Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2019-02-15
Varningar och försiktighet
Hydroxiklorokin kan förlänga QT-intervallet hos patienter med kända riskfaktorer för förlängning av QT-intervall. Hydroxiklorokin ska användas med försiktighet hos patienter med medfött eller dokumenterat, förvärvat långt QT-syndrom och/eller med kända riksfaktorer för förlängning av QT-intervallet. QT-förlängningen kan öka med stigande koncentration av läkemedlet, därför ska den rekommenderade dosen inte överskridas.
2019-02-15
Kontraindikationer
Vankomycin ska inte ges intramuskulärt på grund av risken för nekros på administreringsstället.
2019-02-15
Kontraindikationer
Vankomycin ska inte ges intramuskulärt på grund av risken för nekros på administreringsstället.
2019-02-14
Interaktioner
Rolapitant inhiberade UGT1A1 och UGT2B7 (t.ex. irinotekan respektive morfin) måttligt in vitro. Möjliga interaktioner i samband med inhibering av dessa UGT-enzymer i tarmen kan därför inte uteslutas.
2019-02-14
Varningar och försiktighet
Natpar bör användas med försiktighet hos patienter med aktiv urolitiasis, eller som nyligen haft urolitiasis, på grund av risk att förvärra detta tillstånd.
2019-02-14
Varningar och försiktighet
Natpar bör användas med försiktighet hos patienter med aktiv urolitiasis, eller som nyligen haft urolitiasis, på grund av risk att förvärra detta tillstånd.
2019-02-14
Varningar och försiktighet
Natpar bör användas med försiktighet hos patienter med aktiv urolitiasis, eller som nyligen haft urolitiasis, på grund av risk att förvärra detta tillstånd.
2019-02-14
Varningar och försiktighet
Natpar bör användas med försiktighet hos patienter med aktiv urolitiasis, eller som nyligen haft urolitiasis, på grund av risk att förvärra detta tillstånd.
2019-02-14
Varningar och försiktighet
Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom, också direkt efter inledd behandling, då dessa symtom är riskfaktorer för självmordsbeteende och självmord.
2019-02-14
Försäljningsstopp
Ibuprofen 2care4 är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2019-02-14
Försäljningsstopp
Ibuprofen 2care4 är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2019-02-14
Försäljningsstopp
Ibuprofen 2care4 är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2019-02-13
Graviditet
Fertila kvinnor ska genomgå graviditetstest före insättning av Juluca. Fertila kvinnor som tar Juluca ska använda effektiva preventivmetoder under hela behandlingen. På grund av den potentiella risken för neuralrörsdefekter ska inte dolutegravir användas under den första trimestern utom i de fall där det saknas alternativ.
Säkerheten av användning under andra och tredje trimestern kan inte bekräftas.
2019-02-13
Varningar och försiktighet
Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom, också direkt efter inledd behandling.
2019-02-13
Dosering
Levosert är effektiv under fem år vid indikationerna för preventivmedel och kraftiga menstruationsblödningar.
2019-02-12
Indikationer
Tillägg av indikation hjärtsvikt hos vuxna patienter när behandling med ACE-hämmare inte är lämpligt på grund av biverkningar, särskilt hosta, eller kontraindikation.

Tillägg av indikation hypertoni för barn och ungdomar 6-18 år.
2019-02-12
Indikationer
Tillägg av indikation hjärtsvikt hos vuxna patienter när behandling med ACE-hämmare inte är lämpligt på grund av biverkningar, särskilt hosta, eller kontraindikation.

Tillägg av indikation hypertoni för barn och ungdomar 6-18 år.
2019-02-12
Varningar och försiktighet
Fall av kardiomyopati med hjärtinkompensation har rapporterats efter marknadsintroduktion. Patienter ska övervakas för tecken och symtom på hjärtsvikt, i synnerhet patienter med hjärtsjukdom i anamnesen.
2019-02-12
Interaktioner
Samtidig användning av antiobiotika och peroralt preventivmedel kan leda till minskad preventivmedelseffekt.
2019-02-12
Varningar och försiktighet
Utökad information om risker vid samtidig användning av Oxycodone Teva och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel.