Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-06-14
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten för Pravidel i burk har sänkts till från 3 till 2 år.
2021-06-14
Hållbarhet, förvaring och hantering
förlängd hållbarhet vid rumstemperatur
2021-06-14
Varningar och försiktighet
Läkemedel med beta-adrenoreceptorblockerande egenskaper, som sotalol, bör användas med försiktighet till patienter som lider av Prinzmetal angina på grund av ökad risk för angina pectoris
2021-06-14
Biverkningar
Uppdaterad tabell
2021-06-14
Biverkningar
Uppdaterad tabell
2021-06-14
Varningar och försiktighet
Läkemedel med beta-adrenoreceptorblockerande egenskaper, som sotalol, bör användas med försiktighet till patienter som lider av Prinzmetal angina på grund av ökad risk för angina pectoris
2021-06-14
Interaktioner
Samtidig användning av protonpumphämmare: Hypomagnesemi kan uppstå som ökar potentialen för torsades de pointes
(omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol) (se avsnitt 4.4).
2021-06-14
Interaktioner
Samtidig användning av protonpumphämmare: Hypomagnesemi kan uppstå som ökar potentialen för torsades de pointes
(omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol) (se avsnitt 4.4).
2021-06-14
Hållbarhet, förvaring och hantering
förlängd hållbarhet vid rumstemperatur
2021-06-14
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaringsanvisning för läkemedlet i PVC-PVDC/Al-blister har ändrats från 30 till högst 25 grader.
2021-06-14
Indikationer
Ny indikation: YERVOY i kombination med nivolumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.
2021-06-14
Indikationer
OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.
2021-06-14
Varningar och försiktighet
Försiktighet ska iakttas vid leversvikt pga risk för överdosering. Vid start av behandling bör leverfunktiontester utföras och vid långtidsbehandling bör uppföljningstester utföras minst var 6-12 månad.
2021-06-14
Varningar och försiktighet
Försiktighet ska iakttas vid leversvikt pga risk för överdosering. Vid start av behandling bör leverfunktiontester utföras och vid långtidsbehandling bör uppföljningstester utföras minst var 6-12 månad.