Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-12-03
Produkt utgår
Galantamin Orion kommer att avregistreras 2022-12-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-03
Produkt utgår
Variquel kommer att avregistreras 2022-12-02. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-03
Produkt utgår
Galantamin Orion kommer att avregistreras 2022-12-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-03
Produkt utgår
Galantamin Orion kommer att avregistreras 2022-12-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-03
Produkt utgår
Variquel kommer att avregistreras 2022-12-02. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-02
Graviditet
Uppdatering av graviditetsavsnittet.
2022-12-02
Graviditet
Uppdatering av graviditetsavsnittet.
2022-12-02
Brexidol, Tablett 20 mg
Chiesi Farmaceutici
Graviditet
Uppdatering avseende graviditet och exponering för Brexidol. Från och med graviditetsvecka 20 kan användning av Brexidol orsaka oligohydramnios till följd av nedsatt njurfunktion hos fostret.
2022-12-02
Graviditet
Uppdatreing av Graviditetsavsnittet.
2022-12-02
Graviditet
Uppdatreing av Graviditetsavsnittet.
2022-12-02
Varningar och försiktighet
Serotonergt syndromUtveckling av det potentiellt livshotande tillståndet serotonergt syndrom har rapporterats med serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), både vid intag av endast reboxetin och vid samtidig användning av andra serotonerga läkemedel (t.ex. selektiva serotoninåterupptagshämmare [SSRI], andra SNRI, triptaner, tricykliska- och tetracykliska antidepressiva, litium, opioider [t.ex. buprenorfin], tryptofan, buspiron, monoaminooxidashämmare [MAO-hämmare] och johannesört) (se avsnitt 4.5).Symtom på serotonergt syndrom kan vara förändrad mental status (t.ex. förvirring, agitation, hallucinationer, delirium och koma), autonom instabilitet (t.ex. takykardi, ostadigt blodtryck, hypertermi, diafores och hudrodnad), neuromuskulära avvikelser (t.ex. tremor, rigiditet, klonus och hyperreflexi), gastrointestinala tecken och symtom (t.ex illamående, kräkningar, diarré). Patienter ska övervakas för uppkomst av serotonergt syndrom.
2022-12-02
Produkt utgår
Tenofovir disoproxil Accord kommer att avregistreras 2022-12-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-01
Varningar och försiktighet
Feokromocytomrelaterad kris har rapporterats vid användning av systemiska kortikosteroider
2022-12-01
Varningar och försiktighet
Feokromocytomrelaterad kris har rapporterats vid användning av systemiska kortikosteroider
2022-12-01
Varningar och försiktighet
Uppdatering av namn på aktiv substans (Human C1-esterashämmare)
2022-12-01
Graviditet
Uppdatering på namn av aktiv substans (Human C1-esterashämmare)
2022-12-01
Biverkningar
Epistaxis
2022-12-01
Biverkningar
Epistaxis
2022-12-01
Biverkningar
Epistaxis
2022-12-01
Biverkningar
Epistaxis