Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-05-13
Basocare, Enterotablett 1000 mg
Fresenius Medical Care
Produkt utgår
Basocare kommer att avregistreras 2021-05-12. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-12
Dosering
Uppdaterad information om Tromboemboliska händelser. Dosintervall vid Malignt melanom och Mjukdelssarkom.
2021-05-12
Varningar och försiktighet
Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats vid behandling med flukonazol.
2021-05-12
Dosering
Ordet ”på” i meningen som rör dosjustering under avsnittet för Icke transfusionsberoende talassemi har korrigerats till ”till” vilket påverkar hur dosjusteringen ska ske för dessa patienter: Tidigare text: ”För patienter där dosen ökades till >7 mg/kg, rekommenderas en dosreduktion på 7 mg/kg eller mindre när LIC är <7 mg Fe/g torrvikt eller serumferritinnivån är ≤2000 µg/l” nu godkänd text: ”För patienter där dosen ökades till >7 mg/kg, rekommenderas en dosreduktion till 7 mg/kg eller mindre när LIC är <7 mg Fe/g torrvikt eller serumferritinnivån är ≤2000 µg/l.”
2021-05-12
Dosering
Ordet ”på” i meningen som rör dosjustering under avsnittet för Icke transfusionsberoende talassemi har korrigerats till ”till” vilket påverkar hur dosjusteringen ska ske för dessa patienter: Tidigare text: ”För patienter där dosen ökades till >7 mg/kg, rekommenderas en dosreduktion på 7 mg/kg eller mindre när LIC är <7 mg Fe/g torrvikt eller serumferritinnivån är ≤2000 µg/l” nu godkänd text: ”För patienter där dosen ökades till >7 mg/kg, rekommenderas en dosreduktion till 7 mg/kg eller mindre när LIC är <7 mg Fe/g torrvikt eller serumferritinnivån är ≤2000 µg/l.”
2021-05-12
Dosering
Ordet ”på” i meningen som rör dosjustering under avsnittet för Icke transfusionsberoende talassemi har korrigerats till ”till” vilket påverkar hur dosjusteringen ska ske för dessa patienter: Tidigare text: ”För patienter där dosen ökades till >7 mg/kg, rekommenderas en dosreduktion på 7 mg/kg eller mindre när LIC är <7 mg Fe/g torrvikt eller serumferritinnivån är ≤2000 µg/l” nu godkänd text: ”För patienter där dosen ökades till >7 mg/kg, rekommenderas en dosreduktion till 7 mg/kg eller mindre när LIC är <7 mg Fe/g torrvikt eller serumferritinnivån är ≤2000 µg/l.”
2021-05-12
Varningar och försiktighet
Förskrivare rekommenderas att överväga förekomsten av resistens mot flukonazol hos olika Candida-arter. Alternativ antimykotisk behandling kan krävas sekundärt vid behandlingssvikt.
2021-05-12
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten för oöppnade injektionsflaskor har ändrats från 2 till 3 år.
2021-05-11
Otrivin Comp, Nässpray, lösning 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Kontraindikationer
Tillägg av atrofisk rinit.
2021-05-11
Otrivin Comp, Nässpray, lösning 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Graviditet
Ämnesspecifik data (Xylometazolin och Ipratropium) vid amning, graviditet o påverkan på fertilitet.
2021-05-11
Otrivin Comp, Nässpray, lösning 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Biverkningar
Ämnesspecifika biverkningar (Ipratropiumbromid,Xylometazolin, Xylometazolin och Ipratropium).
2021-05-11
Otrivin Comp, Nässpray, lösning 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Interaktioner
Tillägg av beta-2-agonister.
2021-05-11
Otrivin Comp, Nässpray, lösning 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Varningar och försiktighet
Tillägg av cystisk fibros, behandling med MAO-hämmare, Tricykliska antidepressiva, Beta-2 agonister.
2021-05-11
Produkt utgår
Fludeoxyglucose (18F) Akademiska sjukhuset kommer att avregistreras 2021-05-10. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-05-10
Varningar och försiktighet
Akut binjurebarksvikt kan uppträda vid byte från konventionella orala läkemedelsformer av hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi. Noggrann övervakning av pa tienterna rekommenderas under den första veckan efter bytet. Sjukvårdspersonalen ska underrätta vårdgivare och patienter om att extra doser av Alkindi ska ges om symtom på binjurebarksvikt observeras. Vid behov ska en ökning av den totala dagliga dosen av Alkindi övervägas och vården ska kontaktas omgående.
2021-05-10
Dosering
När patienter byter från konventionell oral ersättningsbehandling med hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi kan samma totala dagliga dos ges. Alkindi är terapeutiskt likvärdigt med konventionella orala läkemedelsformuleringar av hydrokortison. När en patient byter från andra orala läkemedelsformer av hydrokortison till Alkindi kan den bristande noggrannheten i doseringen som är tänkbar med andra orala läkemedelsformer av hydrokortison leda till minskad hydrokortisonexponering trots att samma nominella dos ges. Detta kan leda till symtom på binjurebarksvikt eller akut binjurebarksvikt.

2021-05-10
Varningar och försiktighet
Akut binjurebarksvikt kan uppträda vid byte från konventionella orala läkemedelsformer av hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi. Noggrann övervakning av pa tienterna rekommenderas under den första veckan efter bytet. Sjukvårdspersonalen ska underrätta vårdgivare och patienter om att extra doser av Alkindi ska ges om symtom på binjurebarksvikt observeras. Vid behov ska en ökning av den totala dagliga dosen av Alkindi övervägas och vården ska kontaktas omgående.
2021-05-10
Dosering
När patienter byter från konventionell oral ersättningsbehandling med hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi kan samma totala dagliga dos ges. Alkindi är terapeutiskt likvärdigt med konventionella orala läkemedelsformuleringar av hydrokortison. När en patient byter från andra orala läkemedelsformer av hydrokortison till Alkindi kan den bristande noggrannheten i doseringen som är tänkbar med andra orala läkemedelsformer av hydrokortison leda till minskad hydrokortisonexponering trots att samma nominella dos ges. Detta kan leda till symtom på binjurebarksvikt eller akut binjurebarksvikt.

2021-05-10
Dosering
När patienter byter från konventionell oral ersättningsbehandling med hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi kan samma totala dagliga dos ges. Alkindi är terapeutiskt likvärdigt med konventionella orala läkemedelsformuleringar av hydrokortison. När en patient byter från andra orala läkemedelsformer av hydrokortison till Alkindi kan den bristande noggrannheten i doseringen som är tänkbar med andra orala läkemedelsformer av hydrokortison leda till minskad hydrokortisonexponering trots att samma nominella dos ges. Detta kan leda till symtom på binjurebarksvikt eller akut binjurebarksvikt.

2021-05-10
Varningar och försiktighet
Akut binjurebarksvikt kan uppträda vid byte från konventionella orala läkemedelsformer av hydrokortison i krossad eller upplöst form, till Alkindi. Noggrann övervakning av pa tienterna rekommenderas under den första veckan efter bytet. Sjukvårdspersonalen ska underrätta vårdgivare och patienter om att extra doser av Alkindi ska ges om symtom på binjurebarksvikt observeras. Vid behov ska en ökning av den totala dagliga dosen av Alkindi övervägas och vården ska kontaktas omgående.