Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-11-20
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av Zopiclone Actavis och opioider kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död.
2018-11-20
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av Zopiclone Actavis och opioider kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död.
2018-11-20
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dosenhet, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-11-20
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dosenhet, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-11-20
Kontraindikationer
Samtidig användning av PDE5-hämmare (inklusive sildenafil) och guanylatcyklas-stimulerare, så som riociguat, är kontraindicerat eftersom det skulle kunna orsaka symtomatisk hypotension.
2018-11-20
Interaktioner
Prekliniska studier visade en additiv systemisk blodtryckssänkande effekt när PDE5-hämmare kombinerades med riociguat. I kliniska studier har riociguat visats förstärka den hypotensiva effekten av PDE5-hämmare.
2018-11-20
Interaktioner
Prekliniska studier visade en additiv systemisk blodtryckssänkande effekt när PDE5-hämmare kombinerades med riociguat. I kliniska studier har riociguat visats förstärka den hypotensiva effekten av PDE5-hämmare.
2018-11-20
Interaktioner
Prekliniska studier visade en additiv systemisk blodtryckssänkande effekt när PDE5-hämmare kombinerades med riociguat. I kliniska studier har riociguat visats förstärka den hypotensiva effekten av PDE5-hämmare.
2018-11-20
Kontraindikationer
Samtidig användning av PDE5-hämmare (inklusive sildenafil) och guanylatcyklas-stimulerare, så som riociguat, är kontraindicerat eftersom det skulle kunna orsaka symtomatisk hypotension.
2018-11-20
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dosenhet, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2018-11-20
Kontraindikationer
Samtidig användning av PDE5-hämmare (inklusive sildenafil) och guanylatcyklas-stimulerare, så som riociguat, är kontraindicerat eftersom det skulle kunna orsaka symtomatisk hypotension.
2018-11-20
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av Remifentanil Actavis och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död.
2018-11-20
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av Remifentanil Actavis och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död.
2018-11-20
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av Remifentanil Actavis och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död.
2018-11-20
Indikationer
Indikation ändrats till: avsett som underhållsbehandling till vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande β2-agonist eller med en kombination av långverkande β2-agonist och långverkande muskarinantagonist.
2018-11-20
Varningar och försiktighet
Varning om aspiration har lagts till.
2018-11-20
Produkt utgår
Glimepirid Sandoz kommer att utgå 2018-11-19. Glimepirid Sandoz kommer att avregistreras 2018-11-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-20
Produkt utgår
Simvastatin Sandoz kommer att utgå 2018-11-19. Simvastatin Sandoz kommer att avregistreras 2018-11-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-20
Produkt utgår
Amaryl® kommer att utgå 2018-11-30. Amaryl® kommer att avregistreras 2018-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-11-19
Dosering
Uppdatering angående ålder för barn vid vaccinering.