Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-02-22
Varningar och försiktighet
Added "eye injury information"
2024-02-22
Biverkningar
added "eye injury" information
2024-02-22
Biverkningar
Ny biverkning: Kutan vaskulit
2024-02-21
Biverkningar
HudutslagUrtikaria, pruritus, purpura, angioödem, fotosensitivitetsreaktionAllvarliga kutana biverkningar (SCAR) (inklusive erythema multiforme, exfoliativ dermatit, bullösa reaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom, och toxisk epidermal nekrolys) Läkemedelsreaktion med eosinofili ochsystemiska symtom (DRESSsyndrom), akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP)
2024-02-21
Varningar och försiktighet
Allvarliga kutana biverkningar (SCAR), inräknat exfoliativ dermatit, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN), läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symptom (DRESS-syndrom), och akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP), vilka kan vara livshotande eller dödliga, har rapporterats i samband med användning av ibuprofen (se avsnitt 4.8). De flesta av dessa reaktioner inträffade inom den första månaden.Om tecken och symtom som tyder på dessa reaktioner uppstår ska behandlingen med ibuprofen omedelbart upphöra och en alternativ behandling tas under övervägande (i tillämpliga fall).
2024-02-21
Biverkningar
HudutslagUrtikaria, pruritus, purpura, angioödem, fotosensitivitetsreaktionAllvarliga kutana biverkningar (SCAR) (inklusive erythema multiforme, exfoliativ dermatit, bullösa reaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys)Läkemedelsreaktion med eosinofili ochsystemiska symtom (DRESS-syndrom), akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP)
2024-02-21
Varningar och försiktighet
Allvarliga kutana biverkningar (SCAR)Allvarliga kutana biverkningar (SCAR), inräknat exfoliativ dermatit, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN), läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symptom (DRESS-syndrom), och akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP), vilka kan vara livshotande eller dödliga, har rapporterats i samband med användning av ibuprofen (se avsnitt 4.8). De flesta av dessa reaktioner inträffade inom den första månaden.Om tecken och symtom som tyder på dessa reaktioner uppstår ska behandlingen med ibuprofen omedelbart upphöra och en alternativ behandling tas under övervägande (i tillämpliga fall).
2024-02-21
Produkt utgår
Apealea kommer att avregistreras 2024-02-09. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-02-20
Varningar och försiktighet
ok
2024-02-20
Indikationer
ok
2024-02-20
Dosering
ok
2024-02-20
Dosering
ok
2024-02-20
Dosering
ok
2024-02-20
Varningar och försiktighet
Ökad försiktighet för patienter med hypokalemi och allvarlig grad av hjärtsvikt.
2024-02-20
Interaktioner
Abrocitinib, ibrutinib, lurasidon, olaparib, tofacitinib och tolvaptan har lagt till listan över läkemedel där samtidig användning med flukonazol ger anledning till försiktighet och dosjusteringar.
2024-02-20
Dosering
ok
2024-02-20
Biverkningar
ok
2024-02-20
Varningar och försiktighet
ok
2024-02-20
Indikationer
ok
2024-02-20
Indikationer
ok