Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-12-08
Interaktioner
Metamizol kan sänka serumnivåerna av valproat vid samtidig användning, vilket kan resultera i potentiellt minskad klinisk effekt av valproat. Förskrivare bör övervaka det kliniska svaret (anfallskontroll eller humörkontroll) och överväga att övervaka valproatserumnivåerna vid behov.
2021-12-08
Interaktioner
Metamizol kan sänka serumnivåerna av valproat vid samtidig användning, vilket kan resultera i potentiellt minskad klinisk effekt av valproat. Förskrivare bör övervaka det kliniska svaret (anfallskontroll eller humörkontroll) och överväga att övervaka valproatserumnivåerna vid behov.
2021-12-08
Interaktioner
Metamizol kan sänka serumnivåerna av valproat vid samtidig användning, vilket kan resultera i potentiellt minskad klinisk effekt av valproat. Förskrivare bör övervaka det kliniska svaret (anfallskontroll eller humörkontroll) och överväga att övervaka valproatserumnivåerna vid behov.
2021-12-08
Interaktioner
Metamizol kan sänka serumnivåerna av valproat vid samtidig användning, vilket kan resultera i potentiellt minskad klinisk effekt av valproat. Förskrivare bör övervaka det kliniska svaret (anfallskontroll eller humörkontroll) och överväga att övervaka valproatserumnivåerna vid behov.
2021-12-08
Interaktioner
Metamizol kan sänka serumnivåerna av valproat vid samtidig användning, vilket kan resultera i potentiellt minskad klinisk effekt av valproat. Förskrivare bör övervaka det kliniska svaret (anfallskontroll eller humörkontroll) och överväga att övervaka valproatserumnivåerna vid behov.
2021-12-08
Interaktioner
Metamizol kan sänka serumnivåerna av valproat vid samtidig användning, vilket kan resultera i potentiellt minskad klinisk effekt av valproat. Förskrivare bör övervaka det kliniska svaret (anfallskontroll eller humörkontroll) och överväga att övervaka valproatserumnivåerna vid behov.
2021-12-08
Interaktioner
Fall av förlängning av QTc-intervallet och Torsade de pointes har rapporterats för donepezil. Försiktighet bör iakttas när donepezil används i kombination med andra läkemedel som är kända för att förlänga QTc-intervallet. Klinisk övervakning (EKG) kan behövas.
2021-12-08
Interaktioner
Fall av förlängning av QTc-intervallet och Torsade de pointes har rapporterats för donepezil. Försiktighet bör iakttas när donepezil används i kombination med andra läkemedel som är kända för att förlänga QTc-intervallet. Klinisk övervakning (EKG) kan behövas.
2021-12-08
Varningar och försiktighet
Försiktighet rekommenderas hos patienter med QTc-förlängning i anamnesen eller i familjen, hos patienter som behandlas med läkemedel som påverkar QTc-intervallet eller hos patienter med relevant befintlig eller tidigare hjärtsjukdom (t.ex. okompenserad hjärtsvikt, nyligen genomgången hjärtinfarkt, bradyarytmier) eller elektrolytstörningar (hypokalemi, hypomagnesemi). Klinisk övervakning (EKG) kan behövas.
2021-12-08
Biverkningar
Nya biverkningar: Polymorf ventrikulär takykardi inklusive Torsade de pointes,Förlängt QT-intervall på EKG
2021-12-08
Biverkningar
Nya biverkningar: Polymorf ventrikulär takykardi inklusive Torsade de pointes,Förlängt QT-intervall på EKG
2021-12-08
Varningar och försiktighet
Försiktighet rekommenderas hos patienter med QTc-förlängning i anamnesen eller i familjen, hos patienter som behandlas med läkemedel som påverkar QTc-intervallet eller hos patienter med relevant befintlig eller tidigare hjärtsjukdom (t.ex. okompenserad hjärtsvikt, nyligen genomgången hjärtinfarkt, bradyarytmier) eller elektrolytstörningar (hypokalemi, hypomagnesemi). Klinisk övervakning (EKG) kan behövas.
2021-12-08
Interaktioner
Interaktionerna i tabellen har uppdaterats
2021-12-08
Varningar och försiktighet
Texten har uppdaterats med avseende av Binjurebiverkningar och Naloxegol
2021-12-08
Nurofen Jordgubb, Oral suspension 40 mg/ml
Reckitt Benckiser Healthcare
Varningar och försiktighet
Avsnitt om maskering av symtom på underliggande infektioner adderat.
2021-12-08
Nurofen Jordgubb, Oral suspension 40 mg/ml
Reckitt Benckiser Healthcare
Biverkningar
Ljuskänslighetsreaktioner tillagd som biverkan.
2021-12-08
Produkt utgår
Estaldem kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Estaldem kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Peneprin, Enterotablett 150 mg
Actavis Group PTC ehf.
Produkt utgår
Peneprin kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Vancomycin Actavis kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.