Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-06-18
Biverkningar
Emtricitabinerelaterade biverkningar: Utöver de biverkningar som rapporterades för vuxna, uppträdde anemi (9,5 %) och hudmissfärgning (31,8 %) oftare i kliniska studier med pediatriska patienter än i studier med vuxna.
Tenofovirrelaterade biverkningar: De biverkningar som observerades hos pediatriska patienter som fick behandling med tenofovirdisoproxil stämde överens med de som observerades i kliniska studier med tenofovirdisoproxil hos vuxna.
2021-06-18
Indikationer
Ny indikation: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Stada är även avsett för behandling av hiv-1-infekterade ungdomar när NRTI-resistens eller toxicitet utesluter användande av första linjens läkemedel.
2021-06-18
Dosering
Dosering för ungdomar 12 år och äldre, som väger minst 35 kg är ny
2021-06-18
Varningar och försiktighet
Det råder ovisshet om de toxiska effekterna av tenofovirdisoproxil på njurar och benvävnad på lång sikt vid behandling av hiv-1-infektion i den pediatriska populationen.
Om abnormiteter i benvävnaden detekteras eller misstänks vid användning av emtricitabin/tenofovirdisoproxil hos någon pediatrisk patient bör en endokrinolog och/eller njurläkare konsulteras.
2021-06-18
Interaktioner
Ökade plasmakoncentrationer av tenofovir på grund av samtidig administrering av tenofovirdisoproxil, sofosbuvir/velpatasvir och lopinavir/ritonavir kan öka förekomsten av biverkningar relaterade till tenofovirdisoproxil,
2021-06-18
Läkemedelsnamn
Lenalidomide Krka (2) har bytt namn till Lenalidomide Krka. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-06-18
Läkemedelsnamn
Lenalidomide Krka (2) har bytt namn till Lenalidomide Krka. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-06-18
Läkemedelsnamn
Lenalidomide Krka (2) har bytt namn till Lenalidomide Krka. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-06-18
Läkemedelsnamn
Lenalidomide Krka (2) har bytt namn till Lenalidomide Krka. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-06-18
Läkemedelsnamn
Lenalidomide Krka (2) har bytt namn till Lenalidomide Krka. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-06-18
Läkemedelsnamn
Lenalidomide Krka (2) har bytt namn till Lenalidomide Krka. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-06-18
Läkemedelsnamn
Lenalidomide Krka (2) har bytt namn till Lenalidomide Krka. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-06-17
Indikationer
Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos barn 3 år och äldre med avancerad njurinsufficiens
2021-06-17
Dosering
Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos barn 3 år och äldre med avancerad njurinsufficiens
2021-06-17
Dosering
Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos barn 3 år och äldre med avancerad njurinsufficiens
2021-06-17
Dosering
Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos barn 3 år och äldre med avancerad njurinsufficiens
2021-06-17
Indikationer
Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos barn 3 år och äldre med avancerad njurinsufficiens
2021-06-17
Indikationer
Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos barn 3 år och äldre med avancerad njurinsufficiens
2021-06-17
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten för oöppnad förpackning har ändrats från 2 till 3 år.
2021-06-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaringsanvisningar har uppdaterats för blister.