Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-23
Läkemedelsnamn
Lifemin har bytt namn till Adixemin. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-22
Dosering
Ny information om att tabletterna kan lösas upp vid sväljsvårigheter har lagts till.
2024-05-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 3 år.
2024-05-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 3 år
2024-05-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten för Capecitabin Stada 500 mg är ändrad till 2 år
2024-05-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaringsanvisningen är ändrad till: Förvaras vid högst 25°C.
2024-05-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaringsanvisningen är ändrad till: Förvaras vid högst 25°C.
2024-05-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten för Capecitabin Stada 500 mg är ändrad till 2 år
2024-05-21
Varningar och försiktighet
Allvarliga hudreaktioner såsom svåra kutana biverkningar (SCARs), inklusive Stevens-Johnsons syndrom, har rapporterats vid behandling med enzalutamid.
2024-05-21
Varningar och försiktighet
Allvarliga hudreaktioner såsom svåra kutana biverkningar (SCARs), inklusive Stevens-Johnsons syndrom, har rapporterats vid behandling med enzalutamid.
2024-05-21
Interaktioner
Risken för paracetamoltoxicitet kan öka hos patienter som får andra potentiellt hepatotoxiska läkemedel eller läkemedel som inducerar mikrosomala leverenzymer.Substanser med enzyminducerande egenskaper, t.ex. rifampicin och johannesört (hypericum) misstänks leda till sänkta koncentrationer av paracetamol.Zidovudin kan påverka metabolismen av paracetamol och vice versa, vilket kan öka toxiciteten av båda.Absorptionen av paracetamol ökar av metoklopramid och domperidon. Samtidig användning behöver dock inte undvikas.Absorptionshastigheten av paracetamol reduceras av kolestyramin.Effekten av andra antikolinerga och sympatomimetiska läkemedel kan öka risken för biverkningar.
2024-05-21
Överdosering
Utökat avsnitt gällande toxicitet, symtom och behandling vid överdosering av paracetamol.
2024-05-21
Biverkningar
Sällsynta biverkningar: Trombocytopeni, leukopeni, agranulocytos, pancytopeni, neutropeni och hemolytisk anemi
2024-05-21
Varningar och försiktighet
Med hänsyn till orfenadrins antikolinerga effekt ska Norgesic användas med försiktighet vid t.ex. myastenia gravis, urinretention (t.ex. obstruktion av blåshalsen eller prostatahypertrofi), pylorusstenos eller andra obstruktiva tillstånd i magtarmkanalen, megakolon, takyarytmi, takykardi och andra hjärtarytmier, koronarinsufficiens, hjärtsvikt och glaukom med trång kammarvinkel.
2024-05-20
Varningar och försiktighet
Uppdaterad info ang njurfunktion samt kaliumvärden