Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-03-24
Biverkningar
Tillägg av Dimsyn som en biverkan.
2023-03-24
Interaktioner
Uppdatering m.a.p samtidig användning av fexofenadin med P-gp-hämmare eller -inducerare kan påverka exponeringen för fexofenadin och även samtidig administrering av apalutamid som ger minskning av AUC för fenofendin.
2023-03-24
Biverkningar
Tillägg av Dimsyn som biverkan.
2023-03-24
Interaktioner
Uppdatering m.a.p samtidig användning av fexofenadin med P-gp-hämmare eller -inducerare kan påverka exponeringen för fexofenadin och även samtidig administrering av apalutamid som ger minskning av AUC för fenofendin.
2023-03-24
Produkt utgår
Bupivakain-Sufentanil AB Unimedic kommer att avregistreras 2023-03-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-23
Graviditet
Bedakilin utsöndras i bröstmjölk. Kvinnor som behandlas med bedakilin ska inte amma.
2023-03-23
Biverkningar
Safety update
2023-03-23
Varningar och försiktighet
safety update
2023-03-23
Biverkningar
Safety update
2023-03-23
Varningar och försiktighet
safety update
2023-03-23
Biverkningar
Safety update
2023-03-23
Varningar och försiktighet
safety update
2023-03-23
Graviditet
Bedakilin utsöndras i bröstmjölk. Kvinnor som behandlas med bedakilin ska inte amma.
2023-03-22
Varningar och försiktighet
Försiktighet bör iakttas hos patienter med samtidig akut njurskada och nedsatt leverfunktion som orsakar hypoalbuminemi. Kloxacillin är starkt proteinbundet och hypoalbuminemi kan resultera i en hög andel obundet läkemedel i serum. Detta kan leda till överexponering för kloxacillin med risk för toxiska reaktioner. Om akut njurskada misstänks ha inträffat som en biverkning av kloxacillin ska behandlingen omedelbart avbrytas.I sällsynta fall kan en anafylaktisk reaktion uppkomma inom 20–40 minuter. Vid anafylaktisk reaktion: Adrenalin (epinefrin). Tillräcklig intravenös vätsketerapi. Intravenösa kortikosteroider (t.ex. hydrokortison). Antihistaminer (t.ex. prometazin) vid behov.
2023-03-22
Varningar och försiktighet
Försiktighet bör iakttas hos patienter med samtidig akut njurskada och nedsatt leverfunktion som orsakar hypoalbuminemi. Kloxacillin är starkt proteinbundet och hypoalbuminemi kan resultera i en hög andel obundet läkemedel i serum. Detta kan leda till överexponering för kloxacillin med risk för toxiska reaktioner. Om akut njurskada misstänks ha inträffat som en biverkning av kloxacillin ska behandlingen omedelbart avbrytas.I sällsynta fall kan en anafylaktisk reaktion uppkomma inom 20–40 minuter. Vid anafylaktisk reaktion: Adrenalin (epinefrin). Tillräcklig intravenös vätsketerapi. Intravenösa kortikosteroider (t.ex. hydrokortison). Antihistaminer (t.ex. prometazin) vid behov.
2023-03-22
Dosering
Dosjustering rekommenderas till patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion. Mycket höga doser ska undvikas om det inte är kliniskt nödvändigt och symtom på toxicitet bör monitoreras
2023-03-22
Dosering
Dosjustering rekommenderas till patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion. Mycket höga doser ska undvikas om det inte är kliniskt nödvändigt och symtom på toxicitet bör monitoreras
2023-03-22
Interaktioner
Uppdaterad text ang "Centralt verkande läkemedel/CNS-depressiva medel, inklusive alkohol och CNS-depressiva narkotiska läkemedel"
2023-03-22
Interaktioner
Uppdaterad text ang "Centralt verkande läkemedel/CNS-depressiva medel, inklusive alkohol och CNS-depressiva narkotiska läkemedel"
2023-03-22
Interaktioner
Uppdaterad text ang "Centralt verkande läkemedel/CNS-depressiva medel, inklusive alkohol och CNS-depressiva narkotiska läkemedel"