Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-08-05
Dosering
Åldersgrupp för vaccinering för barn som tidigare immuniserats med ett acellulärt vaccin eller fyra doser helcellsvaccin ändrat från 5-12 år till 4-13 år. Bossterdoser för individer i åldern 4-13 år ska ges i enlighet med nationella riktlinjer.
2021-08-05
Varningar och försiktighet
Akut njurskada, inklusive akut njursvikt, har rapporterats i sällsynta fall. Därför ska övervakning övervägas för patienter som får långvarig behandling, vars njurfunktion är nedsatt sedan tidigare eller som samtidigt tar nefrotoxiska läkemedel (se avsnitt 4.8).
2021-08-05
Produkt utgår
Pindolol Mylan kommer att avregistreras 2021-08-04. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-05
Produkt utgår
Pindolol Mylan kommer att avregistreras 2021-08-04. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-05
Produkt utgår
Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Genericon kommer att avregistreras 2021-08-04. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-05
Produkt utgår
Pindolol Mylan kommer att avregistreras 2021-08-04. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-05
Produkt utgår
Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Genericon kommer att avregistreras 2021-08-04. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-05
Produkt utgår
Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Genericon kommer att avregistreras 2021-08-04. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-05
Produkt utgår
Diklofenak Mylan kommer att avregistreras 2021-08-04. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-05
Produkt utgår
Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Genericon kommer att avregistreras 2021-08-04. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-05
Produkt utgår
Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Genericon kommer att avregistreras 2021-08-04. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-08-04
Interaktioner
Samtidig terapeutisk användning av tramadol och serotonerga läkemedel, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), MAO-hämmare (se avsnitt 4.3), tricykliska antidepressiva och mirtazapin kan leda till serotoninsyndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd (se avsnitt 4.4 och 4.8).
2021-08-04
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Serotonergt syndrom
2021-08-04
Interaktioner
Samtidig terapeutisk användning av tramadol och serotonerga läkemedel, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), MAO-hämmare (se avsnitt 4.3), tricykliska antidepressiva och mirtazapin kan leda till serotoninsyndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd (se avsnitt 4.4 och 4.8).
2021-08-04
Varningar och försiktighet
Nyt afsnit om serotonert syndrom er tilføjet
2021-08-04
Varningar och försiktighet
Nyt afsnit om serotonert syndrom er tilføjet
2021-08-04
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Serotonergt syndrom
2021-08-04
Varningar och försiktighet
Förtydligande gällande Allvarliga överkänslighetsreaktioner
2021-08-04
Varningar och försiktighet
Förtydligande avseende Allvarliga överkänslighetsreaktioner
2021-08-03
Varningar och försiktighet
Svåra anafylaktiska reaktioner har observerats efter administration.