Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-06-09
Indikationer
Vuxna
2023-06-09
Graviditet
Ny text under hela avsnitt Fertilitet, graviditet och amning, vilken berör användning under graviditet och amning. Vänligen läs avsnitt 4.6 i sin helhet.
2023-06-09
Interaktioner
Det finns en teoretisk risk för ökad blodproppsbildning, såsom vid samtidig användning av östrogenbehandling och/eller kombinerade hormonella preventivmedel som innehåller östrogen.
2023-06-09
Varningar och försiktighet
Tranexamsyra får inte ges intramuskulärt.Risk för medicineringsfel på grund av felaktig administreringsvägCyklokapron är endast avsedd för intravenös användning. Intratekal, epidural, intraventrikulär och intracerebral användning av Cyklokapron är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).Försiktighet måste iakttas för att säkerställa korrekt administreringsväg för Cyklokapron. Hälso- och sjukvårdspersonal måste vara medvetna om risken för förväxling mellan Cyklokapron och andra injicerbara läkemedel, vilket kan leda till oavsiktlig intratekal administrering av Cyklokapron. Detta gäller i synnerhet injicerbara läkemedel som administreras intratekalt och som kan används under samma procedur som tranexamsyra.Sprutor som innehåller Cyklokapron ska förses med tydlig märkning som anger intravenös administreringsväg.
2023-06-09
Dosering
TRANEXAMSYRA SKA ENDAST ADMINISTRERAS INTRAVENÖST och ska inte administreras intratekalt eller epiduralt (se avsnitt 4.3 och 4.4).FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR LIVSHOTANDE MEDICINERINGSFEL PÅ GRUND AV FELAKTIG ADMINISTRERINGSVÄG FÖR TRANEXAMSYRA REKOMMENDERAS DET STARKT ATT MÄRKA SPRUTORNA SOM INNEHÅLLER TRANEXAMSYRA (se avsnitt 4.3, 4.4 och 6.6).
2023-06-09
Kontraindikationer
Intratekal, epidural och intraventrikulär injektion samt intracerebral applikation (risk för cerebralt ödem, konvulsioner och dödsfall).
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Atorvastatin Mylan har bytt namn till Atorvastatin Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Pantoprazol Mylan har bytt namn till Pantoprazol Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Atorvastatin Mylan har bytt namn till Atorvastatin Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Pantoprazol Mylan har bytt namn till Pantoprazol Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Atorvastatin Mylan har bytt namn till Atorvastatin Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Atorvastatin Mylan har bytt namn till Atorvastatin Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-09
Läkemedelsnamn
Ezetimibe Mylan har bytt namn till Ezetimibe Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-06-08
Graviditet
Från och med graviditetsvecka 20 kan användning av ibuprofen orsaka oligohydramnios till följd av nedsatt njurfunktion hos fostret. Det har även förekommit rapporter om konstriktion av ductus arteriosus efter behandling under andra trimestern. Fosterövervakning för oligohydramnios och konstriktion av ductus arteriosus bör övervägas vid exponering för ibuprofen under flera dagar från och med graviditetsvecka 20. Ibuprofen ska sättas ut om oligohydramnios eller konstriktion av ductus arteriosus upptäcks.
2023-06-08
Graviditet
Från och med graviditetsvecka 20 kan användning av ibuprofen orsaka oligohydramnios till följd av nedsatt njurfunktion hos fostret. Det har även förekommit rapporter om konstriktion av ductus arteriosus efter behandling under andra trimestern. Fosterövervakning för oligohydramnios och konstriktion av ductus arteriosus bör övervägas vid exponering för ibuprofen under flera dagar från och med graviditetsvecka 20. Ibuprofen ska sättas ut om oligohydramnios eller konstriktion av ductus arteriosus upptäcks.
2023-06-08
Graviditet
Från och med graviditetsvecka 20 kan användning av ibuprofen orsaka oligohydramnios till följd av nedsatt njurfunktion hos fostret. Det har även förekommit rapporter om konstriktion av ductus arteriosus efter behandling under andra trimestern. Fosterövervakning för oligohydramnios och konstriktion av ductus arteriosus bör övervägas vid exponering för ibuprofen under flera dagar från och med graviditetsvecka 20. Ibuprofen ska sättas ut om oligohydramnios eller konstriktion av ductus arteriosus upptäcks.
2023-06-07
Hållbarhet, förvaring och hantering
Utökad hållbarhet från 2 till 3 år
2023-06-07
Hållbarhet, förvaring och hantering
Utökad hållbarhet från 2 till 3 år
2023-06-07
Hållbarhet, förvaring och hantering
Utökad hållbarhet från 2 till 3 år
2023-06-07
Varningar och försiktighet
Förlängning från ”minst 3 månader” till 7 månader för tidsperiod efter behandling då fertila kvinnor måste använda effektiv preventivmetod.