Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-12-09
Interaktioner
Selperkatinib hämmar P-gp och BCRP in vitro. In vivo ökar selperkatinib Cmax och AUC för dabigatran. Därmed bör försiktighet iakttas vid behandling med ett känsligt P-gp-substrat .
2022-12-09
Interaktioner
Selperkatinib hämmar P-gp och BCRP in vitro. In vivo ökar selperkatinib Cmax och AUC för dabigatran. Därmed bör försiktighet iakttas vid behandling med ett känsligt P-gp-substrat .
2022-12-09
Läkemedelsnamn
Harpatinum har bytt namn till Giduxa. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-08
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrat från 18 månader till 2 år.
2022-12-08
Ventoline®, Tablett 2 mg
GlaxoSmithKline
Produkt utgår
Ventoline® kommer att avregistreras 2022-12-13. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-06
Graviditet
Uppdaterad med avseende på oligohydramnios och konstruktion av ductus arteriosus
2022-12-06
Graviditet
Pemetrexed kan ge genetiska skador. Kvinnor i fertil ålder skall använda effektiv preventivmetod under behandling och 6 månader efter avslutad behandling med pemetrexed. Könsmogna män råds att använda effektiv preventiva åtgärder och avråds från att avla barn under behandlingen och upp till 3 månader efter behandlingen.
2022-12-06
Varningar och försiktighet
Kvinnor i fertil ålder skall använda effektiv preventivmetod under behandling med pemetrexed och 6 månader efter avslutad behandling
2022-12-06
Produkt utgår
Vardenafil SanoSwiss kommer att avregistreras 2022-12-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-06
Produkt utgår
Vardenafil SanoSwiss kommer att avregistreras 2022-12-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-06
Produkt utgår
Tavanic® kommer att avregistreras 2023-08-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-06
Produkt utgår
Tavanic® kommer att avregistreras 2023-08-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-05
Graviditet
tillägg av information i avsnittet om graviditet
2022-12-05
Biverkningar
Psykiska störningar: Depression, mardrömmar
2022-12-05
Interaktioner
Specifikt kan en kombination av lymecyklin och litium orsaka en ökning av litiumnivåerna i serum.