Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-06-02
Läkemedelsnamn
Busulfan Koanaa har bytt namn till Busulfan Zentiva. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-02
Produkt utgår
Abacavir/Lamivudine Zentiva kommer att avregistreras 2023-06-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-02
Produkt utgår
Mesaflu Forspiro kommer att avregistreras 2023-06-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-02
Läkemedelsnamn
Acetylcystein Mylan har bytt namn till Acetylcystein Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-02
Produkt utgår
Mesaflu Forspiro kommer att avregistreras 2023-06-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-01
Varningar och försiktighet
Bupropion kan manifestera Brugadas syndrom.
2023-06-01
Varningar och försiktighet
Bupropion kan manifestera Brugadas syndrom.
2023-06-01
Hållbarhet, förvaring och hantering
°
2023-06-01
Överdosering
Toxisk leukoencefalopati har observerats vid överdosering av fentanyl.
2023-06-01
Interaktioner
Samtidig användning av läkemedel som interagerar med vanliga njurtubulära transportsystem involverade i njurutsöndringen av metformin (t.ex. organic cationic transporter-2 [OCT2] / multidrug and toxin extrusion [MATE] -hämmare såsom ranolazin, vandetanib, dolutegravir och cimetidin) kan öka systemisk exponering av metformin.
2023-06-01
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av läkemedel som kan påverka njurfunktionen, resultera i signifikanta hemodynamiska förändringar eller hämma njurens transportsystem och öka den systemiska exponeringen av metformin, bör ske med försiktighet.
2023-06-01
Indikationer
Vildagliptin/Metformin Stada är indicerat för behandling av vuxna med diabetes mellitus typ 2, som ett komplement till kost och motion för att förbättra glykemisk kontroll:• hos patienter med otillräcklig glykemisk kontroll med metforminhydroklorid i monoterapi.• hos patienter som redan behandlas med en kombination av vildagliptin och metformin i separata tabletter.• i kombination med andra läkemedel för behandling av diabetes, inklusive insulin, när dessa inte ger tillräckligt god glykemisk kontroll (se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1 för tillgängliga data om olika kombinationer).
2023-06-01
Indikationer
Vildagliptin/Metformin Stada är indicerat för behandling av vuxna med diabetes mellitus typ 2, som ett komplement till kost och motion för att förbättra glykemisk kontroll:• hos patienter med otillräcklig glykemisk kontroll med metforminhydroklorid i monoterapi.• hos patienter som redan behandlas med en kombination av vildagliptin och metformin i separata tabletter.• i kombination med andra läkemedel för behandling av diabetes, inklusive insulin, när dessa inte ger tillräckligt god glykemisk kontroll (se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1 för tillgängliga data om olika kombinationer).
2023-06-01
Interaktioner
Samtidig användning av läkemedel som interagerar med vanliga njurtubulära transportsystem involverade i njurutsöndringen av metformin (t.ex. organic cationic transporter-2 [OCT2] / multidrug and toxin extrusion [MATE] -hämmare såsom ranolazin, vandetanib, dolutegravir och cimetidin) kan öka systemisk exponering av metformin.
2023-06-01
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av läkemedel som kan påverka njurfunktionen, resultera i signifikanta hemodynamiska förändringar eller hämma njurens transportsystem och öka den systemiska exponeringen av metformin, bör ske med försiktighet.
2023-05-31
Varningar och försiktighet
Akut tubulointerstitiell nefrit har observerats hos patienter som tar omeprazol.
2023-05-31
Varningar och försiktighet
Akut tubulointerstitiell nefrit har observerats hos patienter som tar omeprazol.
2023-05-31
Varningar och försiktighet
Metformin kan minska serumnivåerna av vitamin-B12.
2023-05-31
Varningar och försiktighet
Metformin kan minska serumnivåerna av vitamin-B12.
2023-05-31
Varningar och försiktighet
Metformin kan minska serumnivåerna av vitamin-B12.