Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-07-30
Biverkningar
Uppdaterat avsnitt för pediatrisk population.
2021-07-30
Dosering
Uppdaterat avsnitt för pediatrisk population.
2021-07-30
Dosering
Ny indikation och dosering: Pediatriska patienter med ulcerös kolit
2021-07-30
Indikationer
Ny indikation: Pediatriska patienter med ulcerös kolit
2021-07-30
Indikationer
Ny indikation: Pediatriska patienter med ulcerös kolit
2021-07-30
Varningar och försiktighet
Uppdatering med pediatrisk population
2021-07-30
Hållbarhet, förvaring och hantering
uppdatering
2021-07-30
Biverkningar
uppdatering
2021-07-30
Dosering
Uppdatering
2021-07-30
Indikationer
Uppdatering av pediatrisk population
2021-07-30
Produkt utgår
Norditropin® SimpleXx® kommer att avregistreras 2021-07-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-30
Produkt utgår
Pemetrexed Pfizer kommer att avregistreras 2020-04-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-30
Produkt utgår
Norditropin® SimpleXx® kommer att avregistreras 2021-07-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-30
Produkt utgår
Norditropin® SimpleXx® kommer att avregistreras 2021-07-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-30
Produkt utgår
Pemetrexed Pfizer kommer att avregistreras 2020-04-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-30
Produkt utgår
Pemetrexed Pfizer kommer att avregistreras 2020-04-26. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-07-29
Varningar och försiktighet
Fall av hypotyreoidism har rapporterats. Optimal kontroll av komorbida tillstånd som påverkar sköldkörtelns funktion rekommenderas innan behandlingen inleds. Övervakning av sköldkörtelfunktionen vid baslinjen och därefter kontinuerligt rekommenderas.
2021-07-28
Varningar och försiktighet
Individer diagnostiserade med trombocytopeni inom 3 veckor efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen ska aktivt undersökas för tecken på trombos. På motsvarande sätt ska individer som uppvisar trombos inom 3 veckor efter
vaccination undersökas för trombocytopeni. Se Viktig säkerhetsinformation daterad 2021-07-19.
2021-07-27
Interaktioner
Avsnittet har uppdaterats med avseende på interaktion med CYP3A4-hämmare. Försiktighet bör iakttas om klindamycin används tillsammans med starka CYP3A4-hämmare. Försiktighet bör även iakttas om oralt klindamycin används tillsammans med oralt administrerade CYP3A4-substrat, särskilt sådana med snävt terapeutiskt fönster.
2021-07-27
Interaktioner
Uppdatering