Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-07-28
Varningar och försiktighet
Individer diagnostiserade med trombocytopeni inom 3 veckor efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen ska aktivt undersökas för tecken på trombos. På motsvarande sätt ska individer som uppvisar trombos inom 3 veckor efter
vaccination undersökas för trombocytopeni. Se Viktig säkerhetsinformation daterad 2021-07-19.
2021-07-27
Interaktioner
Avsnittet har uppdaterats med avseende på interaktion med CYP3A4-hämmare. Försiktighet bör iakttas om klindamycin används tillsammans med starka CYP3A4-hämmare. Försiktighet bör även iakttas om oralt klindamycin används tillsammans med oralt administrerade CYP3A4-substrat, särskilt sådana med snävt terapeutiskt fönster.
2021-07-27
Interaktioner
Uppdatering
2021-07-26
Interaktioner
Samtidig administrering med av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil och metamizol, som kan öka produktionen av metaboliserande enzymer, däribland CYP2B6 och CYP3A4, kan leda till sänkta plasmakoncentrationer av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil och en potentiell minskning av den kliniska effekten.
2021-07-26
Dosering
Ny indikation: Pediatriska patienter med ulcerös kolit
2021-07-26
Indikationer
Ny indikation: Pediatriska patienter med ulcerös kolit
2021-07-26
Indikationer
Ny indikation: Pediatriska patienter med ulcerös kolit
2021-07-26
Dosering
Ny indikation: Pediatriska patienter med ulcerös kolit
2021-07-26
Varningar och försiktighet
Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi. Opioider ökar risken för CSA på ett dos-relaterat sätt. Överväg minskning av den totala opioddosen hos patienter med CSA.
2021-07-26
Varningar och försiktighet
Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi. Opioider ökar risken för CSA på ett dos-relaterat sätt. Överväg minskning av den totala opioddosen hos patienter med CSA.
2021-07-26
Varningar och försiktighet
Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi. Opioider ökar risken för CSA på ett dos-relaterat sätt. Överväg minskning av den totala opioddosen hos patienter med CSA.
2021-07-26
Biverkningar
Ny biverkning: missfärgning av applikations-stället
2021-07-26
Biverkningar
Ny biverkning: missfärgning av applikations-stället
2021-07-26
Biverkningar
Ny biverkning: missfärgning av applikations-stället
2021-07-26
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändard till 3 år.