Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-07-24
Biverkningar
Upprepad användning av Tramadol Stada kan leda till läkemedelsberoende, även vid terapeutiska doser. Risken för läkemedelsberoende kan variera beroende på patientens individuella riskfaktorer, dosering och opioidbehandlingens längd.
2024-07-24
Interaktioner
Samtidig användning av tramadol med gabapentinoider (gabapentin och pregabalin) kan resultera i andningsdepression, hypotoni, djup sedering, koma eller död.
2024-07-24
Varningar och försiktighet
Innan behandling med Tramadol Stada påbörjas och under behandlingen ska behandlingsmål och en utsättningsplan överenskommas med patienten. Före och under behandling ska patienten också informeras om riskerna för och tecken på opioidbrukssyndrom. Om sådana tecken uppstår ska patienten rådas att kontakta läkare.
2024-07-24
Dosering
Innan behandling med Tramadol Stada påbörjas ska en behandlingsstrategi som inkluderar behandlingslängd och behandlingsmål, samt en plan för behandlingens avslut, överenskommas med patienten i enlighet med riktlinjer för smärtbehandling. Under behandlingen ska läkare och patient ha tät kontakt för att utvärdera behovet av fortsatt behandling samt ta ställning till utsättning och justering av dosering vid behov. När en patient inte längre behöver behandling med tramadol kan det vara tillrådligt att trappa ned dosen gradvis för att förhindra utsättningssymptom. Om adekvat smärtkontroll inte uppnås ska möjlig hyperalgesi, tolerans och progression av underliggande sjukdom övervägas.
2024-07-24
Läkemedelsnamn
Levomethadone G.L. har bytt namn till Levopidon. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-24
Läkemedelsnamn
Levomethadone G.L. har bytt namn till Levopidon. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-24
Läkemedelsnamn
Levomethadone G.L. har bytt namn till Levopidon. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-24
Läkemedelsnamn
Levomethadone G.L. har bytt namn till Levopidon. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-24
Läkemedelsnamn
Lovtelar har bytt namn till Sevelamer Medical Valley. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-24
Läkemedelsnamn
Levomethadone G.L. har bytt namn till Levopidon. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-07-23
Varningar och försiktighet
Variation 006/IB
2024-07-23
Graviditet
Variation 006/IB
2024-07-23
Varningar och försiktighet
Variation 006/IB
2024-07-23
Dosering
Variation 006/IB
2024-07-23
Varningar och försiktighet
Hexident får inte komma i kontakt med ögonen. Allvarliga fall av hornhinneskador har rapporterats
2024-07-23
Varningar och försiktighet
Hexident får inte komma i kontakt med ögonen. Allvarliga fall av hornhinneskador har rapporterats
2024-07-23
Varningar och försiktighet
Gadobensyra får inte användas intratekalt.
2024-07-23
Varningar och försiktighet
Gadobensyra får inte användas intratekalt.
2024-07-22
Varningar och försiktighet
Tillägg om att allvarliga och ibland dödliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats hos patienter som fått betalaktamantibiotika. Noggrann utredning bör göras om tidigare överkänslighetsreaktioner mot penicilliner, andra beta-laktampreparat inträffat. Om en allergisk reaktion inträffar ska behandling med läkemedlet avbrytas och annan lämplig behandling inledas.Tillägg om att allvarliga hudbiverkningar (SCAR) har rapporterats hos patienter som fått betalaktamantibiotika. Vid misstanke om SCAR ska flukloxacillin sättas ut omedelbart och en alternativ behandling övervägas.
2024-07-22
Biverkningar
Nya biverkingar, kolla SPC.