Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-06-17
Varningar och försiktighet
Gadoteridol får inte användas intratekalt. Allvarliga, livshotande och fatala fall har rapporterats.
2024-06-17
Graviditet
Data från användning av gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos gravida kvinnor är begränsade. Gadolinium kan passera placentan. Det är okänt om exponering för gadolinium har något samband med negativa effekter hos fostret.
2024-06-17
Graviditet
Data från användning av gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos gravida kvinnor är begränsade. Gadolinium kan passera placentan. Det är okänt om exponering för gadolinium har något samband med negativa effekter hos fostret.
2024-06-17
Varningar och försiktighet
Gadoteridol får inte användas intratekalt. Allvarliga, livshotande och fatala fall har rapporterats.
2024-06-17
Varningar och försiktighet
HjälpämnenDiclofenac Stada innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation. Diclofenac Stada innehåller också butylhydroxitoluen som kan ge hudirritation (t.ex. kontaktdermatit) eller irritation i ögon och på slemhinnor.
2024-06-17
Trafik
Kutan behandling med Diclofenac Stada gel har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
2024-06-17
Dosering
Administreringssätt: För utvärtes bruk
2024-06-17
Varningar och försiktighet
Patienter med hjärtarytmi, patienter med ångestsyndrom bör endast ta koffein i låga doser.