Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-09-26
Interaktioner
Rosuvastatin: Klopidogrel har visats öka rosuvastatinexponeringen hos patienter 2-faldigt (AUC) och 1,3-faldigt (Cmax) efter administrering av en dos på 300 mg klopidogrel och 1,4-faldigt (AUC) utan effekt på Cmax efter upprepad administrering av en dos på 75 mg klopidogrel.
2022-09-26
Varningar och försiktighet
Användning av 600 mg laddningsdos av klopidogrel rekommenderas inte till patienter med akuta koronara syndrom utan ST-höjning som är ≥75 år, på grund av ökad blödningsrisk hos denna population.
2022-09-26
Dosering
En 600 mg laddningsdos kan övervägas hos patienter <75 år när koronarangioplastik planeras