Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-11-25
Produkt utgår
Lescol® Depot kommer att avregistreras 2022-12-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-24
Varningar och försiktighet
Risk för akut kardiorespiratorisk svikt: Försiktighet ska iakttas när Naglazyme administreras till patienter med risk för vätskeöverbelastning, till exempel patienter som väger 20 kg eller mindre, patienter med akut underliggande respiratorisk sjukdom eller patienter med nedsatt hjärt- och/eller andningsfunktion, eftersom kongestiv hjärtsvikt kan förekomma. Adekvata medicinska stöd- och övervakningsåtgärder ska finnas lätt tillgängliga under infusion med Naglazyme. Vissa patienter kan kräva längre observationstider, som ska baseras på patientens individuella behov. Immunmedierade reaktioner: Immunkomplexmedierade typ III-reaktioner, inklusive membranös glomerulonefrit, har observerats med Naglazyme. Om immunmedierade reaktioner förekommer ska man överväga att avbryta administreringen av Naglazyme och inleda adekvat medicinsk behandling. Risker och fördelar med upprepad administrering av Naglazyme efter en immunmedierad reaktion ska övervägas.
2022-11-24
Graviditet
Dolutegravir passerar placentan hos människor.
2022-11-24
Graviditet
Dolutegravir passerar placentan hos människor.
2022-11-24
Graviditet
Dolutegravir passerar placentan hos människor.
2022-11-24
Graviditet
Dolutegravir passerar placentan hos människor.
2022-11-24
Interaktioner
In vitro-studier har visat potentiell interaktion av patiromer med bisoprolol, karvedilol, mykofenolat mofetil, nebivolol, kinidin, and telmisartan.
2022-11-24
Interaktioner
In vitro-studier har visat potentiell interaktion av patiromer med bisoprolol, karvedilol, mykofenolat mofetil, nebivolol, kinidin, and telmisartan.
2022-11-24
Interaktioner
In vitro-studier har visat potentiell interaktion av patiromer med bisoprolol, karvedilol, mykofenolat mofetil, nebivolol, kinidin, and telmisartan.
2022-11-24
Produkt utgår
Epaclob kommer att avregistreras 2022-11-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-24
Produkt utgår
Epaclob kommer att avregistreras 2022-11-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-23
Indikationer
tillägg av livmoderhalscancer
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.