Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-08-17
Eprinex vet., Pour-on, lösning 5 mg/ml
Boehringer Ingelheim Animal Health
Dosering
Ny: Underdosering kan resultera i ineffektiv behandling och bidra till utveckling av resistens.
2022-08-17
Eprinex vet., Pour-on, lösning 5 mg/ml
Boehringer Ingelheim Animal Health
Observera
Ny:Onödig användning av antiparasitära medel eller användning som avviker från instruktionerna i produktresumén kan öka trycket för urval av resistens och leda till minskad effekt. Beslut om att använda produkten i en besättning bör baseras på bekräftelse av parasitarten och bördan, eller på risken för angrepp baserat på dess epidemiologiska egenskaper.Upprepad användning under en längre period, särskilt vid användning av ämnen från samma klass, ökar risken för utveckling av resistens. För att minska denna risk är det är viktigt att upprätthålla mottagliga refugia inom varje besättning. Systematiskt tillämpad intervallbaserad behandling och behandling av hela besättningen bör undvikas. Om möjligt bör i stället endast utvalda enskilda djur eller undergrupper behandlas (riktad selektiv behandling). Detta bör kombineras med lämpliga åtgärder för skötsel av djur och betesmark. Vägledning för varje specifik besättning bör sökas hos ansvarig veterinär.
2022-08-17
Eprinex vet., Pour-on, lösning 5 mg/ml
Boehringer Ingelheim Animal Health
Indikationer
Indikationer, med djurslag specificerade (NY): Nosstyngslarver (L1, L2, L3) Oestrus ovis (får och getter) och Styngflugelarver Przhevalskiana silenus (getter)