Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-05-29
Interaktioner
Samtidig administrering av 300 mg posakonazol, en stark CYP3A-hämmare, tillsammans med venetoklax 50 mg och 100 mg under 7 dagar till 12 patienter, ökade Cmax för venetoklax 1,6-faldigt respektive 1,9-faldigt och AUC ökade 1,9-faldigt respektive 2,4-faldigt, jämfört med venetoklax 400 mg administrerat ensamt.
2023-05-29
Kontraindikationer
Ny kontraindikation: Samtidig behandling under insättnings- och dostitreringsfasen av venetoklax hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL).
2023-05-29
Varningar och försiktighet
Samtidig administrering av starka CYP3A4-hämmare, inklusive posakonazol, med CYP3A4 substratet venetoklax kan öka toxiciteten för venetoklax, inklusive risken för tumörlyssyndrom (TLS) och neutropeni.
2023-05-29
Indikationer
För användning vid primärbehandling av invasiv aspergillos hänvisas till produktresumén för posakonazol koncentrat till infusionsvätska, lösning och enterotabletter.
2023-05-29
Dosering
Posaconazole Stada oral suspension är endast indicerat för vuxna (≥18 år). En annan läkemedelsform (posakonazol enteropulver och vätska till oral suspension) är tillgänglig för barn från 2 år till <18 år