Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-08-17
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Läkemedelsberoende
2022-08-17
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Läkemedelsberoende
2022-08-17
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Läkemedelsberoende
2022-08-17
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Läkemedelsberoende
2022-08-17
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Läkemedelsberoende
2022-08-17
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Läkemedelsberoende
2022-08-17
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Läkemedelsberoende
2022-08-17
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Läkemedelsberoende
2022-08-17
Produkt utgår
Metadon Meda kommer att avregistreras 2022-09-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-08-16
Dosering
För närvarande tillgänglig information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2, men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.
2022-08-16
Biverkningar
Ny biverkning: differentieringssyndrom.Inga nya säkerhetssignaler identifierades hos det begränsade antalet pediatriska patienter som behandlades med azacitidin under den kliniska studien. Den övergripande säkerhetsprofilen överensstämde med den vuxna populationens.
2022-08-16
Varningar och försiktighet
Fall av differentieringssyndrom (även kallat retinoidsyrasyndrom) har rapporterats hos patienter som fått injicerbart azacitidin. Behandling med kortikosteroider intravenöst i höga doser och hemodynamisk övervakning ska övervägas vid första symtom eller tecken som tyder på differentieringssyndrom. Tillfällig utsättning av intravenöst azacitidin ska övervägas tills symtomen har gått tillbaka och vid eventuell återinsättning ska försiktighet iakttas.
2022-08-16
Produkt utgår
Minirin kommer att avregistreras 2022-08-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-08-15
Varningar och försiktighet
Ny biverkning
2022-08-15
Biverkningar
Ny biverkning
2022-08-15
Biverkningar
Ny biverkning
2022-08-15
Varningar och försiktighet
Ny biverkning
2022-08-15
Biverkningar
Ny biverkning
2022-08-15
Varningar och försiktighet
Ny biverkning
2022-08-15
Varningar och försiktighet
Ny biverkning