

100 %
(94,2; 100)

7164
(5478; 9368)

59

100 %
(93,9; 100)

33960
(23890; 48274)

MenC-CRM

vaccin

Månad 1(1) 

68

98,5 %
(92,1; 100)

415
(297; 580)

68

72,1 %
(59,9; 82,3)

21,2
(13,9; 32,3)

År 4(2)

10

80,0 %

(44,4; 97,5)

137

(22,6; 832)

10

70,0 %

(34,8; 93,3)

91,9

(9,8; 859)

År 5(2)

11

63,6 %

(30,8; 89,1)

26,5

(6,5; 107)

11

90,9 %

(58,7; 99,8)

109

(21,2; 557)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

16

87,5 %

(61,7; 98,4)

86,7 
(29,0; 259)

15

93,3 %

(68,1; 99,8)

117

(40,0; 344)

(Efter påfyllnad) (3,4)

16

100 %
(79,4; 100)

5793
(3631; 9242)

15

100 %
(78,2; 100)

42559
(20106; 90086)

W-135

Nimenrix

Månad 1(1)

222

100 %
(98,4; 100)

5395
(4870; 5976)

177

79,7 %
(73,0; 85,3)

38,8
(29,7; 50,6)

År 4(2)

45

60,0 %

(44,3; 74,3)

50,8

(24,0; 108)

45

84,4 %

(70,5; 93,5)

76,9

(44,0; 134)

År 5(2)

49

34,7 %

(21,7; 49,6)

18,2

(9,3; 35,3)

46

82,6 %

(68,6; 92,2)

59,7

(35,1; 101)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

62

30,6 %

(19,6; 43,7)

15,8

(9,1; 27,6)

52

44,2 %

(30,5; 58,7)

7,7

(4,9; 12,2)

(Efter påfyllnad) (3,4)

62

100 %
(94,2; 100)

25911
(19120; 35115)

62

100 %
(94,2; 100)

11925
(8716; 16316)

Y

Nimenrix

Månad 1(1)

222

100 %
(98,4; 100)

2824
(2529; 3153)

201

66,7 %
(59,7; 73,1)

24,4
(18,6; 32,1)

År 4(2)

45

62,2 %

(46,5; 76,2)

44,9

(22,6; 89,3)

441

87,8 %

(73,8; 95,9)

74,6

(44,5; 125)

År 5(2)

49

42,9 %

(28,8; 57,8)

20,6

(10,9; 39,2)

45

80,0 %

(65,4; 90,4)

70,6

(38,7; 129)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

62

45,2 %

(32,5; 58,3)

27,4

(14,7; 51,0)

56

42,9 %

(29,7; 56,8)

9,1

(5,5; 15,1)

(Efter påfyllnad) (3,4)

62

98,4 %
(91,3; 100)

7661
(5263; 11150)

61

100 %
(94,1; 100)

12154
(9661; 15291)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på ATP-kohorterna för tidpunkterna 1 månad och 5 år efter vaccination och ATP-kohorten för en påfyllnadsdos. Försökspersoner med suboptimal respons på meningokockgrupp C (definierat som SBA-titer under det fördefinierade analyströskelvärdet) skulle få en ytterligare dos MenC-vaccin före år 6. Dessa försökspersoner uteslöts från analysen år 4 och 5 men inkluderades i analysen år 10. 

(1) Studie MenACWY-TT-027

(2) Studie MenACWY-TT-032

(3) Studie MenACWY-TT-100

(4) Blodprovstagning 1 månad efter en påfyllnadsdos år 10.

* rSBA-analys utförd vid GSK laboratorier för tidpunkten 1 månad efter primär vaccination och vid PHE laboratorier i Storbritannien för efterföljande tidpunkter för provtagning.

** hSBA-analys utförd vid GSK laboratorier och vid Neomed i Kanada för tidpunkterna i studie MenACWY-TT-100.


Varaktighet av respons efter en påfyllnadsdos

Studie MenACWY-TT-102 utvärderade varaktigheten av SBA-titrar upp till 6 år efter en påfyllnadsdos av Nimenrix eller MenC-CRM197 administrerad i studie MenACWY-TT-048 hos barn som initialt fått samma vaccin vid 12 till 23 månaders ålders i studie MenACWY-TT-039. En enstaka påfyllnadsdos administrerades 4 år efter initial vaccination. Resultaten visas i tabell 7 (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Tabell 7: rSBA- och hSBA-titrar efter en enstaka dos Nimenrix (eller MenC-CRM) hos småbarn i åldern 12-23 månader, varaktighet vid 4 år och respons efter påfyllnad administrerad 4 år efter initial vaccination, och varaktighet upp till 6 år efter påfyllnad (studie MenACWY-TT-039/048/102)

Meningo-kock grupp

Vaccin-grupp

Tidpunkt

rSBA*

hSBA**

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Nimenrix

Månad 1(1)

354

99,7 %

(98,4; 100)

2205

(2008; 2422)

338

77,2 %

(72,4; 81,6)

19,0

(16,4; 22,1)

År 4(2)

(Före Nimenrix-påfyllnad)

212

74,5 %

(68,1; 80,2)

112

(80,3; 156)

187

28,9 %

(22,5; 35,9)

4,8

(3,9; 5,9)

(Efter påfyllnad)(2,3)

214

100 %

(98,3; 100)

7173

(6389; 8054)

202

99,5 %

(97,3; 100)

1343

(1119; 1612)

5 år efter påfyllnad(4)

137

89,8 %

(83,4; 94,3)

229

(163; 322)

135

53,3 %

(44,6; 62,0)

13,2

(9,6; 18,3)

6 år efter påfyllnad(4)

134

92,5 %

(86,7; 96,4)

297

(214; 413)

130

58,5 %

(49,5; 67,0)

14,4

(10,5; 19,7)

C

Nimenrix

Månad 1(1)

354

99,7 %

(98,4; 100)

478

(437; 522)

341

98,5 %

(96,6; 99,5)

196
(175; 219)

År 4(2)

(Före Nimenrix-påfyllnad)

213

39,9 %

(33,3; 46,8)

12,1

(9,6; 15,2)

200

73,0 %

(66,3; 79,0)

31,2

(23,0; 42,2)

(Efter påfyllnad)(2,3)

215

100 %

(98,3; 100)

4512

(3936; 5172)

209

100 %
(98,3; 100)

15831

(13626; 18394)

5 år efter påfyllnad(4)

137

80,3 %

(72,6; 86,6)

66,0

(48,1; 90,5)

136

99,3 %

(96,0; 100)

337

(261; 435)

6 år efter påfyllnad(4)

134

71,6 %

(63,2; 79,1)

39,6

(28,6; 54,6)

130

97,7 %

(93,4; 99,5)

259

(195; 345)

MenC-CRM-vaccin

Månad 1(1)

121

97,5 %

(92,9; 99,5)

212

(170; 265)

116

81,9 %

(73,7; 88,4)

40,3

(29,5; 55,1)

År 4(2)

(Före MenC-CRM197-påfyllnad)

43

37,2 %

(23,0; 53,3)

14,3

(7,7; 26,5)

31

48,4 %

(30,2; 66,9)

11,9

(5,1; 27,6)

(Efter påfyllnad)(2,3)

43

100 %

(91,8; 100)

3718

(2596; 5326)

33

100 %

(89,4; 100)

8646

(5887; 12699)

5 år efter påfyllnad(4)

23

78,3 %

(56,3; 92,5)

47,3

(19,0; 118)

23

100 %

(85,2; 100)

241

(139; 420)

6 år efter påfyllnad(4)

23

65,2 %

(42,7; 83,6)

33,0

(14,7; 74,2)

23

95,7 %

(78,1; 99,9)

169

(94,1; 305)

W-135

Nimenrix

Månad 1(1)

354

100 %

(99,0; 100)

2682

(2453; 2932)

336

87,5 %

(83,5; 90,8)

48,9

(41,2; 58,0)

År 4(2)

(Före Nimenrix-påfyllnad)

213

48,8 %

(41,9; 55,7)

30,2

(21,9; 41,5)

158

81,6 %

(74,7; 87,3)

48,3

(36,5; 63,9)

(Efter påfyllnad)(2,3)

215

100 %

(98,3; 100)

10950

(9531; 12579)

192

100 %

(98,1; 100)

14411

(12972 ; 16010)

5 år efter påfyllnad(4)

137

88,3 %

(81,7; 93,2)

184

(130; 261)

136

100 %

(97,3; 100)

327

(276; 388)

6 år efter påfyllnad(4)

134

85,8 %

(78,7; 91,2)

172

(118; 251)

133

98,5 %

(94,7; 99,8)

314

(255; 388)

Y

Nimenrix

Månad 1(1)

354

100 %

(99,0; 100)

2729

(2473; 3013)

329

79,3 %

(74,5; 83,6)

30,9

(25,8; 37,1)

År 4(2)

(Före Nimenrix-påfyllnad)

213

58,2 %

(51,3; 64,9)

37,3

(27,6; 50,4)

123

65,9 %

(56,8; 74,2)

30,2

(20,2; 45,0)

(Efter påfyllnad)(2,3)

215

100 %

(98,3; 100)

4585

(4129; 5093)

173

100 %

(97,9; 100)

6776

(5961; 7701)

5 år efter påfyllnad(4)

137

92,7 %

(87,0; 96,4)

265

(191; 368)

137

97,8 %

(93,7; 99,5)

399

(321; 495)

6 år efter påfyllnad(4)

134

94,0 %

(88,6; 97,4)

260

(189; 359)

131

97,7 %

(93,5; 99,5)

316

(253; 394)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på ATP-kohorten för varje tidpunkt.

(1) Studie MenACWY-TT-039

(2) Studie MenACWY-TT-048

(3) Blodprovstagning 1 månad efter en påfyllnadsdos år 4.

(4) Studie MenACWY-TT-102

* rSBA-analys utförd vid GSK laboratorier för tidpunkten 1 månad efter primär vaccination och vid PHE laboratorier i Storbritannien för efterföljande tidpunkter för provtagning.

** hSBA-analys utförd vid GSK laboratorier och vid Neomed i Kanada för tidpunkterna i studie MenACWY-TT-102.


Immunogenicitet hos barn i åldern 2‑10 år

I studie MenACWY-TT-081 var en enstaka dos Nimenrix jämförbar (non-inferior) med ett annat godkänt MenC-CRM-vaccin vad gäller vaccinrespons mot grupp C [94,8 % (95 % CI: 91,4; 97,1) respektive 95,7 % (95 % CI: 89,2; 98,8)]. GMT var lägre för Nimenrix-gruppen [2795 (95 % CI: 2393; 3263)] jämfört med MenC-CRM-vaccinet [5292 (95 % CI: 3815; 7340)].


I studie MenACWY-TT-038 var en enstaka dos Nimenrix jämförbar (non-inferior) med det godkända ACWY‑PS-vaccinet vad gäller vaccinrespons mot de fyra meningokockgrupperna såsom visas i tabell 8.


Tabell 8: rSBA*-titrar efter en enstaka dos Nimenrix (eller ACWY-PS) hos barn i åldern 2‑10 år (studie MenACWY-TT-038)

Meningo-kock grupp

Nimenrix(1)

ACWY-PS-vaccin(1)

N

VR

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

VR

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

594

89,1 %

(86,3; 91,5)

6343

(5998; 6708)

192

64,6 %

(57,4; 71,3)

2283

(2023; 2577)

C

691

96,1 %

(94,4; 97,4)

4813

(4342; 5335)

234

89,7 %

(85,1; 93,3)

1317

(1043; 1663)

W-135

691

97,4 %

(95,9; 98,4)

11543

(10873; 12255)

236

82,6 %

(77,2; 87,2)

2158

(1815; 2565)

Y

723

92,7 %

(90,5; 94,5)

10825

(10233; 11452)

240

68,8 %

(62,5; 74,6)

2613

(2237; 3052)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på ATP-kohorten.

(1) Blodprovstagning 1 månad efter vaccination

VR: vaccinrespons definierades som andel försökspersoner med

  • rSBA-titer ≥32 för initialt seronegativa försökspersoner (dvs rSBA-titer <8 före vaccination)

  • minst en 4-faldig ökning av rSBA-titern efter jämfört med före vaccination för initialt seropositiva försökspersoner (dvs rSBA-titer ≥8 före vaccination)

* rSBA-analys utförd vid GSK laboratorier

Varaktigheten av SBA-titrar utvärderades hos barn som initialt vaccinerats i studie MenACWY-TT-081 såsom visas i tabell 9 (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Tabell 9: rSBA- och hSBA-titrar upp till 44 månader efter Nimenrix (eller MenC-CRM) hos barn i åldern 2‑10 år vid tidpunkten för vaccination (studie MenACWY-TT-088)

Meningo-kock grupp

Vaccin-grupp

Tidpunkt

(månader)

rSBA*

hSBA**

N

≥8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

N

≥8

(95%CI)

GMT

(95%CI)

A

Nimenrix

32

193

86,5 %

(80,9; 91,0)

196

(144; 267)

90

25,6 %

(16,9; 35,8)

4,6

(3,3; 6,3)

44

189

85,7 %

(79,9; 90,4)

307

(224; 423)

89

25,8 %

(17,1; 36,2)

4,8

(3,4; 6,7)

C

Nimenrix

32

192

64,6 %

(57,4; 71,3)

34,8

(26,0; 46,4)

90

95,6 %

(89,0; 98,8)

75.9

(53,4; 108)

44

189

37,0 %

(30,1; 44,3)

14,5

(10,9; 19,2)

82

76,8 %

(66,2; 85,4)

36,4

(23,1; 57,2)

MenC-CRM-vaccin

32

69

76,8 %

(65,1; 86,1)

86,5

(47,3; 158)

33

90,9 %

(75,7; 98,1)

82,2

(34,6; 196)

44

66

45,5 %

(33,1; 58,2)

31,0

(16,6; 58,0)

31

64,5 %

(45,4; 80,8)

38,8

(13,3; 113)

W-135

Nimenrix

32

193

77,2 %

(70,6; 82,9)

214

(149; 307)

86

84,9 %

(75,5; 91,7)

69,9

(48,2; 101)

44

189

68,3 %

(61,1; 74,8)

103

(72,5; 148)

87

80,5 %

(70,6; 88,2)

64,3

(42,7; 96,8)

Y

Nimenrix

32

193

81,3 %

(75,1; 86,6)

227

(165; 314)

91

81,3 %

(71,8; 88,7)

79,2

(52,5; 119)

44

189

62,4 %

(55,1; 69,4)

78,9

(54,6; 114)

76

82,9 %

(72,5; 90,6)

127

(78,0; 206)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på ATP-kohorten avseende varaktighet anpassat efter varje tidpunkt.

* rSBA-analys utförd vid PHE laboratorier i Storbritannien

** hSBA-analys utförd vid GSK laboratorier


Varaktigheten av hSBA-titrar utvärderades 1 år efter vaccination hos barn i åldern 6‑10 år som initialt vaccinerats i studie MenACWY-TT-027 (tabell 10) (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Tabell 10: hSBA*-titrar efter en enstaka dos Nimenrix (eller ACWY-PS) hos barn i åldern 6-10 år och varaktighet 1 år efter vaccination (studie MenACWY-TT-027/028)

Meningo-kock grupp

Vaccin-grupp

1 månad efter vaccination

(studie MenACWY-TT-027)

1 års varaktighet

(studie MenACWY-TT-028)

N

8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Nimenrix

105

80,0 %

(71,1; 87,2)

53,4

(37,3; 76,2)

104

16,3 %

(9,8; 24,9)

3,5

(2,7; 4,4)

ACWY-PS-vaccin

35

25,7 %

(12,5; 43,3)

4,1

(2,6; 6,5)

35

5,7 %

(0.7; 19,2)

2,5

(1,9; 3,3)

C

Nimenrix

101

89,1 %

(81,3; 94,4)

156

(99,3; 244)

105

95,2 %

(89,2; 98,4)

129

(95,4; 176)

ACWY-PS-vaccin

38

39,5 %

(24,0; 56,6)

13,1

(5,4; 32,0)

31

32,3 %

(16,7; 51,4)

7,7

(3,5; 17,3)

W-135

Nimenrix

103

95,1 %

(89,0; 98,4)

133

(99,9; 178)

103

100 %

(96,5; 100)

257

(218;302)

ACWY-PS-vaccin

35

34,3 %

(19,1; 52,2)

5,8

(3,3; 9,9)

31

12,9 %

(3,6; 29,8)

3,4

(2,0; 5,8)

Y

Nimenrix

89

83,1 %

(73,7; 90,2)

95,1

(62,4; 145)

106

99.1 %

(94,9; 100)

265

(213;330)

ACWY-PS-vaccin

32

43,8 %

(26,4; 62,3)

12,5

(5,6; 27,7)

36

33,3 %

(18,6; 51,0)

9,3

(4,3; 19,9)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på ATP-kohorten för varaktighet vid 1 år.

hSBA-analys utfördes inte för barn i åldern 2 till <6 år (vid tidpunkten för vaccination).

* hSBA-analys utförd vid GSK laboratorier


SBA-titrar fastställdes under en period på 10 år hos barn som initialt vaccinerats med en dos Nimenrix eller ACWY-PS vid 2 till 10 års ålder i studie MenACWY-TT-027. Varaktigheten av SBA-titrar utvärderades i två förlängningsstudier: MenACWY-TT-032 (upp till 5 år) och MenACWY-TT-100 (upp till 10 år). Studie MenACWY-TT-100 utvärderade även responsen på en enstaka påfyllnadsdos av Nimenrix administrerad 10 år efter den initiala vaccinationen med Nimenrix eller ACWY-PS. Resultaten visas i tabell 11 (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Tabell 11: rSBA- och hSBA-titrar efter en enstaka dos Nimenrix (eller ACWY-PS) hos barn i åldern 2-10 år, varaktighet upp till 10 år, och efter påfyllnad administrerad 10 år efter initial vaccination (studie MenACWY-TT-027/032/100)

Meningo-kock

grupp

Vaccin- grupp

Tidpunkt

rSBA*

hSBA**

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Nimenrix

Månad 1(1)

225

100 %
(98,4; 100)

7301
(6586; 8093)

111(5)

81,1 %
(72,5; 87,9)

57,0
(40,3; 80,6)

År 5(2)

98

90,8 %
(83,3; 95,7)

141
(98,2; 203)

n/a(6)

--

--

År 6(3)

98

79,6 %
(70,3; 87,1)

107
(66,0; 174)

90

41,1 %
(30,8; 52,0)

6,5
(4,8; 8,8)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

73

89,0 %
(79,5; 95,1)

96,3
(57,1; 163)

62

33,9 %

(22,3; 47,0)

4,5

(3,3; 6,2)

(Efter påfyllnad)(3,4)

74

95,9 %
(88,6; 99,2)

4626
(3041; 7039)

73

100 %
(95,1; 100)

1213
(994; 1481)

ACWY-PS-
vaccin

Månad 1(1)

75

100 %
(95,2; 100)

2033
(1667; 2480)

35(5)

25,7 %
(12,5; 43,3)

4,1
(2,6; 6,5)

År 5(2)

13

15,4 %
(1,9; 45,4)

4,7
(3,7; 6,0)

n/a(6)

--

--

År 6(3)

24

12,5 %
(2,7; 32,4)

5,8
(3,5; 9,6)

21

33,3 %
(14,6; 57,0)

5,9
(3,0; 11,7)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

17

23,5 %
(6,8; 49,9)

8,0
(3,3; 19,3)

17

29,4 %

(10,3; 56,0)

6,2

(2,4; 15,7)

(Efter påfyllnad)(3,4)

17

100 %
(80,5; 100)

6414
(3879; 10608)

17

100 %
(80,5; 100)

211
(131; 340)

C

Nimenrix

Månad 1(1)

225

100 %
(98,4; 100)

2435
(2106; 2816)

107(5)

89,7 %
(82,3; 94,8)

155
(101; 237)

År 5(2)

98

90,8 %
(83,3; 95,7)

79,7
(56,0; 113)

n/a(6)

--

--

År 6(3)

98

82,7 %
(73,7; 89,6)

193
(121; 308)

97

93,8 %
(87,0; 97,7)

427
(261; 700)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

74

85,1 %
(75,0; 92,3)

181
(106; 310)

73

91,8 %

(83,0; 96,9)

222

(129; 380)

(Efter påfyllnad)(3,4)

74

100 %
(95,1; 100)

4020
(3319; 4869)

71

100 %
(94,9; 100)

15544
(11735; 20588)

ACWY-PS-
vaccin

Månad 1(1)

74

100 %
(95,1; 100)

750
(555; 1014)

38(5)

39,5 %
(24,0; 56,6)

13,1
(5,4; 32,0)

År 5(2)

13

100 %
(75,3; 100)

128
(56,4; 291)

n/a(6)

--

--

År 6(3)

24

79,2 %
(57,8; 92,9)

98,7
(42,2; 231)

24

100 %
(85,8; 100)

235
(122; 451)

År 10(3)

(Före påfyllnad)

17

76,5 %
(50,1; 93,2)

96,2
(28,9; 320)

17

100 %

(80,5; 100)

99,1

(35,8; 274)

(Efter påfyllnad)(3,4)

17

100 %
(80,5; 100)

15101

(7099; 32122)

17

94,1 %
(71,3; 99,9)

44794
(10112; 198440)

W-135

Nimenrix

Månad 1(1)

225

100 %
(98,4; 100)

11777
(10666; 13004)

107(5)

95,3 %
(89,4; 98,5)

134
(101; 178)

År 5(2)

98

78,6 %
(69,1; 86,2)

209
(128; 340)

n/a(6)

--

--

År 6(3)

98

73,5 %
(63,6; 81,9)

265
(155; 454)

92

81,5 %
(72,1; 88,9)

62,5
(42,0; 93,1)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

74

68,9 %
(57,1; 79,2)

206
(109; 392)

59

61,0 %

(47,4; 73,5)

17,5

(10,5; 29,2)

(Efter påfyllnad)(3,4)

74

100 %
(95,1; 100)

27944
(22214; 35153)

74

100 %
(95,1; 100)

6965
(5274; 9198)

ACWY-PS-
vaccin

Månad 1(1)

75

100 %
(95,2; 100)

2186
(1723; 2774)

35(5)

34,3 %
(19,1; 52,2)

5,8
(3,3, 9,9)

År 5(2)

13

0 %
(0,0; 24,7)

4,0
(4,0; 4,0)

n/a(6)

--

--

År 6(3)

24

12,5 %
(2,7; 32,4)

7,6
(3,7; 15,6)

23

30,4 %
(13,2; 52,9)

7,0
(2,9; 16,9)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

17

23,5 %
(6,8; 49,9)

15,4
(4,2; 56,4)

15

26,7 %

(7,8; 55,1)

4,1

(2,0; 8,5)

(Efter påfyllnad)(3,4)

17

94,1 %
(71,3; 99,9)

10463
(3254; 33646)

15

100 %
(78,2; 100)

200
(101; 395)

Y

Nimenrix

Månad 1(1)

225

100 %
(98,4; 100)

6641
(6044; 7297)

94(5)

83,0 %
(73,8; 89,9)

93,7
(62,1; 141)

År 5(2)

98

78,6 %
(69,1; 86,2)

143
(88,0; 233)

n/a(6)

--

--

År 6(3)

98

71,4 %
(61,4; 80,1)

136
(82,6; 225)

89

65,2 %
(54,3; 75,0)

40,3
(23,9; 68,1)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

74

67,6 %

(55,7; 78,0)

98,5

(54,3; 179)

65

72,3 %

(59,8; 82,7)

35,7

(21,0; 60,6)

(Efter påfyllnad)(3,4)

74

100 %
(95,1; 100)

7530
(5828; 9729)

74

100 %
(95,1; 100)

11127
(8909; 13898)

ACWY-PS-
vaccin

Månad 1(1)

75

100 %
(95,2; 100)

1410
(1086; 1831)

32(5)

43,8 %
(26,4; 62,3)

12,5
(5,6; 27,7)

År 5(2)

13

7,7 %
(0,2; 36,0)

5,5
(2,7; 11,1)

n/a(6)

--

--

År 6(3)

24

20,8 %
(7,1; 42,2)

11,6
(4,7; 28,7)

24

25,0 %
(9,8; 46,7)

7,3
(2,7; 19,8)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

17

17,6 %

(3,8; 43,4)

10,2

(3,5; 30,2)

14

35,7 %

(12,8; 64,9)

7,8

(2,5; 24,4)

(Efter påfyllnad)(3,4)

17

100 %
(80,5; 100)

6959
(3637; 13317)

17

100 %
(80,5; 100)

454
(215; 960)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på ATP-kohorten för varje tidpunkt. Försökspersoner med suboptimal respons på meningokockgrupp C (definierat som SBA-titer under det fördefinierade analyströskelvärdet) skulle få en ytterligare dos MenC-vaccin före år 6. Dessa försökspersoner uteslöts ur analysen år 5 men inkluderades i analysen år 6 och 10. 

(1) Studie MenACWY-TT-027

(2) Studie MenACWY-TT-032

(3) Studie MenACWY-TT-100

(4) Blodprovstagning 1 månad efter en påfyllnadsdos år 10.

(5) Inkluderar barn i åldern 6 till <11 år. hSBA-analys utfördes inte för barn i åldern 2 till <6 år (vid tidpunkten för vaccination).

(6) Enligt protokollet för studie MenACWY-TT-032 mättes inte hSBA för denna åldersgrupp vid år 5.

* rSBA-analys utförd vid GSK laboratorier för tidpunkten 1 månad efter primär vaccination och vid PHE laboratorier i Storbritannien för efterföljande tidpunkter för provtagning.

** hSBA-analys utförd vid GSK laboratorier och vid Neomed i Kanada för tidpunkterna i studie MenACWY-TT-100.


Immunogenicitet hos ungdomar i åldern 11‑17 år och vuxna i åldern ≥18 år

I två kliniska studier som utfördes bland ungdomar i åldern 11‑17 år (studie MenACWY-TT-036) och vuxna i åldern 18‑55 år (studie MenACWY-TT-035) gavs antingen en dos Nimenrix eller en dos av ACWY-PS-vaccinet.


Nimenrix var immunologiskt jämförbart (non-inferior) med ACWY-PS-vaccinet vad gäller vaccinrespons såsom visas i tabell 12.


Tabell 12:  rSBA*-titrar efter en enstaka dos Nimenrix (eller ACWY-PS) hos ungdomar i åldern 11‑17 år och vuxna i åldern 18-55 år (studie MenACWY-TT-035/036) 

Meningo-kock grupp

Vaccin- grupp

Studie MenACWY-TT-036

(11-17 år)(1)

Studie MenACWY-TT-035

(18-55 år)(1)

N

VR

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

VR

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Nimenrix

553

85,4 %

(82,1; 88,2)

5928

(5557; 6324)

743

80,1 %

(77,0; 82,9)

3625

(3372; 3897)

ACWY-PS-vaccin

191

77,5 %

(70,9; 83,2)

2947

(2612; 3326)

252

69,8 %

(63,8; 75,4)

2127

(1909; 2370)

C

Nimenrix

642

97,4 %

(95,8; 98,5)

13110

(11939; 14395)

849

91,5 %

(89,4; 93,3)

8866

(8011; 9812)

ACWY-PS-vaccin

211

96,7 %

(93,3; 98,7)

8222

(6807; 9930)

288

92,0 %

(88,3; 94,9)

7371

(6297; 8628)

W-135

Nimenrix

639

96,4 %

(94,6; 97,7)

8247

(7639; 8903)

860

90,2 %

(88,1; 92,1)

5136

(4699; 5614)

ACWY-PS-vaccin

216

87,5 %

(82,3; 91,6)

2633

(2299; 3014)

283

85,5 %

(80,9; 89,4)

2461

(2081; 2911)

Y

Nimenrix

657

93,8 %

(91,6; 95,5)

14086

(13168; 15069)

862

87,0 %

(84,6; 89,2)

7711

(7100; 8374)

ACWY-PS-vaccin

219

78,5 %

(72,5; 83,8)

5066

(4463; 5751)

288

78,8 %

(73,6; 83,4)

4314

(3782; 4921)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på ATP-kohorterna.

(1) Blodprovstagning 1 månad efter vaccination

VR: vaccinrespons definierades som andel försökspersoner med:

  • rSBA-titrar ≥32 för initialt seronegativa försökspersoner (dvs rSBA-titer <8 före vaccination)

  • minst en 4-faldig ökning av rSBA-titrar efter jämfört med före vaccination för initialt seropositiva försökspersoner (dvs rSBA-titer ≥8 före vaccination)

* rSBA-analys utförd vid GSK laboratorier


rSBA-titrar fastställdes under en period på 10 år hos försökspersoner som initialt vaccinerats med en dos Nimenrix eller ACWY-PS vid 11 till 17 års ålder i studie MenACWY-TT-036. Varaktigheten av rSBA-titrar utvärderades i två förlängningsstudier: MenACWY-TT-043 (upp till 5 år) och MenACWY-TT-101 (upp till 10 år). Studie MenACWY-TT-101 utvärderade även responsen på en enstaka påfyllnadsdos av Nimenrix administrerad 10 år efter den initiala vaccinationen med Nimenrix eller ACWY-PS. Resultaten visas i tabell 13.


Tabell 13: rSBA*-titrar efter en enstaka dos Nimenrix (eller ACWY-PS) hos ungdomar i åldern 11‑17 år, varaktighet upp till 10 år, och efter påfyllnad administrerad 10 år efter initial vaccination (studie MenACWY-TT-036/043/101)

Meningo-kock grupp

Tidpunkt

Nimenrix

ACWY-PS-vaccin

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Månad 1(1)

674

100 %
(99,5; 100)

5929
(5557; 6324)

224

99,6 %
(97,5; 100)

2947

(2612; 3326)

År 3(2)

449

92,9 %

(90,1; 95,1)

448

(381; 527)

150

82,7 %

(75,6; 88,4)

206

(147; 288)

År 5(2)

236

97,5 %

(94,5; 99,1)

644

(531; 781)

86

93,0 %

(85,4; 97,4)

296

(202; 433)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

162

85,2 %

(78,8; 90,3)

248

(181; 340)

51

80,4 %

(66,9; 90,2)

143

(80,5; 253)

(Efter påfyllnad)
(3,4)

162

100 %
(97,7; 100)

3760
(3268; 4326)

51

100 %
(93,0; 100)

2956
(2041; 4282)

C

Månad 1(1)

673

100 %
(99,5; 100)

13110
(11939; 14395)

224

100 %
(98,4; 100)

8222
(6808; 9930)

År 3(2)

449

91,1 %

(88,1; 93,6)

371

(309; 446)

150

86,0 %

(79,4; 91,1)

390

(262; 580)

År 5(2)

236

88,6 %

(83,8; 92,3)

249

(194; 318)

85

87,1 %

(78,0; 93,4)

366

(224; 599)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

162

90,1 %

(84,5; 94,2)

244

(182; 329)

51

82,4 %

(69,1; 91,6)

177

(86,1; 365)

(Efter påfyllnad)
(3,4)

162

100 %
(97,7; 100)

8698
(7391; 10235)

51

100 %
(93,0; 100)

3879
(2715; 5544)

W-135

Månad 1(1)

678

99,9 %
(99,2; 100)

8247
(7639; 8903)

224

100 %
(98,4; 100)

2633
(2299; 3014)

År 3(2)

449

82,0 %

(78,1; 85,4)

338

(268; 426)

150

30,0 %

(22,8; 38,0)

16,0

(10,9; 23,6)

År 5(2)

236

86,0 %

(80,9; 90,2)

437

(324; 588)

86

34,9 %

(24,9; 45,9)

19,7

(11,8; 32,9)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

162

71,6 %

(64,0; 78,4)

146

(97,6; 217)

51

43,1 %

(29,3; 57,8)

16,4

(9,2; 29,4)

(Efter påfyllnad)
(3,4)

162

100 %
(97,7; 100)

11243
(9367; 13496)

51

100 %
(93,0; 100)

3674
(2354; 5734)

Y

Månad 1(1)

677

100 %
(99,5; 100)

14087
(13168; 15069)

224

100 %
(98,4; 100)

5066
(4463; 5751)

År 3(2)

449

93,1 %

(90,3; 95,3)

740

(620; 884)

150

58,0 %

(49,7; 66,0)

69,6

(44,6; 109)

År 5(2)

236

96,6 %

(93,4; 98,5)

1000

(824; 1214)

86

66,3 %

(55,3; 76,1)

125

(71,2; 219)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

162

90,7 %

(85,2; 94,7)

447

(333; 599)

51

49,0 %

(34,8; 63,4)

32,9

(17,1; 63,3)

(Efter påfyllnad)
(3,4)

162

100 %
(97,7; 100)

7585
(6748; 8525)

51

98,0 %
(89,6; 100)

3296
(1999; 5434)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på ATP-kohorten för varje tidpunkt.

(1) Studie MenACWY-TT-036

(2) Studie MenACWY-TT-043

(3) Studie MenACWY-TT-101

(4) Blodprovstagning 1 månad efter en påfyllnadsdos år 10.

* rSBA-analys utförd vid GSK laboratorier för tidpunkten 1 månad efter primär vaccination och vid PHE laboratorier i Storbritannien för efterföljande tidpunkter för provtagning.


hSBA-varaktigheten utvärderades upp till 5 år efter vaccination hos ungdomar och vuxna som initialt vaccinerats i studie MenACWY-TT-052 såsom visas i tabell 14 (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Tabell 14: hSBA*-titrar efter en enstaka dos Nimenrix hos ungdomar och vuxna i åldern 11‑25 år och varaktighet upp till 5 år efter vaccination (studie MenACWY-TT-052/059)

Meningokock grupp

Tidpunkt

N

8 (95 % CI)

GMT (95 % CI)

A

Månad 1(1) 

356

82,0 % (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

År 1(2) 

350

29,1 % (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

År 5(2)

141

48,9 % (40,4; 57,5)

8,9 (6,8; 11,8)

C

Månad 1(1) 

359

96,1 % (93,5; 97,9)

532 (424; 668)

År 1(2) 

336

94,9 % (92,0; 97,0)

172 (142; 207)

År 5(2)

140

92,9 % (87,3; 96,5)

94,6 (65,9; 136)

W-135

Månad 1(1) 

334

91,0 % (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

År 1(2) 

327

98,5 % (96,5; 99,5)

197 (173; 225)

År 5(2)

138

87,0 % (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

Y

Månad 1(1) 

364

95,1 % (92,3; 97,0)

246 (208; 291)

År 1(2) 

356

97,8 % (95,6; 99,0)

272 (237; 311)

År 5(2)

142

94,4 % (89,2; 97,5)

225 (174; 290)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på ATP-kohorten avseende varaktighet anpassat efter varje tidpunkt. 

(1) Studie MenACWY-TT-052

(2) Studie MenACWY-TT-059

* hSBA-analys utförd vid GSK laboratorier


rSBA-titrar fastställdes under en period på 10 år hos försökspersoner som initialt vaccinerats med en dos Nimenrix eller ACWY-PS vid 11 till 55 års ålder i studie MenACWY-TT-015. Varaktigheten av rSBA-titrar utvärderades i två förlängningsstudier: MenACWY-TT-020 (upp till 5 år) och MenACWY-TT-099 (upp till 10 år). Studie MenACWY-TT-099 utvärderade även responsen på en enstaka påfyllnadsdos av Nimenrix administrerad 10 år efter den initiala vaccinationen med Nimenrix eller ACWY-PS. Resultaten visas i tabell 15.


Tabell 15: rSBA*-titrar efter en enstaka dos Nimenrix (eller ACWY-PS) hos ungdomar och vuxna i åldern 11-55 år, varaktighet upp till 10 år, och efter påfyllnad administrerad 10 år efter initial vaccination (studie MenACWY-TT-015/020/099)

Meningo-kock grupp

Tidpunkt

Nimenrix

ACWY-PS-vaccin

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

≥8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Månad 1(1)

323

100 %
(98,9; 100)

4945
(4452, 5493)

112

100 %
(96,8, 100)

2190
(1858, 2582)

År 4(2)

43

95,3 %
(84,2; 99,4)

365
(226; 590)

17

76,5 %
(50,1; 93,2)

104
(31,0; 351)

År 5(2)

51

84,3 %
(71,4; 93,0)

190
(108; 335)

19

57,9 %
(33,5; 79,7)

37,0
(12,6; 109)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

155

78,1 %
(70,7; 84,3)

154
(108; 219)

52

71,2 %
(56,9; 82,9)

75,1
(41,4; 136)

(Efter påfyllnad)(3,4)

155

100 %
(97,6; 100)

4060
(3384; 4870)

52

100 %
(93,2; 100)

3585
(2751; 4672)

C

Månad 1(1)

341

99,7 %
(98,4; 100)

10074
(8700; 11665)

114

100 %
(96,8; 100)

6546
(5048; 8488)

År 4(2)

43

76,7 %
(61,4; 88,2)

126
(61,6; 258)

17

41,2 %
(18,4; 67,1)

16,7
(5,7; 48,7)

År 5(2)

51

72,5 %
(58,3; 84,1)

78,5
(41,8; 147)

18

38,9 %
(17,3; 64,3)

17,3
(6,0; 49,7)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

154

90,9 %
(85,2; 94,9)

193
(141; 264)

52

88,5 %
(76,6; 95,6)

212
(110; 412)

(Efter påfyllnad)(3,4)

155

100 %
(97,6; 100)

13824
(10840; 17629)

52

98,1 %
(89,7; 100)

3444
(1999; 5936)

W-135

Månad 1(1)

340

99,7 %
(98,4; 100)

8577
(7615; 9660)

114

100 %
(96,8; 100)

2970
(2439; 3615)

År 4(2)

43

90,7 %
(77,9; 97,4)

240
(128; 450)

17

17,6 %
(3,8; 43,4)

8,3
(3,6; 19,5)

År 5(2)

51

86,3 %
(73,7; 94,3)

282
(146; 543)

19

31,6 %
(12,6; 56,6)

15,4
(5,7; 41,9)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

154

71,4 %
(63,6; 78,4)

166
(107; 258)

52

21,2 %
(11,1; 34,7)

10,9
(6,1; 19,3)

(Efter påfyllnad)(3,4)

155

100 %
(97,6; 100)

23431
(17351; 31641)

52

98,1 %
(89,7; 100)

5793
(3586; 9357)

Y

Månad 1(1)

340

100 %
(98,9; 100)

10315
(9317; 11420)

114

100 %
(96,8; 100)

4574
(3864; 5414)

År 4(2)

43

86,0 %
(72,1; 94,7)

443
(230; 853)

17

47,1 %
(23,0; 72,2)

30,7
(9,0; 105)

År 5(2)

51

92,2 %
(81,1; 97,8)

770
(439; 1351)

19

63,2 %
(38,4; 83,7)

74,1
(21,9; 250)

År 10(3)
(Före påfyllnad)

154

86,4 %
(79,9; 91,4)

364
(255; 519)

52

61,5 %
(47,0; 74,7)

56,0
(28,8; 109)

(Efter påfyllnad)(3,4)

155

100 %
(97,6; 100)

8958
(7602; 10558)

52

100 %
(93,2; 100)

5138
(3528; 7482)

Immunogenicitetsanalysen utfördes på ATP-kohorterna för tidpunkterna 1 månad och 5 år efter vaccination och ATPkohorten för en påfyllnadsdos.

(1) Studie MenACWY-TT-015

(2) Studie MenACWY-TT-020

(3) Studie MenACWY-TT-099

(4) Blodprovstagning 1 månad efter en påfyllnadsdos år 10.

* rSBA-analys utförd vid GSK laboratorier för tidpunkten 1 månad efter primär vaccination och vid PHE laboratorier i Storbritannien för efterföljande tidpunkter för provtagning.


I en separat studie (MenACWY-TT-085) administrerades Nimenrix som en engångsdos till 194 libanesiska vuxna 56 år och äldre (inkluderande 133 i åldern 56-65 år och 61 i åldern >65 år). Andelen försökspersoner med rSBA-titer (mätt på GSK laboratorier) ≥128 före vaccination varierade från 45 % (grupp C) till 62 % (grupp Y). Totalt sett varierade andelen vaccinerade med rSBA-titer ≥128 från 93 % (grupp C) till 97 % (grupp Y) 1 månad efter vaccination. I subgruppen med försökspersoner i åldern >65 år varierade andelen vaccinerade med rSBA-titer ≥128 från 90 % (grupp A) till 97 % (grupp Y) 1 månad efter vaccination.


Respons på Nimenrix hos personer som tidigare vaccinerats med ett konjugerat meningokockvaccin mot Neisseria meningitidis


Påfyllnadsvaccination med Nimenrix hos personer som tidigare primärvaccinerats med ett monovalent (MenC-CRM) eller fyrvalent konjugerat meningokockvaccin (MenACWY-TT) studerades hos patienter från 12 månaders ålder. Robusta anamnestiska responser på antigenet/antigenerna i primärvaccinet observerades (se tabell 6, 7, 11, 13 och 15).


Respons på Nimenrix hos personer som tidigare vaccinerats med ett rent polysackaridvaccin mot Neisseria meningitidis

I studie MenACWY-TT-021 som genomförts på försökspersoner i åldern 4,5‑34 år, jämfördes immunogeniciteten för Nimenrix administrerat 3042 månader efter vaccination med ett ACWY-PS-vaccin med immunogeniciteten för Nimenrix administrerat till åldersmatchade försökspersoner som inte hade vaccinerats med något meningokockvaccin under de senaste 10 åren. En immunrespons (rSBA-titer ≥8) sågs för samtliga fyra meningokockgrupper och försökspersoner oavsett tidigare vaccination mot meningokocker. Det rSBA GMT var signifikant lägre hos de försökspersoner som hade fått en dos av ACWY-PS-vaccin 30-42 månader före Nimenrix, men 100% av försökspersonerna uppnådde rSBA-titrar ≥8 för alla fyra meningokockgrupper (A, C, W-135 , Y) (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Barn (2–17 år) med anatomisk eller funktionell aspleni

I studie MenACWY-TT-084 jämfördes immunresponsen på två doser Nimenrix som gavs med 2 månaders mellanrum till 43 studiedeltagare i åldern 2–17 år med anatomisk eller funktionell aspleni och 43 åldersmatchade deltagare med normal mjältfunktion. En månad efter den första vaccindosen och 1 månad efter den andra dosen hade ungefär samma andel av deltagarna i de två grupperna rSBA‑titrar på ≥8 och ≥128 och hSBA-titrar på ≥4 och ≥8.


Effekt av en engångsdos av Nimenrix


Under 2018 lade Nederländerna till Nimenrix i sitt nationella vaccinationsprogram som engångsdos för småbarn vid 14 månaders ålder för att ersätta konjugatvaccinet mot grupp C-meningokocker. Även en uppföljningskampanj med en engångsdos av Nimenrix för ungdomar i åldern 14–18 år inleddes under 2018, vilken blev standard under 2020 och ledde till ett nationellt vaccinationsprogram för småbarn och ungdomar. Incidensen av meningokocksjukdom som orsakas av grupperna C, W och Y minskade signifikant inom två år med 100 % (95 % CI: 14, 100) hos personer i åldern 14–18 år, 85 % (95 % CI: 32, 97) inom alla åldrar som ingick i vaccinationskohorten (direkt effekt) och 50 % (95 % CI: 28, 65) inom åldrar som inte ingick i vaccinationskohorten (indirekt effekt). Effekten av Nimenrix var primärt en minskning av grupp W-sjukdom.


Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende lokal tolerans, akut- och allmän toxicitet, reproduktionseffekter, effekter på utveckling och fertilitet visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Efter beredning innehåller 1 dos (0,5 ml):


Neisseria meningitidis grupp A polysackarid1

5 mikrogram

Neisseria meningitidis grupp C polysackarid1

5 mikrogram

Neisseria meningitidis grupp W-135 polysackarid1

5 mikrogram

Neisseria meningitidis grupp Y polysackarid1

5 mikrogram

  

1konjugerat till bärarprotein av tetanustoxoid

44 mikrogram


Förteckning över hjälpämnen


Pulver:

Sackaros

Trometamol


Spädningsvätska:

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Neisseria meningitidis, serogrupp A, polysackarider

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Neisseria meningitidis, serogrupp C, polysackarider

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Neisseria meningitidis, serogrupp W-135, polysackarider

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Neisseria meningitidis, serogrupp Y, polysackarider

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet


4 år


Efter beredning


Vaccinet ska användas omedelbart efter beredning. Kemisk och fysikalisk stabilitet efter beredning har dock visats i 24 timmar vid 30 °C. Om användning inte sker inom 8 timmar ska vaccinet inte administreras.


Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Får inte frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för vaccinet efter beredning finns i avsnitt Efter beredning.


Särskilda anvisningar för hantering


Anvisningar för beredning av vaccinet med spädningsvätska i förfylld spruta


Nimenrix bereds genom att all spädningsvätska i den förfyllda sprutan överförs till injektionsflaskan med pulver.

Nedanstående bild visar hur nålen fästs på sprutan. Den spruta som medföljer Nimenrix kan dock skilja sig något (utan skruvgäng) från den spruta som ses på bilden. I så fall ska nålen fästas utan att skruvas.


1.

Håll sprutcylindern med en hand (undvik att hålla i sprutans kolvstång), skruva av skyddslocket genom att vrida det moturs


Sprutcylinder

2.

Fäst nålen på sprutan genom att skruva nålen medurs tills den låses fast (se bild).


Fäst nålen på sprutan

3.

Ta bort nålskyddet som ibland kan sitta hårt.


4.

Tillsätt spädningsvätskan till pulvret. Skaka därefter blandningen väl tills pulvret är helt upplöst i spädningsvätskan.


Det färdigberedda vaccinet är en klar, färglös lösning.

Det färdigberedda vaccinet skall inspekteras visuellt med avseende på främmande partiklar och/eller fysikaliska förändringar före administrering. Om något av detta iakttas ska vaccinet kasseras.

Vaccinet ska användas omedelbart efter beredning.


En ny nål ska användas för administrering av vaccinet.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Pulvret eller kakan är vit. Vätskan är en färglös, klar vätska
0,5 milliliter injektionsflaska och förfylld spruta (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av